Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki -> Gmina Szastarka

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Władze samorządowe

Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
tel. (015) 871 41 45

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Szastarka położona jest na Wyżynie Lubelskiej w obrębie subregionu Wzniesień Urzędowskich, jedynie wschodni fragment gminy znajduje się w części Roztocza Zachodniego. Na obszarze gminy występuje dział wodny II i III rzędu, zasięgu rzeki Wyżnicy i Sanny (dopływy Wisły) oraz rzeki Bystrzycy (dopływ Wieprza). Niestety przez teren gminy nie przepływają rzeki. Natomiast w przeszłości w jej północnej części znajdowały się źródła Bystrzycy, które przestały być czynne ze względu na to, że rzeka skróciła swój bieg.
Gmina leży w południowo - zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim i graniczy z powiatem Janowskim. Jest usytuowana w odległości około 60 km od Lublina. Obszar gminy graniczy z sześcioma gminami: Kraśnik Zakrzówek, Batorz, Potok Wielki, Modliborzyce. Gmina zajmuje powierzchnię 7353 ha, co stanowi 0,3% powierzchni województwa oraz 7,3% powierzchni powiatu kraśnickiego.
Kraśnik stanowi ośrodek administracyjno - usługowy o randze regionalnej. Gmina Szastarka usytuowana jest w odległości 12 - 15 km od miasta i znajduje się w obszarze jego wpływów, kształtujących powiązania społeczne, ekonomiczne, rekreacyjne oraz infrastrukturalne.
Gmina w swych granicach administracyjnych obejmuje 18 sołectw: Blinów I, Blinów II, Brzozówka Kolonia, Brzozówka Wieś, Cieślanki, Huta Józefów, Majdan Obleszcze, Moczydła Stare, Polichna Podlesie, Polichna I, Polichna II, Polichna III, Polichna IV, Rzeczyca Kolonia, Szastarka Stacja, Szastarka Wieś, Wojciechów Kolonia, Wojciechów Wieś.
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 19 Lublin - Rzeszów oraz linia kolejowa Lublin - Stalowa Wola.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Sieć komunikacyjna
Gmina Szastarka leży w zasięgu głównych powiązań krajowych i regionalnych. Sieć dróg obejmuje 86 km dróg publicznych oraz około 30 km dróg wewnętrznych wiejskich. Około 72 km dróg publicznych ma nawierzchnię bitumiczną. Sieć dróg gminnych liczy 26,6 km, a powiatowych 57,8 km. Sieć lokalna obejmuje 15 dróg gminnych (21,6 km) oraz 10 tzw. dróg wiejskich o łącznej długości około 30 km.
Gminę przecina droga nr 19, stanowiąca jedno z głównych powiązań komunikacyjnych i transportowych wschodniej Polski, o znaczeniu międzynarodowym.
Gmina leży poza układem dróg wojewódzkich. Połączenie z regionem zapewnia sieć 14 dróg powiatowych.
Przez gminę przebiega także na długości około 11 km jednotorowa kolej relacji Lublin - Kraśnik - Stalowa Wola ze stacją w Szastarce.

Sieć wodociągowa
Według stanu na 31.12.1999 rok długość czynnej sieci rozdzielczej w gminie wynosi 59,9 km, a liczba budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania przyłączonych do sieci wodociągowej wynosi 1031. stopień zwodociągowania gminy stanowi ok. 80%.
Na terenie gminy występuje 6 wodociągów grupowych:

Oprócz systemu wodociągów grupowych, na terenie gminy Szastarka istnieje lokalny system wodociągowania, który obsługuje jedną jednostkę.
W systemie tym pracują dwa wodociągi:

Pozostali mieszkańcy gminy nie objęci siecią wodociągową zaopatrują się w wodę w systemie indywidualnym. Woda czerpana jest w większości ze studni kopanych, bądź wierconych. System ten dotyczy zabudowań rozproszonych oraz wsi: Blinów I, Blinów II, Kolonie Blinów, Cieślanki

Gospodarka ściekami

Obszar gminy nie posiada zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej i opadowej. Na mocy porozumienia Urzędu Gminy z Przedsiębiorstwem Drogowym i Oczyszczania sp. z.o.o w Kraśniku wywóz nieczystości płynnych z szamb położonych na terenie gminy odbywa się do oczyszczalni ścieków w Kraśniku.

Gospodarka odpadami
Gmina Szastarka posiada na swoim terenie wysypisko śmieci zlokalizowane na gruntach wsi Polichna Dolna III. Jego powierzchnia wynosi 0,88 ha, a kubatura 15120 m3. Teren wysypiska stanowi wyrobisko po eksploatacji gliny, prowadzonej dla potrzeb lokalnej cegielni, która zlokalizowana jest na terenie przylegającym do wyrobiska. Na wysypisku prowadzony jest odzysk surowców wtórnych (złomu).
Gromadzenie i wywóz na wysypisko z osiedli wiejskich jest częściowo zorganizowane poprzez ustawienie kontenerów (10 sztuk) przy cmentarzach, szkołach, strażnicy. Wywozem nieczystości stałych z kontenerów KP-7 z terenu całej gminy na wysypisko w Polichnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania sp. z.o.o. w Kraśniku.

Sieć elektryczna
Na terenie gminy Szastarka nie ma stacji transformatorowej 110V/15 kV tzn. Głównego Punktu Zasilającego. Budowa GPZ przewidziana jest w miejscowości Polichna w latach 2006 - 2015. obecnie podstawowym źródłem zasilania gminy w energie elektryczną jest GPZ - Budzyń.
Przez teren gminy przebiegają dwie przesyłowe linie energetyczne wysokiego napięcia WN - 220 kV relacji Lublin - Stalowa Wola.

Sieć telekomunikacyjna

Gmina Szastarka należy do strefy numerycznej Lublina. Abonenci telefoniczni z terenu gminy obsługiwani są przez automatyczne centrale telefoniczne zainstalowane w UPT w Szastarce o pojemności 250 numerów (w rozbudowie kolejne 200) w Polichnie oraz w Blinowie. Liczba abonentów telefonicznych wynosi 900.
Sieć telefoniczna jest w wykonaniu napowietrznym oraz kablowym. W realizacji jest kabel światłowodowy relacji CA Szastarka - CA Blinów - CA Batorz.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Rolnictwo jest bardzo ważnym elementem w gospodarce gminy Szastarka. Jej obszar cechują wysokie walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Gmina większość elementów decydujących o przydatności rolniczej przestrzeni do produkcji rolnej ma wyższe od przeciętnych. W najwyższym stopniu o wysokiej jakości decydują gleby zarówno bonitacja jak i przydatność rolnicza gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. Występują tu gleby wykształcone z lessu.
Najwyraźniej na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej rzutują położenie gminy oraz ukształtowanie terenu charakterystyczne dla Wyżyny Lubelskiej. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6219 ha, z czego poszczególne klasy gleb zajmują:

Ponad 99% gruntów (6580 ha) jest we władaniu indywidualnych gospodarstw, których liczba wynosi 1402 o średniej powierzchni 4,7 ha (średnia wielkość gospodarstwa w województwie lubelskim jest równa 5,8 ha). Prawie 62% to gospodarstwa o powierzchni do 5,0 ha. Udział gospodarstw o powierzchni 7,0 - 10,0 ha wynosi 13,5% (188 gospodarstw), a powyżej 10 ha 4,6%. W gminie największy mają udział gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha.
Gmina należy do obszarów o najwyższej kulturze gospodarki rolnej, znajduje to wyraz w wysokiej towarowości gospodarstw, wydajności oraz w strukturze upraw i hodowli.
Wysoki udział ma produkcja roślinna, która dominuje w około 30% gospodarstw rolnych. Na terenie gminy istnieją: jedna plantacja chmielu oraz trzy plantacje maku, a oprócz tego:

Gospodarstwa prowadzące produkcje mięsną stanowią około 60%:

Fermy, głównie tuczu drobiu koncentrują się w miejscowościach Huta Józefów i Szastarce.
W gminie zarejestrowane są 843 ciągniki rolnicze, 62 kombajny do zbioru zbóż oraz 6 kombajnów do zbioru ziemniaków.
Liczba pełnozatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych wynosi 2550 osób (1313 mężczyzn i 1237 kobiet). Wskaźnik zatrudnienia liczony na 100 ha użytków rolnych wynosi 38,7 i jest wyższy dla średniego zatrudnienia województwa, które wynosi około 30,2 osoby na 100 ha.
Na terenie gminy Szastarka działa 169 podmiotów gospodarczych, w tym 6 zajmuje się produkcją, 70 działa w handlu, 93 prowadzi działalność usługową. Nie istnieją podmioty zatrudniające ponad 10 osób. Największe firmy to: Handel Artykułami Spożywczo - Przemysłowymi oraz Handel Artykułami Budowlanymi i Przemysłowymi

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Gmina Szastarka posiada niewątpliwy urok, zachęcający do odwiedzenia jej terenów. Piękne krajobrazy Wyżyny Lubelskiej, liczne wąwozy, unikalna flora i fauna, skłaniają do głębszego zainteresowania się tym regionem. Ścieżki rowerowe, które są ogromnym ułatwieniem dla turystów, podnoszą walory turystyczne gminy Szastarka. Rozwojowi branży turystycznej sprzyjają władze gminy, a także okoliczni mieszkańcy, dbając o czystość środowiska i wizualną jakość kantonu. Podkreślić tu trzeba wysoką klasę wód, świeże powietrze, spokój oraz porządek wokół obejść.
Ważnym elementem sprzyjającym odpoczynkowi jest klimat panujący w gminie.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Pomniki przyrody w gminie Szastarka stanowią bardzo ważny element w jej krajobrazie, są one niewątpliwą atrakcją turystyczną. Do takich reliktów przyrody należy zaliczyć przede wszystkim:
W Brzozówce na terenie dawnego folwarku:

W Blinowie II:

W strukturze przyrodniczej odczuwa się zbyt niski udział terenów leśnych. Niecałe 700 ha istniejących lasów i zadrzewień stanowi zaledwie ok. 9,5 % powierzchni gminy. Istniejące lasy są rozdrobnione oraz rozmieszczone nierównomiernie. Występują w kilku kompleksach, głównie w sąsiedztwie gminy Kraśnik, między Blinowem a wsią Moczydła Stare, w rejonie Polichny, w drobnych enklawach wierzchowinowych oraz na obszarze całej gminy w kilkunastu wąwozach, a zwłaszcza południowo - zachodniej części.

Lasy, z uwagi na żyzne i ciepłolubne siedliska charakteryzują się zróżnicowanym i stosunkowo cennym drzewostanem, mimo stopniowego ubożenia gatunkowego. Typowa roślinność potencjalna dla tego terenu to zbiorowiska borowe, dąbrowa świetlista i grądy grabowo - dębowe. W dnie i zboczach wąwozów lessowych w miejscach wilgotnych wykształcił się podzespół grądu niskiego. W wyniku działalności antropogenicznej, na terenie gminy roślinność rzeczywista znacznie różni się od typu potencjalnego. Gatunkami panującymi w grądach jest grab z udziałem dębu i sosny pospolitej. Przeważają monokultury sosnowe i zarośla grabowe. W drzewostanie mieszanym występują: buki, brzozy, nieliczne dęby, sosny z domieszką jodły.
Przez Wzniesienia Urzędowskie i Roztocze przebiega wschodnia granica zasięgu buka i jodły oraz cisu, świerka i modrzewia polskiego.
Gatunkami urozmaicającymi zbiorowiska leśne są: klon, jarzębina, czeremcha i olsza czarna.
W obrębie lasów występują rzadkie, chronione gatunki roślinności naczyniowej, podlegające całkowitej ochronie:

podlegające częściowej ochronie:

oraz takie rzadkie gatunki jak: parzydło leśne, paprocie (kilka odmian), groszek wschodniokarpacki, warzynek wilczełyko, łuskiewnik różowy, szczyr trwały, dziewanna.
Na terenie gminy Szastarka znajdują się fragmenty zlewni rzek Bystrzycy, Wyżnicy i Sanny. W okolicy Polichny w strefie krawędziowej Roztocza przebiega dział wodny II rzędu Wisła - Wieprz i III rzędu Wyżnica - Sanna. Szczególną cechą hydrograficzną tegoż fragmentu Roztocza zachodniego i Wyżyny Lubelskiej jest bardzo uboga sieć rzeczna i głęboko zalegające wody podziemne. Przez teren gminy nie przepływają żadne rzeki. W przeszłości w okolicy Blinowa znajdowały się źródła rzeki Bystrzycy. Obecnie Bystrzycę zasilają wody ze źródeł w Sulowie, kilka kilometrów poniżej pierwotnego początku.
W starym odcinku koryta woda płynie jedynie w okresie roztopów.
Wody powierzchniowe na terenie gminy występują w stawach (maja one duże znaczenie przeciwpożarowe) i licznych podmokłych zagłębieniach. W okresie roztopów wiosennych i ulewnych opadów w dnach wąwozów pojawiają się spływy okresowe.
Wody podziemne związane są z utworami kredy i czwartorzędu. Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje głównie w opokach i marglach wieku kredowego tworząc poziomy wód warstwowo - szczelinowe. Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości od 50 m do ok.100 m. wahania zwierciadła są znaczne, w obrębie Wzniesień Urzędowskich wynoszą nawet do 10 m, co obserwuje się w starych studniach wiejskich zasilanych z dwóch poziomów.
W strefie działu wodnego Bystrzyca - Sanna występuje główny kredowy poziom wodonośny w skałach węglanowych kredy i trzeciorzędu. Ponad nim utrzymuje się górny poziom na głębokości 20 - 30 m od powierzchni terenu.
Wody podziemne charakteryzują się niską mineralizacją, lekką zasadowością tj. udziałem wapna i magnezu, a także niewielką ilością chlorków, siarczanów i żelaza.
Jakość wód pitnych określa się jako dobrą, z zastrzeżeniem dla studni kopanych, czerpiących wodę z warstw czwartorzędowych.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Gmina Szastarka jest skromnie wyposażone w obiekty zabytkowe. Wpływ na to miało niewątpliwie położenie z dala od głównych historycznych traktów komunikacyjnych oraz brak wykształconego ośrodka miejskiego. Przez obszar gminy nie przebiega większy ciek wodny - co również nie sprzyjało zasiedleniu tych terenów w okresie pradziejowym i średniowiecznym. Wyjątek stanowią jedynie tereny położone w północnej części gminy tj. miejscowości Blinów II, Kaczyniec Stary. To właśnie tutaj odnotowano najstarsze ślady osadnictwa.
Na ożywienie gospodarcze gminy wpłynęła budowa linii kolejowej w 1914 roku, biegnąca przez północno - zachodnie tereny. Stacja została zlokalizowana w Szastarce, z murowanym budynkiem stacyjnym.

Najstarszy zespół sakralny zachował się w Blinowie. Drewniany kościół wzniesiony w latach 1871 - 1899, gruntownie wyremontowany w 1930 r. stanowi cenny przykład drewnianej architektury sakralnej na terenie województwa lubelskiego. Ze względu na swoje znaczenie historyczne i architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków, na mocy ustawy o ochronie dóbr kultury.

Cennym zabytkiem sakralnym jest również kościół w Polichnie powstały w latach 1929 - 1931, posiadający cechy architektury nowożytnej także figuruje w ewidencji dóbr kultury.
Obiekty sakralne uzupełniają liczne, zachowane na terenie gminy kapliczki, charakteryzujące się różnorodnością form i rozwiązań architektonicznych z figuralnymi przedstawieniami świętych oraz krzyże przydrożne - drewniane i metalowe.

Kompleksy dworsko - parkowe zachowały się jedynie fragmentarycznie i występują w Blinowie (budynek dworu wraz z parkiem) oraz w Brzozówce (pozostałości parku i częściowa zabudowa gospodarcza). Nie zachowały się natomiast zespoły folwarczne.

Ciekawym elementem w zabudowie wsi jest lokowanie przy drodze studni ogólnodostępnych, pierwotnie dreptakowych. Ich pozostałości zachowały się w Wojciechowie i Szastarce. Jedna ze studni w Wojciechowie została objęta wpisem do rejestru zabytków, jednakże do chwili obecnej nie zachowała się.

Grupę zabytków techniki reprezentują młyny - dwa drewniane w Szastarce oraz Polichnie Górnej - jeden murowany, drugi częściowo murowany w konstrukcji "muru pruskiego". Z zapisów archiwalnych dowiemy się o istnieniu huty szkła w miejscowości Huta Józefów. Ciekawym obiektem są zachowane z okresu II wojny światowej zbiorniki na paliwo lotnicze, zlokalizowane w Szastarce.

Nieodzownym elementem krajobrazu kulturowego wsi w okresie staropolskim były oberże. Spełniały one wiele funkcji: były miejscem odpoczynku dla podróżnych, miejscem sądów, składano w nich daniny. Były także ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego. Z przekazów archiwalnych wiadomo o istnieniu oberż w Blinowie, Moczydłach, Polichnie. W chwili obecnej nie ma śladów ich istnienia.

Na terenie gminy występują liczne mogiły z I oraz II wojny światowej - żołnierzy polskich, radzieckich, niemieckich a także zbiorowe mogiły żydowskie: Szastarka, Blinów II, Polichna, Majdan Obleszcze.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 19