masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubartowski -> Gmina Abramów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kock miasto Lubartów g. miejska Ostrów Lubelski miasto Jieziorzany Kock Ostrówek Niedźwiada Ostrów Lubelski Uścimów Firlej Michów Abramów Kamionka Lubartów Serniki

Województwo Lubelskie - Powiat lubartowski - Gmina Abramów

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Abramów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim. Siedzibą gminy jest Abramów. Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 4396 osób.


Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Abramów ma obszar 84,54 km², w tym:
- użytki rolne: 86%
- użytki leśne: 9%
Gmina stanowi 6,55% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

4396

100

2160

49,1

2236

50,9

gęstość zaludnienia

(mieszk./km²)

52

25,6

26


Władze samorządowe


Urząd Gminy Abramów
21-143 Abramów
ul. 22 Lipca 2
tel. (0 prefiks 81) 852 50 01
tel./fax. (0 prefiks 81) 852 50 16

Wójt gminy

Artur Chomiuk

Sekretarz

 Alina JanekPrzejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Abramów jest gminą typowo rolniczą.
Użytki rolne zajmują około 85% powierzchni, a rozległe łąki sprzyjają hodowli bydła.

Położenie Gminy

Gmina Abramów położona jest w centralnej części Wysoczyzny Lubartowskiej, na skrzyżowaniu dróg łączących Lubartów z Puławami i Kurów z Łukowem.
Najbliższe miasta to: Lublin - 30 km, Lubartów - 28 km, Puławy - 28 km.
Do głównego szlaku komunikacyjnego Warszawa - Lublin jest 12 km.

Gmina Abramów jest jedną z 13 gmin powiatu lubartowskiego. Sąsiaduje od północy z gminą Michów, od strony zachodniej z gminą Kamionka, od południa z gminą Markuszów, od południowego - zachodu z gminą Kurów, od zachodu z gminą Żyrzyn i od północnego - zachodu z gminą Baranów. Od południa gmina sąsiaduje z powiatem lubelskim poprzez gminę Garbów.

Gmina w liczbach

Ogólna powierzchnia gminy

8454 ha 

Grunty orne

5790 ha (68%)

Sady

143 ha (2%)

Łąki i pastwiska

1353 ha (16%)

Lasy

784 ha (9%)

Pozostałe grunty i nieużytki

384 ha (5%)

Średnia powierzchnia gospodarstwa

7,5 ha

Ogólna liczba mieszkańców

4689

Gęstość zaludnienia

55 osób na km²

Abramów podobnie jak pozostałe gminy powiatu, należy do grupy gmin o przeciętnym poziomie rozwoju. Dominującym w gminie działem gospodarki jest rolnictwo. W krajobrazie dominują równiny z małymi wzniesieniami (najwyższy punkt 182 m.n.p.m.).

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna umożliwia funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej. Poziom infrastruktury technicznej mierzony różnymi wskaźnikami jest jednym z ważniejszych wyznaczników poziomu rozwoju gminy.

Na terenie gminy Abramów istnieje 80 km dróg, w tym 41,6 km o nawierzchni utwardzonej, pozostałe są drogami gruntowymi. W kilometrażu nie uwzględniono dróg rolniczych o łącznej długości 145 km.
Do podstawowego układu dróg w gminie Abramów należą:

Drogi powiatowe o łącznej długości 43,7 km. Ok. 50 % dróg powiatowych wymaga położenia nowej nawierzchni. 

Wykaz dróg powiatowych

 Lp. Nr drogi Przebieg Długość
odcinka (m)
Rodzaj nawierzchni
1. 22030 Kurów - Michów 5.700 utwardzona
2. 22363 Michałówka - Dębiny 9.300 utwardzona
3. 22156 Abramów - Garbów 3.100 utwardzona
4. 22361 Abramów - Sosnówka - Ciotcza 3.200 utwardzona
5. 22340 Ciotcza - Wypnicha 2.700 utwardzona
6. 22152 Glinnik - Marianka 4.900 utwardzona 2.700 m
7. 22153 Łukawka - Marianka 3.900 utwardzona 2.200 m
8. 22147 Bronisławka - Natalin 6.500 utwardzona 5.000 m
9. 22148 Dębiny - Kotliny 1.500 gruntowa
10. 22393 Dębiny - Łukawka 1.600 gruntowa
11. 22364 Michałówka - Wypnicha 1.300 gruntowa

Drogi gminne o łącznej długości 36,3 km, z czego odcinki o łącznej długości 7,7 km są drogami utwardzonymi. Pozostałe odcinki są drogami gruntowymi. Modernizacja tych dróg jest niezbędna w celu zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych kolonii i zagród.

Wykaz dróg gminnych

 Lp.

Nr drogi

Przebieg

Długość
odcinka (m)

Rodzaj nawierzchni

1.

2225001

Marcinów - Sosnówka

1.500

gruntowa

2.

2225002

Abramów - Sosnówka

1.800

gruntowa

3.

2225003

Abramów - Wypnicha

3.000

gruntowa

4.

2225004

Abramów - Glinnik

2.050

utwardzona 900 m

5.

2225005

Abramów ul. Cicha

400

utwardzona

6.

2225006

Abramów- Wielkie

900

utwardzona

7.

2225007

Wielkie - Izabelmont

2.100

utwardzona

8.

2225008

Izabelmont

2.200

utwardzona 1.000 m

9.

2225009

Wielkie Wolica

3.250

gruntowa

10.

2225010

Wolica - Choszczów

1.500

gruntowa

11.

2225011

Wielkie - Ugory

1.650

gruntowa

12.

2225012

Wielkolas

1.500

gruntowa

13.

2225013

Wielkolas

1.500

gruntowa

14.

2225014

Wielkolas - Trzciniec kol.

1.750

gruntowa

15.

2225015

Wielkolas - Wielkolas kol.

1.000

utwardzona

16.

2225016

Dębiny Oś

850

utwardzona

17.

2225017

Ciotcza - Rudzienko

1.100

gruntowa

18.

2225018

Ciotcza - Elżbietów

1.200

gruntowa

19.

2225019

Ciotcza - Sosnówka

2.500

gruntowa

20.

2225020

Abramów SKR

200

gruntowa

21.

2225022

Wielkie - oczyszczalnia

200

gruntowa

22.

2225023

Wielkolas Kol.

550

utwardzona

23.

2225024

Wielkolas Kol. II.

750

gruntowa

24.

2225025

Dębiny Las

950

gruntowa

25.

2225026

Dębiny - Śniadówka

800

gruntowa

Gazyfikacja
Obecnie na terenie gminy brak jest sieci gazociągowej, mieszkańcy w coraz szerszym zakresie korzystają z gazu propan - butan technicznego w butlach gazowych.

Potrzeba gazyfikacji gminy wynika z dwu przesłanek: ekologicznych i gospodarczych. Wobec braku zakładów pracy, środowisko nie jest zanieczyszczone. Jedynie użytkownicy kotłowni indywidualnych i pojazdów mechanicznych oddziałują negatywnie, ale tylko w nieznacznym stopniu.

Znaczący wpływ na tak pozytywny stan środowiska ma zastosowanie przez mieszkańców do celów bytowo - gospodarczych gazu propan butan oraz modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Abramowie oraz Wielkolesie, w których jako paliwo zastosowano olej opałowy.

Dla utrzymania, a w przyszłości poprawienia obecnego stanu atmosferycznego na terenie gminy może się przyczynić doprowadzenie gazu ziemnego, który powinien w niedalekiej przyszłości stać się powszechnie stosowanym źródłem energii zarówno dla gospodarstw domowych jak i innych użytkowników. 

Powszechne wykorzystanie gazu ziemnego pozwoli na zmniejszenie emisji gazów i pyłów szkodliwych do atmosfery. Jest to szczególnie ważne przy istnieniu ośrodków i gospodarstw świadczących swe usługi w zakresie agroturystyki.

W planach zagospodarowania przestrzennego dokonano zmian by w przyszłości można było doprowadzić gaz ziemny do każdego gospodarstwa rolnego. Na lata 2005 - 2006 gmina planuje przeprowadzić gazyfikację gospodarstw rolnych.

Telekomunikacja 
Na terenie gminy jest obecnie 1.035 abonentów. Centrala automatyczna zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy. Ilość dotychczas dostępnych połączeń telefonicznych jest wystarczająca, a wszyscy zainteresowani założeniem telefonu mogą otrzymać go od ręki.. Przemawia za tym fakt, iż średnia ilość połączeń na 100 mieszkańców wynosi 21,6, przy czym za wystarczającą ilość połączeń na 100 mieszkańców w obszarach wiejskich uznaje się 30.

Zlikwidowano wszystkie słupowe linie przesyłowe a pociągnięto kabel doziemny. Niezależnie od zainstalowanych domowych aparatów telefonicznych, zlokalizowane są rozmównice publiczne.
Oprócz sieci kablowe istnieją 3 stacje telefonii komórkowej: Era GSM, Plus GSM, Idea.

Aktualny stan telefonizacji gminy

 Lp. Miejscowość Ilość połączeń
1. Abramów 243
2. Ciotcza 88
3. Dębiny 83
4. Glinnik 103
5. Izabelmont 27
6. Marcinów 29
7. Michałówka 59
8. Sosnówka 65
9. Wielkie 104
10. Wielkolas 117
11. Wolica 126
 

RAZEM

1035

Energia elektryczna

Energia elektryczna stanowi podstawowe źródło energetyczne. Na terenie gminy wszystkie zakłady, instytucje i gospodarstwa rolne są zelektryfikowane. Należy podkreślić, iż wraz z postępem technicznym wzrasta zapotrzebowanie na pobór mocy z sieci elektrycznej.

Obecnie nie dostrzega się niedoboru energii elektrycznej na terenie gminy.

Długość linii energetycznych na terenie gminy:

NN (najwyższego napięcia) - długość 0 km

WN (wysokiego napięcia) - długość 0 km

SN (średniego napięcia) - długość 97 km

nN (niskiego napięcia) - długość 84 km

Strefy ochronne wynikające z oddziaływania pola magnetycznego na ludzi i środowisko występują tylko przy liniach najwyższego napięcia /NN/ i liniach wysokiego napięcia /WN/ i nie dotyczą linii średniego i niskiego napięcia, które występują na terenie gminy. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zachować wymagane PN - 75/E - 05100 odległości zabudowy od skrajnego przewodu linii. Przytoczona wyżej norma dotyczy także gospodarki leśnej.

Gospodarka wodno - ściekowa

Gmina Abramów jest zwodociągowana w 100%. Na terenie gminy 1058 gospodarstw pobiera wodę z sieci wodociągowej, pozostałe gospodarstwa wykorzystują własne studnie głębinowe. Każde gospodarstwo miało możliwość założenia własnego przyłącza. Zagrody, które nie przyłączyły się do sieci wodociągowej korzystają z własnych studni kopanych oraz głębinowych z hydroforem włączanym automatycznie.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gospodarka gminy Abramów opiera się głównie na rolnictwie. Sektor rolny i działalność gospodarcza około rolnicza ma bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki, która ma znaczący wpływ na poziom rozwoju gminy i standard życia mieszkańców. 

W gminie funkcjonuje 1624 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,2 ha.
Grunty orne w 97% są własnością gospodarstw indywidualnych. Jedynie 0,3 % (25,10 ha) pozostaje we władaniu AWRSP i innych.

Produkcja zwierzęca

Podstawowymi gałęziami produkcji zwierzęcej na terenie gminy Abramów jest bydło mleczne i trzoda chlewna. Odgrywają one znaczącą rolę w produkcji rolniczej gminy.
Udział produkcji zwierzęcej w ciągu ostatnich 10 lat uległ wielkim przemianom zarówno pod względem wielkości jak i struktury hodowli. Hodowla owiec rozwija się ponownie, znacznie obniżyło się pogłowie koni.
Hodowla zwierząt gospodarskich oraz ich struktura gatunkowa nie zawsze wykazuje związki z naturalnymi warunkami przyrodniczymi i strukturą zasiewów.
Dominującym gatunkiem hodowli zwierząt gospodarskich jest trzoda chlewna - 88 sztuk na 100 ha użytków rolnych, w województwie lubelskim 89 szt. na 100 h a w kraju 103,9 szt. na 100 h. W następnej kolejności bydło 64 szt. na 100 h użytków rolnych, województwo 36,1 szt. na 100 h, w kraju 37,3 szt. na 100 h. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat spadło pogłowie zwierząt gospodarskich głównie w wyniku spadku opłacalności produkcji zwierzęcej. Hodowla zwierząt ma charakter tradycyjny i ekstensywny, ale częściowo nowoczesny i przygotowany.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

W gminie Abramów brak jest Gminnego Ośrodka Kultury, który spełniałby rolę animatora działań kulturalnych w gminie.

Główne imprezy kulturalno - oświatowe na terenie gminy Abramów, organizowane są w placówkach szkolnych. Są to konkursy czytelnicze, obchody świąt państwowych, oraz akademie okolicznościowe.

Stałym elementem jest organizacja dożynek powiatowych, na które działające Koła Gospodyń Wiejskich wykonują tradycyjne wieńce.


Placówki kulturalne istniejące w gminie ograniczają się do istnienia  Biblioteki Gminnej, z siedzibą w Abramowie, filią w Wielkolesie i punktami bibliotecznymi w Wielkiem oraz Ciotczy. Biblioteka w roku 2000 obchodziła 50 - lecie istnienia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie powstała w 1950 roku. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli ówcześni przedstawiciele GRN i mieszkańcy wsi.
W pierwszym roku działalności placówki księgozbiór liczył tylko 964 woluminy. Z czasem przybywało książek i czytelników. Powstały filie i punkty biblioteczne.
Oprócz udostępniania zbiorów Biblioteka prowadzi pracę oświatową i lekcje biblioteczne , a także konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania z autorami i twórcami ludowymi oraz imprezy promujące gminę.

Przejdź w górę strony

Sport

Sport jako zapewnienie młodzieży rozrywki pozalekcyjnej, w gminie realizowany jest poprzez istnienie Uczniowskich Klubów Sportowych działających w szkołach, oraz istnienie Ludowego Zespołu Sportowego. 

LZS Ludowy Zespół Sportowy posiada jedną sekcję tj. piłka nożna, i zrzesza ponad dwudziestu młodych ludzi. Działalność klubu MKS LZS Abramów finansowana jest przez Urząd Gminy, który zapewnia minimum finansowe oraz sponsoruje mecze wyjazdowe. W obecnym roku zamierzone jest przekształcenie klubu w samodzielną jednostkę, co pozwoli na uzyskanie środków finansowych od ewentualnych sponsorów. Lepsza kondycja finansowa klubu pozwoli na rozszerzenie działalności o grupy młodsze i współpracy z placówkami szkolnymi.

Corocznie organizowany jest turniej o Puchar Starosty lubelskiego, dla pracowników samorządowych w piłce siatkowej. Planowane jest także rozszerzenie cyklu turniejowego na inne dyscypliny sportowe. Całość finansowana jest z budżetu gminy.

Przejdź w górę strony

Historia

Dostępne podania i informacje na temat wsi Abramów, które zachowały się do dnia dzisiejszego sięgają drugiej połowy XIX w. W okresie tym miejscowość liczyła 60 osad włościańskich i była własnością prywatną folwarku Wielkie.

Z wsią Wielkie związane są podania sięgające czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. Prawdopodobnie wieś ta stanowiła majątek samego władcy, od którego wzięła nazwę. Często można usłyszeć o podziemnych przejściach wiodących do ulubionego miasta króla, Kazimierza Dolnego, których jakoby początek znajduje się właśnie w miejscowości Wielkie.

Na mocy ukazu cara rosyjskiego Aleksandra II w 1864r. zorganizowano gminę w Wielkim. Z rozparcelowanego majątku Wielkie utworzono folwarki w Izabelmoncie, Mracinowie, Wielkolesie oraz Glinniku. Abramów należał wówczas do folwarku w Marcinowie i był jedną z 18 wsi tworzących gminę. W tym okresie ugruntowała się nazwa wsi, biorąc nazwę od właściciela wsi "Jabramowskiego", w brzmieniu ludowym nazwa ta w użyciu pozostaje do dnia dzisiejszego.

Rozwój gminy zahamowały działania wojenne z okresu I wojny światowej. Doszło wtedy do zaciętej bitwy, w czasie której Abramów został doszczętnie zniszczony. Ucierpiały również pozostałe miejscowości. Ludność żyła w wielkiej nędzy często mieszkając w "ziemiankach".

W 1934 r. po pożarze jakiemu uległ budynek gminny w Wielkim, siedzibę przeniesiono do Abramowa, do 1937 r. Urząd Gminy mieścił się w prywatnym budynku. Tegoż roku został przeniesiony do nowego budynku. Od roku 1945 r. Abramów stał się gminą. W czasie pożaru spłonęły wszystkie dokumenty dotyczące historii gminy. Dlatego tak kusa jest wiedza o dawnych latach gminy Abramów.

W okresie dwudziestolecia następuje powolna odbudowa zniszczonej miejscowości. W 1925 wybudowano kościół parafialny. Pierwszym proboszczem był ks. Piotr Stokrocki, który wniósł ożywienie w działalności mieszkańców. Był on inicjatorem założenia Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Abramowie., Koła Młodzieży Wiejskiej "Wici" w Wielkolesie i Michałówce. Prenumerował dla chłopów prasę: "Gazetę Świąteczną", "Posiew".

W okresie okupacji hitlerowskiej gmina nie poniosła większych strat materialnych, podobnych do okresu poprzedniej wojny. Jak na terenie całego kraju największe straty odnoszą się do ludności. Na terenie gminy tworzyły się organizacje podziemne.

Okres powojenny to intensywna odbudowa gminy. Wzniesiono wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych a także użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia, 4 szkoły podstawowe z mieszkaniami dla nauczycieli, Bank Spółdzielczy, Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska", skupy mleka, strażnice OSP. Wybudowano również wiele odcinków dróg.

W latach dziewięćdziesiątych oddano do użytku nową siedzibę UG (1992) w którym dodatkowo mieszczą się Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Apteka, Urząd Pocztowy, Lecznica dla zwierząt, nowy kościół (1994). W latach 1990 - 2001 na całym terenie gminy wybudowano wodociągi, przeprowadzono telefonizację, zmodernizowano drogi powiatowe i gruntowe gminne o nawierzchni żwirowej, zrobiono zadaszenia przystankowe, rozbudowano budynek szkoły podstawowej w Wielkiem, ułożono chodniki, wybudowano nowy budynek Gimnazjum o raz rozpoczęto budowę gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Od początku istnienia gminy Wielkie, później Abramów, przynależność terytorialna była niezmienna. Bowiem bez względu na reformy terytorialne jednostka samorządowa wchodziła w skład województwa lubelskiego, powiat lubartowski.

Przejdź w górę strony

Zabytki


Kapliczka murowana we wsi Wielkolas


Kapliczka murowana we wsi Glinnik


Wiatrak z I połowy XX w. we wsi Marcinów


Zabytkowe zabudowania gospodarskie

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 34