MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Województwo Lubelskie - Powiat bialski - Gmina Leśna Podlaska

Gmina Leśna Podlaska

Dane podstawowe

Gmina Leśna Podlaska to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
Siedziba gminy to Leśna Podlaska.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwały 4554 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Leśna Podlaska ma obszar 97,69 km², w tym:

  • użytki rolne: 79%
  • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 3,55% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

4554

100

2276

50

2278

50

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

46,6

23,3

23,3


Władze samorządowe

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
tel. 083 3450093, 083 3450023, 083 3450004
fax 083 3450093

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Leśna Podlaska położona jest w południowej części Podlasia. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9769ha w tym użytki rolne wynoszą 7740ha ogólnego obszaru gminy. Przeważają w nich grunty orne 5955ha stanowiące 61% ogólnego obszaru. Lasy zajmują powierzchnie 1476ha. W skład administracyjny gminy wchodzi 17 sołectw. Gminę zamieszkuje 4731 osób. Gmina w obecnych granicach sąsiaduje z następującymi gminami: od płn. wsch. i wsch. Konstantynów i Janów Podlaski, od południa Biała Podlaska, od zachodu, płn. zach. i płn. Kornica Stara. Na terenie gminy nie brak zabytków architektonicznych, należą do nich m.in. zabytkowe zespoły pałacowe, dworskie i kościoły.

Dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje 78% zatrudnionych. Pozarolnicze funkcje produkcyjne w gminie sprawują 4 zakłady przemysłowe: Gorzelnia Witulin, Młyn Nosów, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne w Nosowie Spółka Cywilna zajmująca się produkcją oleju orz piekarnia w Leśnej Podlaskiej. Ponadto na terenie gminy zarejestrowane są 92 podmioty gospodarcze świadczące usługi w różnych dziedzinach przede wszystkim w zakresie handlu i usług.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gmina Leśna Podlaska zajmuje północną część województwa lubelskiego. Siedzibą urzędu gminnego jest Leśna Podlaska, położona w odległości 15 km na pn.-zach. od Białej Podlaskiej. Gmina w obecnych granicach, wyodrębniona w 1973 r., sąsiaduje z następującymi gminami: Konstantynów , Janów Podlaski, Biała Podlaska i Stara Kornica. Przed zmianą podziału administracyjnego w 1975 r. teren gminy należał do woj. lubelskiego, powiatu Biała Podlaska. W ramach administracji kościoła rzymsko katolickiego gmina należy do diecezji siedleckiej, dekanatu Biała Podlaska. Przez teren gminy przebiegają granice 4 parafii: Leśna Podlaska, Witulin, Hrud (gm. Biała Podlaska) i Łukowce (gm. Biała Podlaska). W gminie znajdują się dwa kościoły katolickie (Leśna Podlaska, Witulin) oraz cerkiew prawosławna (Nosów).

W podziale administracji leśnej gmina należy do nadleśnictwa Biała Podlaska, leśnictwa Leśna Podlaska; w zakresie sądownictwa podlega sądowi rejonowemu w Białej Podlaskiej. Przez omawiany teren przebiega droga krajowa nr 811 Biała Podlaska – Sarnaki i droga woj. nr 124 Biała Podlaska – Stara Kornica. Powierzchnia gminy liczy 97, 79 km2.
W jej skład wchodzi 17 miejscowości sołeckich: Bordziłówka Nowa, Bordziłówka Stara, Bukowice, Kolonia Bukowice, Droblin, Jagodnica, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska , Ludwinów, Mariampol, Nosów, Kolonia Nosów, Ossówka, Witulin, Kolonia Witulin, Worgule i Zaberbecze. Pod względem liczby ludności gmina liczy 4785 mieszkańców (stan na 31.12.1994 r.).

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1994) gmina Leśna Podlaska położona jest w pasie nizin środkowopolskich, w makroregionie Nizina Południowopodlaska i w mezoregionie Równina Łukowska. Dzisiejszą rzeźbę powierzchni terenu w głównym stopniu ukształtowały zdarzenia z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Teren gminy to obszar mało urozmaicony, w przeważającej części równinny, ze słabo rozwiniętą siecią dolinną. Wysokości skrajne wynoszą 168,8 (Nosów i Droblin Podłużny) oraz 142,7 (Witulin – przy wypływie Klukówki z gminy) m n.p.m.. Deniwelacje wahają się od kilku metrów w części środkowej i wschodniej do kilkunastu w części zachodniej.

Użytki orne w gminie to głównie wytworzone z piaskowróżnych typów genetycznych gleby bielicowe, rdzawe i brunatne kwaśne, rzadziej pseudobielicowe i brunatne wyługowane. W dolinie rzeki Klukówki przeważają gleby torfowe i murszowo- torfowe; występują też czarne ziemie i mady. Wśród gruntów ornych największy udział mają gleby IV- ej klasy bonitacyjnej (56,2 %), a także V-ej (29,7 %). Wśród użytków zielonych także przeważa IV kl. bonitacyjna (59,4 %), przy znacznym udziale V- tej (30,6 %).

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 0C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń o średniej temperaturze – 4,2 0C, przy średniej zimy (grudzień – luty) – 3,8 0C. Miesiącem najcieplejszym jest lipiec 18 0C, a średnia temperatura lata (czerwiec – sierpień) wynosi 17,2 0C. Amplituda temperatur ekstremalnych, zanotowana w latach 1951 – 1990 , wyniosła 73,9 0C (najniższa –37,4 0C w styczniu 1987, najwyższa 36,5 0C w lipcu 1959). Średnia prędkość wiatru wynosi 3,5 m/s; przeważają wiatry z sektora zachodniego (pn.- zach., zach., pd. – zach.). Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm (jedne z niższych w Polsce); najuboższy w opady jest marzec – 25 mm i miesiące zimowe (grudzień – luty) – 90 mm, zaś najobfitszy lipiec – 75 mm i miesiące letnie (czerwiec – sierpień) – 215 mm (średnie z lat 1951 - 1990). Okres wegetacji trwa około 217 dni, a opady w tym okresie (kwiecień – październik) wynoszą około 385 mm. Gmina Leśna Podlaska pod względem hydrologicznym należy do regionu podlaskiego; w całości leży w dorzeczu Bugu. Odwodnienie przeważającej części terenu odbywa się w kierunku pd. – wsch., przez Klukówkę do Krzny. Tylko pn.–wsch., narożna część gminy, należąca do zlewni Czyżówki, jest za jej pośrednictwem odwadniana w kierunku pn. – wsch. do Bugu. Największą rzeką jest Klukówka, przecinająca gminę z pn. – zach., na pd. – wsch. na odcinku Klukowszczyzna – Witulin. Po drodze przyjmuje dwa lewostronne dopływy: Walim (największy dopływ Klukówki) – na terenie wsi Bukowice, oraz drugi – bezimienny potok spod Ossówki, (stanowiący pd. – wsch. granicę gminy) - w Witulinie. Wody powierzchniowe gminy reprezentują jeszcze: Zalew Terebela (zespół dwóch sztucznych zbiorników), przy ujściu potoku spod Ossówki, o pow. 40ha i sieć rowów melioracyjnych. Wody powierzchniowe pochodzą głównie z opadów atmosferycznych; zmienność przepływów jest więc bardzo duża. W okresie roztopów wiosennych przepływy zwiększają się gwałtownie, lecz już w czerwcu obserwuje się skrajnie niskie stany. W lecie, często także w jesieni, wiele cieków wysycha zupełnie. Jest to obszar deficytów wodnych; potrzeby roślin są większe niż możliwości zaspokajania ich przez wody opadowe. Na terenie gminy ujmowane są dwa poziomy użytkowe wód podziemnych: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Wody poziomu czwartorzędowego występują na różnych głębokościach - od kilku do kilkudziesięciu metrów, jednak najczęściej dość płytko (2 – 10m); mocno zróżnicowana jest ich zasobność (3 – 60 m3/h – zasoby zatwierdzone) i jakość, która na ogół wzrasta wraz z głębokością. Poziom trzeciorzędowy, związany z piaskami oligoceńskimi, ujmowany jest na głębokościach od 80 do ponad 100m p.p.t.; wydajność tego poziomu jest wyższa i mniej zróżnicowana (18 – 66 m3/h ), a jakość wód bardzo dobra.

Najbogatszymi zbiorowiskami roślinności są lasy. Dominujące typy siedliskowe lasów to: bór mieszany świeży, bór świeży oraz las wilgotny i las świeży. Siedliska borów mieszanych zajmują najczęściej drzewostany sosnowo - dębowe lub sosnowo – brzozowe; w pierwszym przypadku zazwyczaj z bujnym podszyciem przypominającym siedliska lasu świeżego. Bory mieszane większą powierzchnię zajmują w pn. – wsch. części gminy. W części zach. i pd. – zach. przeważają drzewostany sosnowe na siedliskach boru świeżego z borówką brusznicą w runie. W środkowej części gminy, w pobliżu Leśnej Podlaskiej, występują drzewostany grabowo – dębowo – brzozowe na siedliskach lasu wilgotnego i lasu świeżego. W dolinie Klukówki i w obniżeniach terenowych, głównie w pd. części gminy, dominują olsy i lasy łęgowe. Drugim ważnym składnikiem zbiorowisk roślinnych gminy, powierzchniowo nawet przewyższającym lasy ale zachowanym w mniej naturalnym stanie, są łąki i pastwiska (17,4 pow. gminy).

Na terenie gminy ochronie prawnej podlegają trzy kompleksy lasów ochronnych, tj. uroczysko „Kołowierz”, jako las ochronny w kategorii drzewostanów nasiennych i uroczyska „Krówka” i „Zadworne” w kategorii lasów wodochronnych. Ponadto jest rezerwat przyrody „Chmielinne”, utworzony dla ochrony łęgu jesionowo – olszowo – wiązowego oraz 21 drzew pomnikowych, w tym 8 dębów, 6 lip, 4 jesiony, 1 olsza czarna, 1 kasztanowiec i 1 klon.

Gęstość zaludnienia gminy Leśna Podlaska w 1994 roku wynosiła 48,9 osób/km2 i była wyraźnie niższa od średniej w województwie (57,7 osób/km2) i aż 2,5 razy niższa od średniej krajowej (122 osób/km2). Struktura płci i wieku jest typowa dla gmin wiejskich woj. bialskopodlaskiego. Na 4785 mieszkańców gminy 2356 stanowią kobiety, a 2429 mężczyźni; na 100 mężczyzn przypada więc 97 kobiet. w wieku przedprodukcyjnym jest 1485 osób (31% ludniści); w tej grupie wiekowej na 100 mężczyzn przypadają 94 kobiety. W wieku produkcyjnym jest 2524 osób (52,8%);w tej grupie na 100 mężczyzn przypada tylko 81 kobiet. W wieku poprodukcyjnym jest 776 osób (16,2 %); na 100 mężczyzn w tej grupie przypada aż 186 kobiet. W 1994 roku saldo migracji wyniosło + 40 osób; napłynęło 86 osób (64 osoby ze wsi i 22 z miast), ubyło 46 osób (28 osób do wsi i 18 do miast).

Główne funkcje w gminie związane są z rolnictwem, stanowiącym podstawowe źródło utrzymania 70% mieszkańców. W sektorze publicznym zatrudnione są 403 osoby (1994 r. ) w tym 38,7% w edukacji, 20,1% w administracji publicznej i opiece społecznej, 9, 7% w handlu, 7, 2% w ochronie zdrowia, 5,2% w budownictwie, 4,5% w rolnictwie i leśnictwie. W sektorze prywatnym (poza rolnictwem) pracuje 76 osób; 10,3 ludności w wieku produkcyjnym jest bezrobotnych.

Użytki rolne zajmują 7751 ha, tj. 79,3% powierzchni gminy (w tym grunty orne stanowią 77,1 %, użytki zielone 21,9% i sady 1,0%. ); lasy 1488 ha, tj. 15,2 %; drogi i zabudowania 432 ha, tj. 4,4 %; wody 62 ha tj. 0, 6%; inne 46 ha tj. 0,5%. Aż 92,6% użytków rolnych i tylko 30,9% lasów należy do gospodarstw indywidualnych; średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 9 ha i jest nieco większa od średniej w województwie. Gospodarstw do 2 ha jest 55, od 2 do 5 ha – 181, od 5 do 10 ha – 361, od 10 do 20 ha – 249 i powyżej 20 ha – 23.

W gminie funkcjonuje 5 zakładów przemysłowych: gorzelnia (Witulin), młyn (Nosów), zakład betoniarski (Ossówka), Ekologiczne Gospodarstwo Rolne w Nosowie (produkcja oleju), piekarnia (Leśna Podlaska) oraz 5 zakładów usługowych. Transport osobowy obsługiwany jest przez PKS. Obecnie na terenie gminy brak jest linii kolejowej; w okresie od I – ej wojny światowej do 1971 roku funkcjonowała linia wąskotorowa na trasie Biała Podlaska – Leśna Podlaska – Konstantynów.

Obsługę rolnictwa prowadzi: lecznica weterynaryjna, 2 zlewnie mleka, punkt skupu żywca i spółdzielnia „Leśnianka” zajmująca się handlem i magazynowaniem produktów rolniczych.

Z obiektów i urządzeń pracujących na rzecz obsługi ludności na terenie gminy działają: 23 punkty sprzedaży detalicznej, 2 bary, poczta, centrala telefoniczna, komisariat, leśnictwo, stacja paliw i bank spółdzielczy. W ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej, znajduje się 6 szkół zawodowych kształcących ponad 500 uczniów. Ponadto w gminie jest 6 szkół podstawowych i punktów filialnych z około 600 uczniami. Wychowanie przedszkolne prowadzi 1 przedszkole. Czytelnictwem zajmuje się biblioteka, działa gminny ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, ochotnicza straż pożarna. funkcje rekreacyjne (głównie uprawianie wędkarstwa) o znaczeniu ponadgminnym pełni Zalew Terebela w Witulinie.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Kompleksy leśne
Bordziłówka Flora, las w pd. części wsi Bordziłówka Stara, w terenie pagórkowatym na wysokości 158 – 163 m n.p.m.; wchodzi w skład kompleksu leśnego „Floria”. Las świeży (grąd); drzewostan stanowi brzoza, sosna, dąb.

Borek, las we wschodniej części wsi Witulin, w okolicy byłego dworu, 158 – 163 m n.p.m.. Las mieszany z przewagą sosny i brzozy – stąd nazwa.

Bukowski Las. las w pd. części wsi Kolonia Bukowice, w sąsiedztwie Leśnej Podlaskiej, 150 – 153 m n.p.m. Las mieszany z przewagą grabu.

Chmielinne (Las Chmielina), leśny rezerwat przyrody podlegający ochronie częściowej, o powierzchni 67,2 ha, utworzony w 1967 roku. Położony w środkowej części gminy, w granicach wsi Leśna Podlaska, przedzielony równoleżnikowo drogą wojewódzką Biała Podlaska – Stara Kornica. Leży w dolinie Klukówki, na wysokości 147 – 149 m n.p.m.. Rezerwat obejmuje zespoły leśne: łęgi jesonowo – olszowe i jesionowo – wiązowe, ols, grąd i fragmentarycznie bór mieszany. W drzewostanie przeważają: jesion, olsza czarna, klon jawor, grab, osika, brzoza, dąb szypułkowy i sosna. Pierwotnie licznie występował wiąz, wyniszczony przez panującą w latach siedemdziesiątych chorobę – grafiozę; ostatnio widoczne jest wśród krzewów powolne odnawianie się tego gatunku. Ochronie podlega: las łęgowy, w szczególności jesionowo – olszowy, z rzadkimi roślinami runa leśnego: wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, widłak wroniec, gnieznik leśny, lilia złotogłów, podkolan biały i zielonawy. Ponadto z rzadkich roślin występują: zawilec żółty, zdrojówka, parzydło leśne, kokorycz pusta, bez koralowy. W ostatnich latach zauważalne zmiany w składzie zbiorowisk roślinnych, świadczą o osuszaniu podłoża. Nazwa pochodzi od chmielu, licznie występującego w rezerwacie.

Dębina, (Dębowy) las we wschodniej części Leśnej Podlaskiej, wcześniej w granicach wsi Bukowice – część większego kompleksu leśnego, położonego na wschód od Leśnej Podlaskiej. Las wilgotny, w drzewostanie dominuje brzoza i dąb. Południową część lasu stanowi rezerwat przyrody „Chmielinne”.

Dębina, las w pn. – wsch . części wsi Mariampol; las mieszany, w drzewostanie głównie dęby i brzozy.

Drobliński Las (Las Droblin), las w pd. – zach. części wsi Droblin, położony na wysokości 163 – 166 m n.p.m., przyległy do granicy gminy. Bór świeży, drzewostan sosnowy.

Floria, las w pd. – zach. części gminy, we wsiach Bordziłówka Stara i Worgule, 157 – 164 m n.p m.. Jest to las mieszany; drzewostan stanowią głównie sosna i brzoza, często też występuje dąb. Pochodzenie nazwy nieznane.

Gaj, las w pn. części wsi Nosów, przylegający do granicy gminy, przy drodze lokalnej Nosów – Wólka Nosowska (w gminie Stara Kornica). Powierzchnia ok. 45 ha; zajmuje stoki pagórka po lewej stronie rzeki Walim, 159 – 165 m n.p.m.. Drzewostan tworzą sosna i dąb; nazwa oznacza niewielki lasek.

Gaj, park zabytkowy we wsi Nosów, położony w sąsiedztwie zabudowań podworskich. W drzewostanie występują: dąb, kasztanowiec, lipa, świerk. Własność prywatna.

Gaj, park zabytkowy należący do dworu Worgule, położony na terenie wsi Ludwinów. Własność prywatna.

Klin, las w pn. części wsi Mariampol. Las mieszany z sosną, dębem i brzozą w drzewostanie. Nazwa od kształtu klina jakim wcina się w otaczające pola.

Kołowierz (Las Kołowierzch), uroczysko leśne w zach. części wsi Leśna Podlaska (dawniej Kolonia Bukowice), nad rzeką Klukówką, na wysokości 148 – 153 m n.p.m.; powierzchnia 8,19 ha. Od 1994 roku las ochronny w kategorii lasów stanowiących drzewostany nasienne. W drzewostanie dominuje olsza. Jest tutaj 5 drzew – pomników przyrody: 3 dęby szypułkowe (w tym Dąb Miłości) i dwa jesiony wyniosłe. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od ambon (wierzch) myśliwskich znajdujących się na skraju lasu.

Krówka, uroczysko leśne w pd. części wsi Ludwinów, położone w obniżeniu terenu na wysokości 148 – 153 m n.p.m.. Powierzchnia 138,3 ha, w tym 94,57 ha las ochronny, od 1994 roku w kategorii lasów wodochronnych. Jest to głównie ols oraz las mieszany wilgotny; w drzewostanie dominuje olsza i brzoza. W przeszłości miejsce wypasu bydła – stąd nazwa.

Nosowski Las, las w pd.- wsch. części Kolonii Nosów, o powierzchni około 45 ha; las mieszany świeży, w którym oprócz przeważającej topoli brzozy występują: sosna, dąb i grab.

Pasieka, las w zach. części wsi Kolonia Witulin; las mieszany z drzewostanem sosnowo – brzozowym. Nazwa od rozwiniętego tu w przeszłości bartnictwa i pasiecznictwa.

Połoniec, las w pn. części wsi Kolonii Nosów; las mieszany świeży z sosną i dębem w drzewostanie.

Smorżówka, las na pograniczu wsi Bordziłówka Stara i Ludwinów, na wys. 156 – 159 m n.p.m., bór mieszany świeży, z dominującą sosną z domieszką brzozy. Pochodzenie nazwy nieznane.

Worgulski Las, las w pd. części we wsi Bordziłówka Stara, przy drodze Bordziłówka Stara – Worgule; część większego kompleksu leśnego zwanego „Florią”. Las mieszany z drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy.

Zadworne (Olszyna), uroczysko leśne w pd. części wsi Witulin, w sąsiedztwie Zalewu Terebela na dopływie spod Ossówki. Położone na wys. 143 – 148 m n.p.m.. Powierzchnia około 30 ha z czego 20,47 ha to teren ochronny w kategorii lasów wodochronnych. W drzewostanie przeważa olsza i dąb.

Zagajnik, las w zachodniej części wsi Zaberbecze, w drzewostanie występuje głównie sosna.

Wody powierzchniowe

Klukówka (Białka, Kamionka, Klikawka, Leśna), rzeka V rzędu, lewobrzeżny dopływ Krzny. Źródła w okolicy Zieni w gminne Huszlew na wysokości około 175 m n.p.m., ujście we wschodniej części Białej Podlaskiej (140 m n.p.m.). Długość 32 km, z tego 14 km w granicach gminy Leśna Podlaska. Dorzecze 293 km2, z tego w gminie około 90 km2. Przepływa przez środek gminy Leśna Podlaska, od Droblina przez Leśną Podlaską do Witulina, szeroką płaską doliną o niewyraźnych zboczach. Dno doliny szerokie do 1 km, wypełnione namułami, torfami i piaskami.W obrębie doliny kompleksy leśne: uroczysko Kołowierz i rezerwat przyrody Chmielinne w Leśnej Podlaskiej oraz uroczysko Zadworne w Witulinie. Główny dopływ to Walim. Średni przepływ Klukówki, mierzony w latach 1971 – 1981 w Ciciborze wyniósł o, 23 m3/s. Przed II wojną światową na dnie doliny Klukówki był ciąg stawów rybnych; obecnie teren wykorzystywany rolniczo, głównie jako użytki zielone. Koryto rzeki, poza rezerwatem Chmielinne, jest uregulowane. W granicach gminy znajduje się 10 budowli piętrzących (jazy, przepusto – zastawki, mnich, śluza, przepompownia).

Dopływ spod Ossówki (Ossowianka), lewobrzeżny dopływ Klukówki, według prawa wodnego rów. Swój początek bierze we wsi Kolonia Komarno w gminie Konstantynów. Długość 10,2 km, z czego w gminie 7,4 km. Stanowi wschodnią granicę gminy dzielącą od gminy Biała Podlaska. W swoim ujściowym odcinku stanowi źródło dla Zalewu Terebela.

Walim, rzeka VI rzędu, lewobrzeżny i jedyny w świetle prawa wodnego dopływ Klukowki. Swój początek bierze w okolicy wsi Walim (stąd nazwa) w gminie Stara Kornica, a uchodzi w Bukowicach. Długość 16,3 km, z czego w gminie 5,5 km. Powierzchnia zlewni 48,9 km2.

Zalew Terebela, zespół dwóch zbiorników wodnych, rekreacyjno – retencyjnych, w pd. części wsi Witulin. Od pn. sąsiaduje z lasem Zadworne, od zach. i pd. z Klukówką. Powierzchnia łączna 40 ha; poziom zwierciadła wody zbiorników 145 m n.p.m., głębokość średnia 1,6 m.; pojemność 632,9 tys.m3. Wykorzystywane głównie przez wędkarzy.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 11