MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Województwo Lubelskie - Powiat bialski - Gmina Międzyrzec Podlaski

Gmina Międzyrzec Podlaski

Dane podstawowe

Gmina Międzyrzec Podlaski (dawn. gmina Misie i gmina Tłuściec) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim. Gmina liczy 35 miejscowości tworzące 33 sołectwa.
Siedziba gminy to Międzyrzec Podlaski.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 10 366 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Międzyrzec Podlaski ma obszar 261,58 km², w tym:

  • 66% – użytki rolne
  • 26% – użytki leśne
  • 8% – pozostałe

Gmina stanowi 9,5% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

10 366

100

5193

50,1

5173

49,9

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

39,6

19,9

19,8


Władze samorządowe

Urząd Gminy
ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371-24-96
faks 83 371-48-26

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Międzyrzec Podlaski położona jest w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Leży w dorzeczu rzek: Krzna, Krzna Północna, Piszczka i Złota Krzywula. Największa wśród nich - Krzna - obejmuje swoim zasięgiem centralną część równinnego, miejscami pofałdowanego lekko terenu gminy.

Występujące tu wzniesienia wahają się w granicach 140 - 170 m n. p. m. Ta typowo rolnicza gmina zajmuje 261 km2 powierzchni i liczy 35 miejscowości tworząc 33 sołectwa i około 10 576 mieszkańców /stan na 31.12.2005 r./.

Użytki rolne zajmują 17 211 ha, a lasy 6 801ha. Na obszarze gminy krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Moskwa-Warszawa-Berlin i droga międzynarodowa K-2 Berlin-Moskwa oraz krajowe nr 19 Białystok-Lublin i nr 806 Międzyrzec Podlaski-Łuków.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo. Jest tu wysoki udział użytków zielonych w użytkach rolnych, co stanowi potencjał paszowy dla hodowli bydła.
Użytki rolne wynoszą 65,5 % powierzchni gminy, w tym:

Użytki rolne opierają się na glebach IV - V klasy. Jedynie w północnej części gminy, w okolicach wsi Halasy występuje niewielki fragment gleb II i III klasy.
Dziedzinami istotnie uzupełniającymi źródła utrzymania mieszkańców są usługi komercyjne i świadczone publicznie, a także drobny przemysł. Rozwija się uprawa warzyw i owoców, a ponadto chów trzody chlewnej i drobiu.
Na terenie gminy zarejestrowano ok. 230 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w zakresie handlu, usług transportowych, budowlanych, gastronomii, a poza tym mieszalnie pasz, młyny, tartaki, inne zakłady związane z przetwórstwem rolno-spożywczym i drzewnym.

Gmina została dobrze wyposażona w infrastrukturę techniczną. Przez jej teren przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, linia światłowodowa oraz magistrala gazownicza O 600 wysokiego i niskiego ciśnienia.
Gmina ma też wysokie tempo kompleksowej telefonizacji sięgający blisko 100%. Obszar pokryty jest również siecią telefonii komórkowej.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Główne urozmaicenie równinnego krajobrazu gminy stanowi mozaika lasów i pasma dolin rzecznych. Jest to obszar typowo rolniczy, mało skażony, odpowiedni dla agroturystyki. Główną rzeką na obszarze gminy jest Krzna, która w zachodniej części płynie jeszcze w rozdzieleniu na Krznę Północną i Krznę Południową, łączy się też z Kanałem Wieprz - Krzna.

Trzy mniejsze cieki wodne: Krzymoszka, Piszczka i Złota Krzywula płyną z północy i wpadają do Krzny. Szczególną atrakcją jest obszar po eksploatowanych niegdyś złożach żwiru na południowych krańcach miasta i akweny po wyrobiskach przystosowane na kąpieliska. Liczne zbiorniki wodne są zarybianewieloma gatunkami ryb przez lokalne koło wędkarskie. Stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy. Duże powierzchnie leśne obfitują jesienią w grzyby. Na terenie gminy działają cztery koła myśliwskie obejmujące swym zasięgiem 30850 ha terenu. W rejonie Międzyrzecczyzny znajduje się wiele pomników przyrody: są to dęby, sosny, świerki, wiąz, kasztanowiec, jesion, modrzew europejski, jałowiec pospolity oraz głazy narzutowe: granit, gnejs, pegmatyt. Na szczególną uwagę zasługuje dąb szypułkowy rosnący w Lesnictwie Zahajki, o obwodzie pnia 510 cm oraz dwa głazy o obwodach 11,50 i 12 m. Akweny wodne, zwłaszcza w okolicach wsi Berezy, dolina Krzny i jej dopływów mogą stanowić dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji zwłaszcza codziennej i weekendowej. Na obszarze gminy występują tereny o wysokich walorach przyrodniczych, malownicza dolina Krzny i paru mniejszych cieków wraz z naddolinnym osadnictwem wiejskim. Projektowany jest Bialskopodlaski Obszar Cronionego Krajobrazu obejmujący swym zasięgiem łąki położone właśnie w dolinie Krzny i lasów międzyrzeckich. Obszar tej doliny na całym odcinku stanowi korytarzekologiczny o randze krajowej w systemie ECONET Polska. Znajdują się tu również dwa projektowane rezerwaty przyrody: starodrzew dębowy Dębina Halasowska i gatunki wodno- torfowiskowe Starorzecze Krzny. Występują również lasy chronione w rejonie rezerwatu LISKI (przy granicy gminy). Region ten wykorzystując sprzyjające warunki ma szansę rozwinąć turystykę kwalifikowaną (kajakarstwo, żeglarstwo) oraz specjalistyczną (myślistwo). Utworzona jest zlewnia chroniona Piszczki dla zachowania stosunków wodnych, głównie zasobów i jakości wód podziemnych. Rzeki i ich doliny są obszarami o szczególnym znaczeniu ekologicznym i krajoznawczym. Możliwość przebywania w środowisku, gdzie nadal jest obecna architektura drewniana chat wiejskich, budowle sakralne oraz kultywowane są zwyczaje i obrzędy ludowe, podnosi atrakcyjność oferty gminy. Serdeczność i otwartość mieszkańców wsi stwarza klimat psychicznego komfortu, który sprzyja odprężeniu i wypoczynkowi.

Przejdź w górę strony

Historia

Charakterystyczna dla tego obszaru jest architektura drewniana. Licznie zachowane budownictwo wiejskie - mieszkalne i gospodarcze - tworzy elementy regionalnego pejzażu. Najtrwalsze są budowle ceglane, jak na przykład kościoły św. Mikołaja, św. Józefa i św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim. Krajobraz kultury regionu wzbogacają liczne kapliczki rodem z XVIII i XIX w. Miejsca pamięci narodowej - tablice i pomniki - związane są z walką Polaków o wolność i niepodległość. Martyrologię Żydów upamiętnia pomnik na kirkucie w Międzyrzecu; zachowało się kilkaset macew wmurowanych w ogrodzenie cmentarza. 

Tereny powstałe w wyniku reformy administracyjnej 1973 r. gminy Międzyrzec Podlaski położone są w obrębie ziemi międzyrzeckiej, która na przestrzeni stuleci była terenem ścierania się różnych kulturi narodowości. Są to bardzo stare tereny osadnicze, okolice Międzyrzeca były bowiem zamieszkiwane przez człowieka już w okresie neolitu. W północnej części gminy, w miejscowości Dołhołęka, zachowało się grodzisko wczesnośredniowieczne, a latopis z XIII w. mówi już o 10 wsiach leżących nad Krzną. Wieś Międzyrzec wzmiankowano w roku 1390 (Abraham Chamiec otrzymał ją od Władysława Jagiełły). Powstanie ośrodka wiąże się z falą kolonizacji mazowieckiej z przełomu XIV i XV w. Ważną postacią w dziejach regionu był Jan Nassutowicz, który zorganizował dobra międzyrzeckie, założył wiele wsi bojarskich, erygował nowy kościół, uzyskał w 1486 r. przywileje na targi i jarmarki.Do roku 1944 dobra międzyrzeckie były prywatną własnością magnatów,m.in. Sapiehów, Zbarackich, Tęczyńskich, Kiszków, Daniłowiczów, Opalińskich, Lubomirskich, Sieniawskich, Czartoryskich i Potockich. Przez miasto przebiegała droga handlowa łącząca Brześć z Łukowem. Istniała tu komora celna. Z 1558 r. pochodzi najstarsza notatka dotycząca rozwoju garncarstwa na Podlasiu, a w roku 1598 założono tu jedyną na pograniczu Litwy i Korony warzelnię soli. W 1636 r. powstał cech kowalski - jeden z najstarszych w regionie. Wielu nabywców znajdowało międzyrzeckie piwo, które wywożono do Lublina i Brześcia.

Tu narodził się krajowy przemysł szczeciniarski.
W XVIII w. Międzyrzec Podlaski był największym ośrodkiem miejskim na Podlasiu (miasto zamieszkiwało około 2 tys. osób). Nie omijały regionu klęski żywiołowe - pożary, powodzie, epidemie, głód i zniszczenia wojenne spowodowane najazdami kozaków Chmielnickiego (1648 r.), Szwedów (1655-57, 1706, 1708), wojsk moskiewskich (1660 i 1812), powstaniami narodowymi, I i II wojną światową. Po III rozbiorze Polski okolice Międzyrzeca dostały się pod panowanie Austrii, a po kongresie wiedeńskim w 1815 r. znalazły się w granicach Królestwa Polskiego. 29 sierpnia 1831 r. rozegrała się bitwa Powstania Listopadowego na polach wsi Manie, Rogoźnica i na przedpolu Międzyrzeca. Licznie zamieszkiwali Międzyrzec Żydzi - oni też zdominowali handel, który mógł się rozwijać między innymi dzięki wybudowanej w latach 1821-23 drodze bitej łączącej Warszawę i Brześć. W 1867 r. Międzyrzec uzyskał z tymi miastami także połączenie kolejowe.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Czynniki rozwoju rekreacji:

Ważniejsze obiekty zabytkowe:

Poza tym:

Na obszarze gminy charakterystyczna jest architektura budownictwa wiejskiego.

Mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski wyróżniają się serdecznością i szczególną dla terenu Podlasia wiejską gościnnością. Kultywowane są również charakterystyczne dla tych stron zwyczaje i obrzędy ludowe, które stanowić mogą atrakcję dla podróżnych.

   W kształtowaniu poziomu intelektualnego mieszkańców gminy dużą rolę odgrywa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jelnicy wraz z filiami w Wysokiem, Halasach, Rogoźnicy, Krzewicy i Tłuśćcu. We wsi Przychody aktywnie działa zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich. W Berezie i Zaściankach pielęgnowana jest tradycja tkactwa kilimów. Godna uwagi jest także twórczość ludowa rzeźbiarza Jerzego Maleśkiewicza z Rogozneczki, którego prace cieszą się dużym powodzeniem.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 17