masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat janowski -> Gmina Dzwola

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Janów Lubelski miasto Potok Wielki Modiborzyce Batorz Godziszów Chrzanów Dzwola Janów Lubelski

Województwo Lubelskie - Powiat janowski - Gmina Dzwola

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Dzwola (dawn. gmina Kocudza) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
Siedziba gminy to Dzwola.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 6699 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Dzwola ma obszar 203,1 km², w tym:
- użytki rolne: 41%
- użytki leśne: 53%
Gmina stanowi 23,2% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

6699

100

3355

50,1

3344

49,9

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

33

16,5

16,5


Władze samorządowe

Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168
23-304 Dzwola
tel. 015 8752215
fax. 015 8752223

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Na terenie gminy działa sieć wodociągowa o długości 33 km. Prowadzone inwestycje zmierzają do podłączenia do sieci kolejnych miejscowości.
Planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci gazowej.

Gmina Dzwola ma dobrze rozwiniętą sieć dróg. Ich długość na terenie gminy wynosi 69 km. Główną trasą jest droga krajowa nr 86 łącząca Janów Lubelski z Frampolem.

Na terenie gminy funkcjonuje dobrze rozbudowana sieć telefoniczna oraz placówka pocztowa.


Przejdź w górę strony

Gospodarka

Rolnictwo
Gmina Dzwola ma typowo rolniczy charakter.
Użytki rolne zajmują 8320 ha, z czego 6255 ha to grunty orne, 2022 ha to łąki i pastwiska, 43 ha stanowią sady.

Główne uprawy na terenie gminy to:
 - zboża - 3925 ha
 - gryka - 1100 ha
 - ziemniaki - 830 ha

Tereny rolnicze dominują w północnej części gminy.

W części południowej przeważają lasy stanowiące ponad 50% terytorium gminy (10896 ha). 62% lasów stanowią lasy państwowe, 38% to lasy prywatne.

Na terenie gminy Dzwola zarejestrowanych jest:
 - 1109 ciągników rolniczych
 - 38 kombajnów zbożowych
 - 11 kombajnów do zbioru ziemniaków

Przedsiębiorczość

Na terenie gminy Dzwola działają 142 podmioty gospodarcze. Produkcją zajmują się 3 firmy, 39 prowadzi działalność w zakresie handlu. 100 zajmuje się usługami.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

W gminie prowadzona jest ożywiona działalność kulturalna. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kocudzy, którego kierownikiem jest Irena Krawiec, działają dwa zespoły:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli, której kierownikiem jest Marianna Denis, prowadzi spotkania z dziećmi, urządza wieczory bajek, a także konkursy podczas ferii zimowych. Spotkania te odbywają się przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Biblioteka organizuje również lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

Główna siedziba biblioteki znajduje się w Dzwoli (zbiory liczą tu 14322 woluminów). Na terenie gminy znajdują się dwie filie:

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Gmina Dzwola leży u podnóża Wzniesień Urzędowskich i na skraju Roztocza Zachodniego.
Fragment gminy wchodzi w granice Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponad 50% powierzchni gminy stanowią lasy należące do kompleksu Lasów Janowskich. Są to głównie lasy iglaste z przewagą sosny. Rosną tu także jodły, olchy, brzozy, dęby i świerki. W mniejszej liczbie występują tu buki, jesiony i modrzewie. Duża mikrozmienność siedlisk, powoduje urozmaicenie i malowniczość tutejszych lasów.

Rosnące tutaj rośliny objęte ochroną to m.in.: czosnek niedźwiedzi, pióropusznik, sitowie nadmorskie.
Duże obszary leśne sprzyjają rozwojowi życia zwierzęcego. Licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. Żyją tu także łoś, wilk, borsuk, lis, jenot, tumak, tchórz i wydra. Swoje siedliska maja tu rzadkie gatunki ptaków, szczególnie drapieżnych: krótkoszpon, bielik, kania, orlik, myszołów i jastrząb. Tutejsze lasy są jedną z ostatnich w Polsce ostoi głuszca.

Na szczególną uwagę zasługuje leżący w pobliżu wsi Flisy rezerwat "Kacze Błota". Jest to rezerwat leśno - torfowiskowy o powierzchni 168 ha. Występują tu 42 gatunki porostów, 12 gatunków wątrobowców, 72 gatunki mchów, 75 gatunków roślin naczyniowych.
Faunę reprezentują m.in. łoś i głuszec. 

Na terenie gminy Dzwola wybija wiele źródeł.
Zespół źródlisk w Dzwoli daje początek rzece Rakowej. 4 wypływy mają łączną wydajność 4220 m3/ dobę.

Źródła biją także w Branwi (2940 m3/ dobę), Krzemieniu (840 m3/ dobę) i w Zofiance (445 m3/ dobę). Wszystkie wypływają z utworów mioceńskich: mioceńskich wapieni litotamniowo- detrytycznych lub raf biogenicznych.

Wysoka wartość przyrodnicza źródeł była podstawą do uznania większości z nich za pomniki przyrody nieożywionej.

Bardzo malowniczym elementem krajobrazu gminy jest dolina rzeki Branwi z licznymi meandrami rozlewiskami oraz brzegami porosłymi olcha, topolą, wierzbą, osiką, lipą, brzozą i jesionem.

Bogactwo przyrody, pozbawione zanieczyszczeń środowisko naturalne oraz walory krajobrazowe stwarzają szerokie możliwości rozwoju turystyki.

Przejdź w górę strony

Historia

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1245 roku i związana jest z najazdem księcia halickiego Wasylka. W 1377 roku otrzymała Dymitr z Goraja. Po 1405 roku Dzwolę przejęli Szamotulscy. Szamotulscy 1540 roku nabyli ją Górkowie, a w 1596 roku wieś kupił Jan Zamojski i włączył do swojej ordynacji.
Od ok. 1552 roku działała ruda wytapiająca żelazo oraz kuźnica. Istniał tu także młyn, a od XVIII wieku- karczma.
Wojny napoleońskie, z początku XIX wieku, przyniosły wsi zniszczenia i ubytek ludności.
W połowie XIX wieku powstał tu browar, który na początku XX wieku upadł.
W1915 roku na tym terenie miały miejsce walki rosyjsko- austriackie.
W okresie międzywojennym powstała tu parafia (1920 r.), straż pożarna (1926 r.) oraz Związek Strzelecki.
29. września 1939 roku oddział polski pod dowództwem płk. Władysława Płonki zaatakował niemiecki dywizjon stacjonujący we wsi.
W 1955 roku powstała we wsi gromada, a w 1973 roku gmina.
W 1958 roku zbudowano szkołę, którą rozbudowano w latach 1987- 96.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 19