masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Województwo Lubelskie - Powiat bialski - Gmina Janów Podlaski

Gmina Janów Podlaski

Dane podstawowe

Gmina Janów Podlaski to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
Siedziba gminy to Janów Podlaski.
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 5560 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Janów Podlaski ma obszar 135 km², w tym:

  • użytki rolne: 75%
  • użytki leśne: 17%

Gmina stanowi 4,9% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5560

100

2786

50,1

2774

49,9

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

41,2

20,6

20,5


Władze samorządowe

Urząd Gminy Janów Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski
tel. 083 3413073, 083 3413049
fax 083 3413077

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Janów Podlaski położona jest w północno-wschodniej części województwa Lubelskiego, w powiecie bialskim. Od strony północnej i częściowo wschodniej na odcinku 25,5 km graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Gmina sąsiaduje z czterema gminami wchodzącymi w skład powiatu bialskiego: od południowego wschodu na odcinku 25,5 km sąsiaduje z gminą Rokitno, od południa na odcinku 2,6 km z gminą Biała Podlaska, od zachodu na krótkim odcinku 0,8 z gminą Leśna Podlaska, oraz na odcinku 24,2 km z gminą Konstantynów. Całkowita długość granic gminy Janów Podlaski wynosi 78,6 km.
Powierzchnia gminy Janów Podlaski wynosi 135 km2 (co stanowi około 0,19% powierzchni województwa Lubelskiego, zamieszkuje ją 5777 mieszkańców (0,26% województwa) średnia gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby na km2, przy średniej województwa 89 osób na km2.
Gmina Janów Podlaski jest typową gminą rolniczą co jest widoczne przede wszystkim w strukturze użytków rolnych. Największy odsetek stanowią użytki rolne 74,3% z tego grunty orne 50,4%, trwałe użytki zielone 23% ogólnej powierzchni gminy, sady 0,7 %, zaś lasy 18%.
Przez Janów Podlaski przebiega droga wojewódzka nr 698 relacji Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol biegnąca niemalże przez środek gminy na odcinku 20 km / z zachodu na wschód/ przez miejscowość Nowy Pawłów, Janów Podlaski, Werchliś, Błonie, aż do granicy państwa w Terespolu.
Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 18 sołectw i odrębną jednostkę osadniczą-Wygoda, która jest siedzibą słynnej Stadniny Koni.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Obszar gminy Janów Podlaski dysponuje potencjałem uzasadniającym uznanie turystyki jako ważnej dziedziny rozwoju gospodarczego. Należą do nich wysokie walory przyrodniczo -krajobrazowe, dziedzictwa kulturowego, żywe tradycje kulturowe, czyste powietrze. Potencjałem jest również położenie gminy w sąsiedztwie granicy Państwa i wschodniej granicy Unii Europejskiej. Droga wojewódzka tzw. "Nadbużanka" biegnąca od granicy może ożywić wsie leżące przy tym szlaku- możliwości rozwoju agroturystyki, małej gastronomii, stacji benzynowych.
Mocnym atutem gminy Janów Podlaski jest Stadnina Koni znana na całym świecie, przyciągająca licznych turystów krajowych jak i zagranicznych, nie tylko zainteresowanych kupnem koni.
Mocną stroną gminy jest Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" i jego bogaty świat flory i fauny zachęcający do odpoczynku spragnionych ciszy i spokoju mieszkańców dużych miast, a także dzieci i młodzież do wędrowania po Parku ścieżkami ekologiczno - dydaktycznymi nauczanie ich poszanowania środowiska naturalnego.
Sukcesywnie wzrasta poziom świadczonych usług turystycznych i agroturystycznych zarówno w zakresie standardów wynajmowanych pomieszczeń jak i atrakcyjność oferty pobytu turystów i letników.
Mimo niewątpliwie pozytywnych stron obszaru gminy, a szczególnie osady Janów Podlaski nie jest ona w pełni przygotowana pod względem gastronomicznym na obsługę turystyki masowej, pielgrzymkowej i tranzytowej.
Dwa bary gastronomiczne nie zapewniają potrzeb w tym zakresie. Rozszerzenie bazy gastronomicznej np. restauracja regionalna zwiększyłaby atrakcyjność naszej gminy i zatrzymała na dłużej turystów w naszej gminie.
Na atrakcyjność gminy wpłynęłaby również sprzedaż pamiątek związanych z naszym regionem, a także utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej z możliwością wynajęcia przewodnika.

Ukształtowanie przestrzenne zabudowy.

W skład gminy Janów Podlaski wchodzi 18 sołectw i miejscowości Wygoda. Charakterystyczną cechą terenów wiejskich gminy Janów Podlaski jest występująca prawie we wszystkich wsiach towarzysząca zagrodowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Domy jednorodzinne lub wielorodzinne bez zagród, są posadowione głównie w Janowie Podlaskim i Wygodzie, towarzyszą im niewielkie działki na których są usytuowane niewielkie budynki gospodarcze, ogródki warzywne i kwiatowe.
Atrakcyjność przyrodnicza gminy Janów Podlaski, a także rodzinne związki sprzyjają powolnemu, ale stałemu rozwojowi zabudowy letniskowej. Przejawia się to w budowie nowych obiektów letniskowych, przekształceń i modernizacji dawnej zabudowy bądź przenoszenia starych ale ciekawych architektonicznie zabudowań z odległych nieraz miejscowości. Takie adaptacje są zjawiskiem pożądanym i godnym poparcia z punktu widzenia rozwoju agroturystyki.
W Janowie Podlaskim zabudowa ma charakter małomiasteczkowy z siecią ulic i placów których aktualnie jest 45.
Centralny punkt osady stanowi rynek - Plac Partyzantów, którego historyczny układ na przestrzeni wieków nie został zmieniony. W Janowie Podlaskim zachowały się historyczne monumentalne budowle, jak kościół p.w.ś.w. Jana Chrzciciela, budynki dawnego sanktuarium, dzwonnica, czy zamek biskupi, jak i typowa XIX i XX wieczna drewniana zabudowa małomiasteczkowa, głównie parterowa. Tylko przy rynku i ulicach z niego wychodzących w miarę zwarta. W pozostałych częściach cofnięta od ulicy, otoczona ogrodami lub zabudowaniami związanymi z gospodarką rolną. W centrum usytuowany jest zespół sklepów- zwanych kramnicami.
Ze względu na szczególne wartości historyczne i kulturalne osada Janów Podlaski objęta jest ochroną konserwatorską i archeologiczną i wszelkie inwestycje, adaptacje, modernizacje budynków oraz podziały działek muszą być uzgadniane ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obowiązujące dotychczas plany zagospodarowania przestrzennego ogólnego gminy Janów Podlaski oraz miejscowego planu zagospodarowania osady Janów Podlaski utraciły swoją ważność, istnieje więc potrzeba podjęcia prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Podlaski, uwzględniającym zrównoważony rozwój gminy, zachowując ochronę i stan wartości kultury materialnej, oraz walorów przyrodniczo - krajobrazowych gminy Janów Podlaski uwzględniający możliwości rozwoju inwestycji o charakterze nieuciążliwym dla środowiska naturalnego.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Gmina Janów Podlaski znajduje się w rejonie o wyjątkowo atrakcyjnych i zróżnicowanych walorach środowiska przyrodniczego o czym decyduje przede wszystkim rzeka Bug i jej liczne starorzecza a także rzeźba terenu, szata roślinna i struktura użytkowania gruntów.
Ze względu na te zróżnicowania i wyjątkowe walory przyrodnicze gminy, w jej obrębie występują obszary:

Obszar o randze międzynarodowej, który posiada najwyższe walory przyrodnicze i krajobrazowe, obejmuje on fragment rzeki Bug o długości 25,5 km wraz z całą na tym odcinku doliną. Na obszarze tym położone są miejscowości Stary Bubel, Stare Buczyce, Wygoda, Woroblin. Obszary te charakteryzują się wyjątkowym bogactwem fauny i flory, dobrze zachowanymi zbiorowiskami szaty roślinnej, oraz wysokimi walorami krajobrazowymi. Znajdują się tu: rezerwaty przyrody "Łęg Dębowy" oraz dwa pomniki przyrody. Ponadto zaprojektowano cztery nowe rezerwaty: "Ujście Czyżówki", "Mieczyk", "Skorzyna", "Kalinik" sześć użytków ekologicznych oraz dwa pomniki przyrody. Wyznaczony obszar o randze międzynarodowej zajmuje obszar 2116 ha i położony jest w całości w granicach Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Obszar o randze krajowej, zajmuje powierzchnię 1597 ha, co stanowi 11,8% obszaru gminy. Na obszarze tym stwierdzono licznie występujące chronione gatunki roślin oraz znaczne bogactwo fauny. Całość obszaru położona jest w granicach Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Obszar o randze regionalnej, jest to niewielki kompleks leśny położony przy granicy Gminy Konstantynów. Obejmuje obszar 95 ha, co stanowi 0,7% obszaru gminy. Charakteryzuje się bogactwem fauny i flory i wchodzi w całości w granice Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Obszar o randze lokalnej, liczy 1078 ha, co stanowi 7,9% powierzchni gminy obejmuje fragment doliny rzeki Czyżówki (od Jakówek do Janowa Podlaskiego wraz z jej dopływanimi Krzywulą, od Klonownicy Małej do jej ujścia i ciekiem nienazwanym od granicy gminy do jej ujścia koło wsi Romanów) przylegającymi zbiornikami retencyjnymi na Krzywuli "Kozioł" i "Zaborek". Łąkami i niewielkimi lasami. Posiada wysokie walory krajobrazowe, oraz liczne tak zwane mini krajobrazy.
Teren całej gminy ma charakter średniofalisty równinny. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana. Różnice wysokościu dochodzą do 35 m. Na obszarze gminy dominuje płaskorówninny typ rzeźby terenu, który zajmuje około 77% tej powierzchni. Największe zróżnicowanie terenu spotyka się we wsiach: Błonie, Werchliś, Bubel Łukowiska, Stare Buczyce, Stary Pawłów. Na terenie gminy wyróżniamy typy geomorfologiczne takie jak dolina Bugu z terenem zalewowym i nadzalewowym, występują tu starorzecza Bugu wypełnione w dużym stopniu przez torfy, muły, namuły. Taras nadzalewowy, wznoszący się około 5 m nad poziom wody w rzece, zbudowany z tarasów madowych ze Starorzeczami wypełnionymi gruntami ograniczonymi lub rudą. Tarasy mają często formę wydm np. w okolicy "Pieczysk", "Łasuchy" i Woroblina.
Wysoczyzna morenowa zajmuje znaczną część obszaru gminy na południe od doliny Bugu. Są to Wzgórza moreny czołowej poprzecinane rzeką Czyżówką i Krzywólą. Równina akumulacyjna zajmuje niewielką powierzchnię gminy i występuje w części południowej i południowo-wschodniej. Obszary te zbudowane są przeważnie z piasków gruboziarnistych, z niewielką ilością gliny i mułów /dawna kopalnia gliny w sąsiedztwie Klonownicy Małej przy granicy z gminą Rokitno/.
Rzeźbę terenu urozmaicają liczne starorzecza Bugu będące pozostałościami jego koryta tzw. oczka wodne, jeziora, mające przeważnie podłużny kształt i nazwy zwyczajowe (Szczerbiec, Konik).

Obszary i obiekty chronione.
Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"
W celu ochrony walorów przyrodniczych i historycznych fragmentu lewobrzeżnej doliny Bugu oraz ze względu na unikalność tych walorów w zasobach przyrodniczych kraju na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r. został utworzony Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" w granicach dawnego woj. bialskopodlaskiego. Obszar Parku i jego otulina obejmuje również obszar części gminy Janów Podlaski o pow. 5543 ha tj. 41% powierzchni gminy. Wyodrębniona otulina zajmuje powierzchnię 5069 ha.
Na terenie Parku znalazły się sołectwa Błonie, Bubel-Granna, Bubel-Łukowiska, Stary Bubel, Stare Buczyce, Stary Pawłów, Ostrów, Werchliś, Woroblin.
Park na terenie gminy obejmuje tereny o największych wartościach przyrodniczych. Głównym jego walorem jest rzeka Bug, nie poddana regulacji, płynąca meandrami o dużym stopniu naturalności - zwana "dziką".
Jej szeroka pradolina z licznymi starorzeczami wytworzyła optymalne warunki dla występowania bogatej szaty roślinnej. Na terenie parku stwierdzono 760 gatunków roślin, w tym wiele objętych ochroną. Wśród nich można wymienić szczególnie cenne stanowisko parzydła leśnego, czy bogata gama storczyków.
Występujące tu kompleksy leśne, łęgi wierzbowo-topolowe, olszowo-jesionowe grądy, zbiorowiska łąkowe i murowane tworzą środowisko bytowania licznej grupy zwierząt, a szczególnie ptaków w tym wiele rzadkich i ginących takich jak m.in. orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny.
Na terenie Parku obowiązują szczegółowe zasady zagospodarowania w tym zakazy i nakazy ustalone w planie ochrony parku przez Zarząd Parku Rozporządzeniem Wojewody Bialskopodlaskiego Nr 10 z dnia 25.08.1994 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".

Rezerwat przyrody "Łęg Dębowy"
Na terenie gminy ustanowiono dotychczas jeden rezerwat przyrody "Łęg Dębowy" o powierzchni 132,38 ha.
Utworzony został zarządzeniem Nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. (MP. Nr 53, poz. 283) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych łęgu dębowego z licznymi drzewami pomnikowymi i rzadkimi roślinami runa. Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, corocznie zalewany w okresie spływu wód wiosennych.
Teren rezerwatu porastają potężne 150-letnie dęby szypułkowe, oraz dużo w mniejszym stopniu ols, więz pospolity, grab zwyczajny, lipa drobnoziarnista.
W rezerwacie stwierdzono wysegregowanie szczególnych gatunków roślin, a wśród nich rośliny objęte całkowitą ochroną gatunkową np. wawrzynek wilczełyko, grążel żółty, mieczyk dachówkowaty czy też storczyk szerokolistny.
Ze względu na znaczącą niedostępność i dużą bazę pokarmową rezerwat stał się wspaniałą ostoją zwierzyny leśnej, między innymi można tu spotkać łosia, jelenia szlachetnego, lisa.
Bogactwo przyrodnicze rezerwatu uzupełniają liczne gatunki ptaków, a wśród nich rzadki objęty ochroną bocian czarny.
Teren Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" i rezerwatu przyrody "Łęg Dębowy" ze względu na swe walory przyrody stanowią doskonałe warunki do wypoczynku, rekreacji oraz turystyki pieszej na utworzonej przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego ścieżce ekologicznej.

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"
W celu ochrony walorów przyrodniczych i historycznych fragmentu lewobrzeżnej doliny Bugu oraz ze względu na unikalność tych walorów w zasobach przyrodniczych kraju na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r. został utworzony Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" w granicach dawnego woj. bialskopodlaskiego. Obszar Parku i jego otulina obejmuje również obszar części gminy Janów Podlaski o pow. 5543 ha tj. 41% powierzchni gminy. Wyodrębniona otulina zajmuje powierzchnię 5069 ha.
Na terenie Parku znalazły się sołectwa Błonie, Bubel-Granna, Bubel-Łukowiska, Stary Bubel, Stare Buczyce, Stary Pawłów, Ostrów, Werchliś, Woroblin.
Park na terenie gminy obejmuje tereny o największych wartościach przyrodniczych. Głównym jego walorem jest rzeka Bug, nie poddana regulacji, płynąca meandrami o dużym stopniu naturalności - zwana "dziką".
Jej szeroka pradolina z licznymi starorzeczami wytworzyła optymalne warunki dla występowania bogatej szaty roślinnej. Na terenie parku stwierdzono 760 gatunków roślin, w tym wiele objętych ochroną. Wśród nich można wymienić szczególnie cenne stanowisko parzydła leśnego, czy bogata gama storczyków.
Występujące tu kompleksy leśne, łęgi wierzbowo-topolowe, olszowo-jesionowe grądy, zbiorowiska łąkowe i murowane tworzą środowisko bytowania licznej grupy zwierząt, a szczególnie ptaków w tym wiele rzadkich i ginących takich jak m.in. orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny.
Na terenie Parku obowiązują szczegółowe zasady zagospodarowania w tym zakazy i nakazy ustalone w planie ochrony parku przez Zarząd Parku Rozporządzeniem Wojewody Bialskopodlaskiego Nr 10 z dnia 25.08.1994 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".

Rezerwat przyrody "Łęg Dębowy"
Na terenie gminy ustanowiono dotychczas jeden rezerwat przyrody "Łęg Dębowy" o powierzchni 132,38 ha.
Utworzony został zarządzeniem Nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. (MP. Nr 53, poz. 283) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych łęgu dębowego z licznymi drzewami pomnikowymi i rzadkimi roślinami runa. Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, corocznie zalewany w okresie spływu wód wiosennych.
Teren rezerwatu porastają potężne 150-letnie dęby szypułkowe, oraz dużo w mniejszym stopniu ols, więz pospolity, grab zwyczajny, lipa drobnoziarnista.
W rezerwacie stwierdzono wysegregowanie szczególnych gatunków roślin, a wśród nich rośliny objęte całkowitą ochroną gatunkową np. wawrzynek wilczełyko, grążel żółty, mieczyk dachówkowaty czy też storczyk szerokolistny.
Ze względu na znaczącą niedostępność i dużą bazę pokarmową rezerwat stał się wspaniałą ostoją zwierzyny leśnej, między innymi można tu spotkać łosia, jelenia szlachetnego, lisa.
Bogactwo przyrodnicze rezerwatu uzupełniają liczne gatunki ptaków, a wśród nich rzadki objęty ochroną bocian czarny.
Teren Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" i rezerwatu przyrody "Łęg Dębowy" ze względu na swe walory przyrody stanowią doskonałe warunki do wypoczynku, rekreacji oraz turystyki pieszej na utworzonej przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego ścieżce ekologicznej.

Projektowane rezerwaty przyrody.
Rezerwat Krajobrazowy "Kalinik" położony na północ od wsi Stary Bubel, (położony również na terenie gminy Konstantynów) o pow. 180 ha, w granicach gminy. Projektowany rezerwat proponuje się utworzyć w celu ochrony występujących tam rzadkich gatunków zwierząt, ptaków lęgowych np. błotniak łęgowy, rybitwa czarna, zimorodek, ptaków przelotnych które tutaj żerują i odpoczywają. Nie zamarznięte zimą starorzecza skupiają ptaki wodne (łabędzie i kaczki).
Na projektowanym terenie można spotkać wydrę, która jest gatunkiem silnie zagrożonym wygaśnięciem.

Projektowany rezerwat faunistyczny "Ujście Czyżówki"
Położony w dolinie Bugu między Starymi Buczycami a Wygodą o powierzchni około 170 ha. Obejmuje fragment rzeki Czyżówki wraz z jej ujściem, starorzeczem Bugu łącznie z przylegającymi podmokłymi łąkami i łęgów nadrzecznych. Występuje tutaj duża różnorodność świata fauny. Na uwagę zasługuje ptactwo wodne jak bekon, kszyk, cyromka oraz silnie zagrożony wyginięciem krwawodziób i błotniak łąkowy. Teren projektowanego rezerwatu jest również miejscem żerowania i odpoczynku ptaków przelotnych i zalatujących np. brodziec leśny, czapla siwa, mera śmieszka, spotkać tu można drapieżnego myszołowa.

Projektowany rezerwat "Mieczyk"
Obszar o powierzchni około 1 ha położony na wschód od Wygody proponowany jest w całości do objęcia ochroną rezerwatu ze względu na występujące tam w dużych ilościach rośliny objęte całkowitą ochroną - mieczyk dachówkowaty, podkolan biały, listerka jajowata, oraz rzadkie gatunki roślin - rytewka żółta i wąskolistna.

Projektowany rezerwat florystyczny "Skorzyna"
Położony jest w północno wschodnim końcu gminy, bezpośrednio nad Bugiem w pobliżu wsi Woroblin częściowo obejmuje teren gminy Rokitno. Obejmujący 22 ha terenu gminy Janów Podlaski.
Rezerwat projektuje się utworzyć w celu ochrony ptaków nadrzecznego łęgu wierzbowo-topolowego zbiorowiska traktowanego jako rzadkie w skali Europy. Na terenie projektowanego rezerwatu występują również malownicze krajobrazy nadbużańskie: starorzecza, roślinność wodna, łąki, murawy. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin np. grążel żółty, grzybień biały, konina koralowa oraz rzadkich gatunków roślin.
Na terenie gminy Janów Podlaski rozporządzeniem ówczesnego Wojewody bialskopodlaskiego, ustanowiono 7 pomników przyrody w tym jeden głaz narzutowy, zlokalizowany na uroczysku "Sachalin". Pozostałe pomniki to: lipa drobnolistna na terenie przykościelnym parafii pw. Św. Trójcy w Janowie Podlaskim oraz 6 dębów szypułkowatych zlokalizowanych w Stadninie Koni.
Obszar zieleni gminy uzupełniają dwa parki o charakterze zabytkowym. Należą do nich zespół pałacowo-parkowy obejmujący dawny zamek biskupów wraz z otaczającym go parkiem i grotą Naruszewicza oraz zabytkowy park w Stadninie Koni na terenie którego położony jest zespół zabytkowy stajni. Park jest pieczołowicie pielęgnowany i posiada duże walory krajobrazowe.

Przejdź w górę strony

Historia

Janów Podlaski - miejscowość o bogatej przeszłości historycznej datującej się od 1423 r. nazwana wówczas wsią Porchów. Darowana ówczesnym biskupom łuckim przez Wielkiego Księcia Litewskiego w 1465 r. otrzymała status miasta i od jego imienia nazwana Janowem. Nadanie wsi statusu miasta zapoczątkowało jej rozwój i dostatek na wiele stuleci. Niemal każdy z biskupów rezydujących w zamku biskupim w Janowie Podlaskim starał się o dobrobyt i rozwój miasta, obdarzając go licznymi przywilejami i swobodami. Ta troska właścicieli miasta powodowała jego rozbudowę, przede wszystkim bogata w obiekty sakralne. Świadectwem działalności biskupów łuckich oraz następnych pokoleń są liczne zabytki kultury materialnej.

Przejdź w górę strony

Zabytki

1.Układ urbanistyczny osady Janów Podlaski obejmujący siatkę ulic i placów wraz z dominantami architektonicznymi oraz jego panoramą. 2. Zespół pokatedralny w skład którego wchodzą:

3.Pozostałość zespołu dawnego zamku biskupiego w skład którego wchodzą:

4.Kościół murowany p.w.Św.Jana Chrzciciela w stylu klasycystycznym z tal 1790 - 1801, dzwonnica w stylu bizantyjskim murowana z 1874 r.
5.Murowana kaplica cmentarna p.w.Św. Rocha z II połowy XIX w.
6.Plebania murowana z końca XIX w.
7.Założenie parkowo przestrzenne w Janowie Podlaskim - Wygoda I połowa XIX w. w skład którego wchodzi zespół stajni autorstwa Henryka Marconiego

8.Założenie dworsko - ogrodowe w Jakówkach w skład którego wchodzą: dwór (1934 - 1936 r.), dawna suszarnia tytoniu (lata 30-te XX w.), drzewny spichrz (lata 30-te XX w.)
9.Założenie dworsko - ogrodowe w Woroblinie, w skład którego wchodzą: dwór z ok. 1860 r. z parkiem, dawna część gospodarcza, stary sad, ogród porzeczkowy oraz aleję dojazdową.
10.Zespół dworski - Klonownica Plac (własność prywatna) obejmujący dwór murowany z 1810 r. park krajobrazowy z II połowy XIX w.
11.Czworaki murowane w Klonownicy Plac z 1913 r.
12.Kościół p.w.Św.Jana Ewangelisty z 1740 r.
13.Kościół drewniny p.w.Św.Mikołaja w Starym Pawłowie (dawna cerkiew prawosławna).

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 12