masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Infrastruktura

KOMUNIKACJA
Miejscowość gminna Sławatycze jest ważnym węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się drogi: krajowa Wisznice - Sławatycze i wojewódzka Terespol - Włodawa oraz gdzie znajduje się ważnedrogowe przejście granicznena Białoruś dla samochodów osobowych.
Zajmuje ono powierzchnię ok. 3 ha i posiada zdolność odprawy 1000 pojazdów osobowych i 50 autobusów na dobę.
Na terenie gminy Sławatycze znajdują się drogi w niżej wymienionych kategoriach: droga krajowa nr 817 Wisznice - Sławatycze, o długości na terenie gminy 7,6 km, Droga wojewódzka nr 816 Terespol - Włodawa o długości - 10 km, Drogi powiatowe o łącznej długości - 28,2 km Drogi gminne o łącznej długości - 125 km

GOSPODARKA KOMUNALNA
Sieć wodociągowa na terenie gminy stanowi jeden system z ujęciem wody i hydrofornią zlokalizowanymi w Sławatyczach. Sieć ma długość 66,2 km i zaopatruje w wodę wszystkie miejscowości w gminie. Istnieje 864 przyłączy wodociągowych o długości 44,2 km. Wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi blisko 100%. Podłączenia nie mają jedynie nieliczne części wsi o zabudowie kolonijnej, których włączenie do sieci byłoby zbyt kosztowne.
Sieć wodociągowa jest spięta z siecią wodociągową sąsiedniej gminy Hanna, w związku z czym istnieje możliwość zaopatrzenia gminy w wodę z ujęcia awaryjnego. Eksploatację i konserwację wodociągu prowadzi Zakład Usług Wodnych w Parczewie.
Ujęcie wody pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody o wydajności maksymalnej Qdmax = 675 m3/d (zbiornik V = 300m3). Obecny pobór wody wynosi około 580 m3/d.
Rolę uzupełniającą w bieżącym zaopatrzeniu w wodę do hodowli zwierząt i celów p. pożarowych pełnią studnie przydomowe oraz oczka wodne (starorzecza) położone w dolinie rzeki Bug (łącznie około 17 ha).

Jesienią 200O roku została oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków w Sławatyczach. Do tej pory jedyną oczyszczalnią w gminie była oczyszczalnia pracująca na potrzeby przejścia granicznego. Wybudowany został także punkt zlewny ścieków wraz z przepompownią, który przyjmuje ścieki od instytucji i osób prywatnych zamieszkałych na terenie gminy. Usługi asenizacyjne świadczy Ochotnicza Straż Pożarna w Sławatyczach, która posiada własny wóz asenizacyjny i zebrane ścieki dowozi do punktu zrzutu ścieków w Sławatyczach. W pierwszej kolejności kanalizowana będzie miejscowość Sławatycze.

Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest w pięciu etapach. W pierwszym etapie wybudowano kolektor sanitarny o długości 994 mb i przepompownię oraz podłączono do sieci 6 obiektów, w tym: Zespół Szkół, 2 Domy Nauczyciela oraz 3 użytkowników indywidualnych. W następnych latach będzie sukcesywnie dobudowywana się sieć kanalizacyjna i podłączani kolejni użytkownicy.

Na obszarze gminy ani w jej sąsiedztwie nie ma obiektów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludności.
Gmina nie posiada również własnego wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami zorganizowana jest w formie zbiórki śmieci do koszy c pojemności 110 l i 1100 l, które rozlokowane są we wszystkich miejscowościach gminy. Zatem wszyscy mieszkańcy mają możliwość usuwania w ten sposób wyprodukowanych w swoich gospodarstwach śmieci.
Gminę zawarła umowę ze spółką EKO-Bug w Kobylanach na opróżnianie pojemników na śmieci. Odpady są wywożone przez spółkę poza teren gminy i składowane na wysypisku śmieci w Lebiedziewie gm. Terespol.

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA BYTOWA
Na terenie gminy Sławatycze funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz działa prywatna apteka.
W Sławatyczach mieści się Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Sławatyczach zrzeszony w Lubelskim Banku Regionalnym.
Na terenie gminy jest jeden urząd pocztowy w Sławatyczach i Jabłecznej. Jest także centrala telefoniczna. Gmina jest w pełni stelefonizowana.
Nad porządkiem publicznym w gminie czuwa 2 policjantów Rewiru Dzielnicowych w Sławatyczach, którzy podlegają Komisariatowi Policji w Wisznicach.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Krajobraz terenu gminy Sławatycze ma charakter rolniczo - łąkowo - leśny, wynikający z form użytkowania ziemi. Elementem najbardziej różnicującym krajobraz jest szata roślinna, dolina Bugu oraz sieć osadnicza. W ukształtowaniu terenu dominują tereny równinne i faliste. We wschodniej części gminy odznacza się dolina Bugu, która miejscami ma strome zbocza. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe ustanowiono na terenie gminy Sławatycze obszary chronione.

Najwartościowsze pod tym względem tereny zostały objęte ochroną w formieNadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W gminie Sławatycze zajmuje on powierzchnię 2362 ha, co stanowi 32,8% powierzchni gminy. Obszar chroniony obejmuje teren przyległy do Bugu, od zachodu granica przebiega drogą krajową Terespol - Włodawa. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w roku 1990. W roku 1994 z północnej części Obszaru utworzonoPark Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu", położony na terenie gmin: Terespol, Kodeń, Sławatycze i Hanna.

 Gmina charakteryzuje się stosunkowo niską lesistością na poziomie około 7,7%. Typowym zbiorowiskiem roślinnym na terenie gminy w dorzeczu rzeki Bug są łęgi wierzbowo - topolowe. Na wydmach i wyniesieniach występują suche bory chrobotkowe. W okolicach Jabłecznej i Sławatycz najliczniej występują starorzecza Bugu porośnięte roślinnością wodną i szuwarową.
W wodach Bugu i starorzeczach występują 44 gatunki ryb i 3 gatunki minogów. Najliczniej występują: płoć, leszcz, szczupak, sum, sandacz i okoń. Ochroną prawną na terenie gminy objęte są:

Przejdź w górę strony

Historia

Sławatycze - miejscowość powstała prawdopodobnie w XV wieku, na terenach będących własnością królewską, wcześniej istniała tu osada targowa. W 1499 roku dobra sławatyckie zostały podarowane przez króla dworzaninowi Ursułowi Wołoszynowi, później należały one do Bohusza Bohowityna, a następnie do książąt Sanguszków.
W 1546 roku wieś przeszła w ręce książąt Porońskich, którzy byli kalwinami. Sławatycze pozostawały znaczącym ośrodkiem reformacji przez cały XVII wiek, a także za czasów następnych właścicieli - Leszczyńskich. W 1666 roku odbył się tu synod kalwiński.
Od drugiej połowy XVII wieku właścicielami miasta byli Radziwiłłowie.
W połowie XIX wieku Sławatycze straciły prawa miejskie.

Przejdź w górę strony

Zabytki

W Sławatyczach zachował się dawny układ miejski z rynkiem i zabudową wzdłuż głównej szosy i równoległych ulic. Dobrze zachowała się parterowa, w znaczącej części drewniana zabudowa.

W pobliżu rynku stoją wśród zieleni dwie świątynie. Murowana cerkiew prawosławna p.w. Wniebowstąpienia NMP, w stylu bizantyjskim, z sześcioma cebulkami kopuł, zbudowana w końcu XIX wieku. Wewnątrz znajdują się elementy wystroju poprzedniej cerkwi unickiej.

Naprzeciwko cerkwi wznosi się neorenesansowy kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z lat 1913-19 o ciekawej bryle i detalach przypominających stare zamki. We wnętrzu częściowo zachowane wyposażenie poprzedniego kościoła fundacji Michała Kazimierza Radziwiłła.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 16