MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat łęczyński -> Gmina Milejów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Łęczna miasto Łęczna Spiczyn Ludwin Milejów Puchaczów Cyców

Województwo Lubelskie - Powiat łęczyński - Gmina Milejów

Gmina Milejów

Dane podstawowe

Gmina Milejów - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedzibą gminy jest wieś Milejów (budynek siedziby położony jest na terenie sołectwa Milejów-Osada).
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 9286 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Milejów ma obszar 115,66 km², w tym:

  • użytki rolne: 77%
  • użytki leśne: 14%

Gmina stanowi 18,25% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

9286

100

4718

50,8

4568

49,2

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

80,3

40,8

39,5


Władze samorządowe

Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
tel. (081) 757 20 26, 757 20 05, 757 21 44
fax (081) 75723 85

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Milejów położona jest w powiecie Łęczyńskim w centralnej części województwa lubelskiego, na krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Miejscowość Milejów oddalona jest od Lublina ok. 35 km.

Ogólna powierzchnia gminy Milejów wynosi 115,7 km2, a zamieszkuje ją 9386 osób. Gmina swym zasięgiem obejmuje 24 sołectwa, z których dwa największe to Milejów osada i Jaszczów wieś, liczą one odpowiednio 2588 i 939 mieszkańców.

Jednym z ciekawszych elementów wyróżniających gminę jest dolina środkowego biegu rzeki Wieprz.

Ogólna powierzchnia gminy Milejów wynosi 115,7 km2, a zamieszkuje ją 9386 osób. Gmina swym zasięgiem obejmuje 24 sołectwa, z których dwa największe to Milejów osada i Jaszczów wieś, liczą one odpowiednio 2588 i 939 mieszkańców.

Jednym z ciekawszych elementów wyróżniających gminę jest dolina środkowego biegu rzeki Wieprz.

Odznacza się ona obecnością licznych meandrów i starorzeczy. Najwięcej ich występuje na pograniczu takich miejscowości jak: Jaszczów - Łysołaje i Milejów - Łańcuchów.

W celu zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych tych obszarów, powołano w 1990 roku do istnienia Nadwieprzański Park Krajobrazowy.

Zajmuje on ok. 57% powierzchni gminy. Ciekawym elementem w ukształtowaniu terenu zachodniej części gminy są liczne bezodpływowe zagłębienia pochodzenia krasowego, wskazujące na płytkie zaleganie wapnia w podłożu.
W części wschodniej przebiega odcinek najdłuższego kanału Wieprz - Krzna.
Gmina Milejów posiada typowy charakter rolniczy z elementami tradycji rzemieślniczo - przemysłowych. Rozwojowi rolnictwa na terenie gminy sprzyjają dobre warunki glebowe . Ponad 44 % powierzchni gruntów ornych stanowią gleby III - ej klasy bonitacyjnej.

W ostatnich latach na terenie gminy nastąpił znaczny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Szczególny nacisk władze gminy położyły na inwestycje związane z telefonizacją i rozwojem sieci wodociągowej. Część obszaru gminy objęta jest gazyfikacją. W 1998 r. Po wieloletniej budowie oddano do użytku biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków. Przyczyniło się to w znacznej części do osiągnięcia przez rzekę Wieprz trzeciej klasy czystości. Duże nakłady gmina poniosła również na modernizację i rozbudowę budynków szkolnych okolicznych miejscowościach.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Przez teren gminy Milejów przebiega sieć dróg, których łączna długość wynosi ok. 280 km.. Najważniejszą trasą przebiegającą przez gminę, jest droga wojewódzka 829, łącząca Biskupice i Łęczną.
Drogi w gminie są w dobrym stanie technicznym, Oprócz sieci dróg ułatwiającym transport ludności i towarów, przez teren gminy przebiega także linia kolejowa łącząca Lublin - Dorohusk.
Ważnym elementem będącym częścią " szeroko " rozumianej komunikacji jest telefonizacja. Gmina Milejów licząc 24 wsie, cechuje się tym iż wszystkie wsie objęte są siecią telekomunikacyjną.
W ostatnich latach szczególny nacisk położono na rozwój sieci wodociągowej. Obecnie 9 miejscowości posiada w pełni lub częściowo rozwiniętą sieć, której łączna długość wynosi 48,1 km.
Sieć gazyfikacyjną w gminie posiadają dwie miejscowości, a są nimi Zalesie i Antoniów.
Łączna jej długość kształtuje się na poziomie około 4 km.
Przeszkodą w dalszej jej rozbudowie jest brak wyraźnego zainteresowania mieszkańców, a także niewystarczające środki finansowe.
Na terenie gminy znajduje się jedna stacja benzynowa. Usytuowana jest w miejscowości Kajetanówka, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Biskupice - Łęczna i drogi powiatowej Łańcuchów - Mełgiew.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Obszar gminy Milejów cechuje się znacznym zróżnicowaniem warunków naturalnych produkcji rolniczej.
Różnice te przejawiają się głównie w odmiennej rzeżbie terenu a także dość odmiennych warunkach glebowych. Spośród ogólnej liczby gruntów ornych w gminie Milejów, aż 24 % zaliczane jest do klasy bonitacyjnej III a i do III b. Do klasy II zakwalifikowane jest ok. 15,4 % gruntów. Są to gleby bardzo dobre i dobre, stanowiące podstawowy trzon produkcji roślinnej. Innymi elementami środowiska przyrodniczego jest agroklimat. Gmina Milejów, leżąc w regionie Lubelskim ma dobre warunki klimatyczne do uprawy roślin.  Biorąc pod uwagę inny element przyrodniczy ,jakim są stosunki wodne, należy stwierdzić iż w gminie Milejów poczyniono znaczne inwestycje związane z uregulowaniem tychże stosunków. W latach 70 - tych i 80 - tych wykonano sieć rowów melioracyjnych w celu odwodnienia terenów rolnych. Przez wschodnią sieć gminy przebiega odcinek kanału Wieprz - Krzna. Pełni on również rolę odwadniającą, przyjmując nadmiar wód z Wieprza. Reasumując należy stwierdzić , że gmina Milejów posiada dobre podstawy dla rozwoju produkcji rolnej. W gminie Milejów podobnie jak i w całym województwie lubelskim dominuje sektor nieuspołeczniony, tworzony przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Do podstawowych rodzajów użytków rolnych, zalicza się grunty orne, sady, łąki i pastwiska. W strukturze zasiewów gruntów ornych w gminie Milejów dominują zboża. Wśród uprawianych zbóż największe znaczenie ma pszenica, nieco mniejszy udział w zasiewach ma żyto. Do innych zbóż uprawianych na
terenie gminy należy także zaliczyć owies, pszenżyto oraz mieszanki zbożowe.
Innymi ważnymi uprawami są warzywa. Wśród nich prym wiodą pomidory. Do warzyw charakteryzujących się znaczną powierzchnią zasiewów zalicza się marchew, buraki ćwikłowe i ogórki. Chów zwierząt gospodarskich w gminie Milejów nie jest rozpowszechniony, gdyż główny nacisk położony jest na produkcję roślinną.

Obecnie na terenie gminy Milejów działa kilka zakładów prowadzących działalność produkcyjną. Można tutaj wymienić np.


O lokalizacji Zakładu w Milejowie zdecydowały przede wszystkim względy finansowe Dążono głównie do minimalizacji kosztów poprzez usytuowanie go w bliskiej obecności bazy surowcowej.
nnym czynnikiem przyczyniającym się do powstania tego przedsiębiorstwa, była chęć utworzenia nowego rejonu przemysłowego w części tego kraju.
Elementem ułatwiającym rozwój przemysłu na tych terenach , była rozwinięta po części infrastruktura techniczna, w postaci sieci budynków gospodarczych po byłej cukrowni.

Początki samego Zakładu Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego sięgają roku 1944. Wtedy to czyniono z roku na rok inwestycje wiążące się z rozbudową , budową nowych budynków, modernizację części urządzeń technicznych. W roku 1989 przystąpiono do jednej z większych inwestycji, jaką była budowa chłodni. Pochłonęła ona znaczne nakłady finansowe, co w powiązaniu z późniejszym " załamaniem" się wschodniego rynku zbytu, było jedną ze składowych pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W chwili obecnej zakład zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw takich jak: jabłka, truskawki, maliny, pomidory, ogórki, buraki ćwikłowe i inne.
Wraz z pogorszeniem się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa Agros Białystok oddział w Milejowie, pogorszyła się również sytuacja finansowa miejscowych rolników.
Obecnie zakład zatrudnia około 300 pracowników. W ciągu minionych lat redukcja załogi wyniosła ok. 70 % w stosunku do stanu początkowego.

 

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Sieć bibliotek publicznych gminy Milejów tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie i dwie filie biblioteczne w Białce i Łańcuchowie.

Bardzo aktywnie funkcjonuje również GOK w Milejowie.
Organizowane są tam różne imprezy, wystawy, przeglądy. W pierwszej połowie roku 2001 odbył się " Pierwszy Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych ", których organizatorem były: Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Milejowie i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Puchaczowie. Przegląd odbył się z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz powiatowych, gminnych władz oświatowych szczebla powiatowego, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli zakładów i instytucji z terenu gminy, rodziców i dzieci oraz społeczności lokalnej.

W 1992 roku odbyły się pierwsze zajęcia teatralne. W ciągu tych lat w teatr bawiło się ok. 80 osób w wieku od 8 - 18 lat. Przez te lata odbywało się 14 premier teatralnych min. " Mały Książe ", " Śpiąca Królewna ". Grupy zdobywały różne nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach teatralnych, a w tym także na Międzynarodowym Turnieju Teatrów Dziecięcych w Krośnie. Wielu uczestników ma również osiągnięcia w konkursach recytatorskich. Na zajęcia składają się gry i zabawy dramatyczne i, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i ruchowe.
Obecnie starsza grupa pracuje nad nowym scenariuszem w czwartki o godz. 15.00, a zajęcia grupy dzieci ze szkół podstawowych odbywają się we wtorki o godz. 15.00
Jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu, możliwość nabycia nowych umiejętności i wiary w siebie. Wszystkich zainteresowanych chcących do nas dołączyć serdecznie zapraszamy.

Od początku istnienia Domu Kultury w Milejowie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia muzyczne. Powstawały zespoły muzyczne, śpiewali soliści. Obecnie trwają próby zespołów muzycznych, odbywają się również lekcje gry. Przeważnie ćwiczą dzieci i młodzież, Nie brak jednak osób dorosłych, chcących wypełnić swój czas. Zapraszamy osoby chcącyce przeżyć przygodę z muzyką.

 

Przejdź w górę strony

Historia

Okolice Milejowa zasiedlone były już w okresie prehistorycznym, świadczą o tym wykopaliska archeologiczne. Pierwsze wzmianki pisane o Milejowie pochodzą z XV w i spotykamy je u Jana Długosza Do XVIII w. Dobra milejowskie znajdowały się w rękach rodzin Kuropatwów, Pszonków, Sapiechów, Suffczyńskich, kasztelanostwa lubelskich.

Od ok. 1880 r. przeszły w posiadanie Rostwoworowskich. Z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej warto odnotować, iż Łańcuchów w XVI w posiadał prawa miejskie. Był też wraz z Jaszczowem ośrodkiem ruchu ariańskiego w okresie reformacji religijnej. W okresie zaborów mieszkańcy gminy włączyli się do walki o niepodległość. I tak insurekcji kościuszkowskiej znany jest udział Józefa Suffczyńskiego z Łańcuchowa. Po Powstaniu Listopadowym zasłyną gen. Ludwik Kicki, właściciel Jaszczowa, który poległ w bitwie pod Ostrołęką w 1831 r.
Natomiast jeden z uczestników Powstania Styczniowego - Romuald Kostowski - spoczywa na cmentarzu milejowskim.

W 1858 erygowano parafię Milejów, a rok pózniek ukończono budowę kościoła p.w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Fundatorami kościoła byli Helena z Suffczyńskich Chrapowicka i Antoni Rostworowski. W 1855 r. Milejów był rozwijająco się gospodarczo ośrodkiem w którym znajdował się piec wapienny, cegielnia, smolarnia, był również pokłady kamienia wapiennego i torfu, plantacje tytoniu.

W 1894 roku oddano do użytku stacje kolei nadwiślańskiej w Jaszczowie.
Wreszcie w 1907 r. powstaje w Milejowie cukrownia, pierwszy duży zakład przemysłowy, będący własnością spółki akcyjnej.
W latach I wojny światowej zawiązała się w Jaszczowie konspiracyna placówka Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. poeowiacy rozbrajali stacjonujące w okolicach oddziały wojsk austro - węgierskich i w ten sposób przyczyniali się do budowy niepodległej Polski.

W okresie między wojennym hrabia Antoni Rostworowski przystąpił do realizacji projektu założenia "Miasta Milejowa".
Niestety w 1935 r. zamknięta została cukrownia, co spowodowało zahamowanie rozwoju. Lata II wojny światowej przynoszą dotkliwe straty. W skutek okupacji hitlerowskiej śmierć poniosło ok. 100 mieszkańców gminy, najwięcej w Kol. Ostrówek, gdzie w 1944 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi.
W ruchu oporu główną rolę odgrywały dwie organizację zbrojne: Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. We wrześniu 1943 r. bataliony Chłopskie wykonały śmiałą akcję na stację PKP w Jaszczowie.

W lipcu 1944 r. oddziały AK wzięły udział w operacji " Burza ". Duże osiągnięcia miało tajne nauczanie, które odbywało się na szczeblu szkoły podstawowej i średniej. Kierowała nim Natalia Niekraszowa. W Milejowie w budynku po cukrowni Niemcy uruchomili produkcję marmolady i suszonych płatków ziemniaczanych, jednym z pracowników był pisarz - marynista Stanisław Maria Saliński. W lipcu 1944 roku przyszło wyzwolenie, a wraz z nim nowy ustrój. Przeciwko nowej, komunistycznej władzy i sowietyzacji kraju wystąpiło zbrojne podziemie. W maju 1945 r. w lesie siostrzytowskim doszło do walki oddziału " Zawiei" z żołnierzami UB i NKWD. W okresie PRL obserwujemy dalszy rozwój Milejowa i okolic, chociaż hamowany przez monopolistyczny system władzy. Głównym zakładem pracy stały się utworzone w 1944r. ZPOW w Milejowie. Dzięki materialnemu wsparciu istniejącym w tym czasie zakładów wybudowano szereg obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dom Kultury, Stadion, Ośrodek zdrowia, bloki mieszkalne. Duże zmiany zaszły w rolnictwie.
W wyniku reformy rolnej przestał istnieć majątek Rostworoskich, jak też innych okolicznych dziedziców. Rozwinęła się oświata, powstało LO, szkoła przyzakładowa i rolnicza.

W 1979 roku na terenie naszej gminy powstał, jako pierwszy w Polsce, niezależny Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopów.
Od 1989 roku żyjemy już w nowej, demokratycznej i niepodległej Polsce. Rozwój samorządności przyniósł widoczne efekty.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 16