masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubartowski -> Gmina Ostrówek

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kock miasto Lubartów g. miejska Ostrów Lubelski miasto Jieziorzany Kock Ostrówek Niedźwiada Ostrów Lubelski Uścimów Firlej Michów Abramów Kamionka Lubartów Serniki

Województwo Lubelskie - Powiat lubartowski - Gmina Ostrówek

Gmina Ostrówek

Dane podstawowe

Urząd Gminy Ostrówek

21-102 Ostrówek 32
tel. (0 prefix 81) 856 20 17
tel./fax (0 prefix 81) 856 20 02
e-mail: ostrowek_g@woi.lublin.pl

www.ostrowek.lubelskie.pl

 


Charakterystyka

Gmina Ostrówek położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z gminami: Niedźwiada od wschodu, Lubartów od południa, Firlej i Kock od zachodu, oraz z gminami Czemierniki i Siemień od północy.
Zachodnią granicę gminy na pewnym odcinku stanowi koryto rzeki Wieprz, następnie Wieprzysko - starorzecze Wieprza uchodzące obecnie do Tyśmienicy oraz Tyśmienica, natomiast północna kompleks lasów Nadleśnictwa Lubartów.
Siedzibą gminy jest miejscowość Ostrówek Kolonia, odległa od Lublina o około 45 km. Gmina należy do Małego Mazowsza, który wchodzi w skład Krainy Wielkich Dolin.

W skład gminy wchodzi 15 wsi: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Kolonia Dębica, Jeleń, Kamienowola, Luszawa, Leszkowice, Ostrówek, Kolonia Ostrówek, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Kolonia Żurawiniec.
Można wyodrębnić kilka typowych kształtów tworzących sieć osadniczą gminy. Najpowszechniejsze są

Do nielicznych niezaludnionych obszarów należą łąki w dolinie Wieprza oraz Tyśmienicy, jak również nieliczne większe kompleksy leśne, czy duże zwarte obszary pól uprawnych.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Całkowita powierzchnia gminy Ostrówek wynosi 89,99 km2. Przeważającą część gminy - 6834 ha (75,9% powierzchni) stanowią użytki rolne, wśród których dominują grunty orne (62,6%). Mniejszy jest udział łąk i pastwisk (24,1% i 4,6%) oraz sadów (0,73%).
Nie wykorzystane rolniczo tereny stanowią 24,1% powierzchni gminy. Z tego lasy i grunty leśne stanowią 16%.

W gminie Ostrówek sektor rolny i działalność gospodarcza okołorolnicza ma bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcza. Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki, która ma znaczący wpływ na poziom życia mieszkańców.
Rolnictwo gminy charakteryzuje się bardzo niskim stopniem towarowości produkcji rolniczej.
Znaczna część gospodarstw prowadzi działalność głównie dla zaspokojenia własnych potrzeb konsumpcyjnych rodzin związanych z tymi gospodarstwami.

Rolnictwo gminy oparte jest głównie na produkcji zbóż: żyto (50%), owies (21%), pszenżyto (9,3%), mieszanki zbożowe (9%), pszenica (5,7%), gryka (4%), jęczmień (1,2%).
Znaczną pozycję w strukturze zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków (23,7%). Z roślin przemysłowych na niewielkiej powierzchni (1%) uprawiany jest tytoń.
Podstawowymi gałęziami produkcji zwierzęcej na terenie gminy Ostrówek jest chów bydła i trzody chlewnej. Determinuje to posiadana baza paszowa (duża ilość łąk i pastwisk oraz uprawa zbóż pastewnych). Produkcja zwierzęca w ciągu ostatnich 10 lat uległa wielkim przemianom zarówno pod względem wielkości jak i struktury hodowli. Niemal zupełnie zanikła hodowla owiec, znacznie zmniejszyła się hodowla trzody chlewnej i bydła. Mimo tych zmian, ilość sztuk bydła i trzody chlewnej znacznie przekracza zarówno wskaźniki wojewódzkie, jak i krajowe.

Na terenie gminy są też gospodarstwa specjalizujące się w 

Znaczący odsetek gospodarstw rolnych prowadzi produkcję wielokierunkową, bez wyraźnie określonej specjalności. Sytuacja ta nie sprzyja unowocześnieniu produkcji, warunkującą obniżkę kosztów i poprawę jakości. W konsekwencji powoduje to niską konkurencyjność gospodarstw.

Hodowla ryb.
We wsi Dębica prowadzi działalność Ośrodek Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego. Na powierzchni blisko 50 ha stawów stanowiących własność gminy, produkuje się narybek: karpia, karasia, jazia i sandacza, głównie na potrzeby PZW.

Na terenie gminy Ostrówek przemysł odgrywa znikomą rolę.
Z 91 zarejestrowanych firm tylko 8 prowadzi działalność produkcyjną. Pozostałe to w większości firmy handlowo-usługowe. Profil działalności zarejestrowanych podmiotów przedstawia poniższa tabela:

Profil działalności podmiotów gospodarczych Podmioty

Handel i naprawy

40

Budownictwo

23

Działalność produkcyjna

8

Transport

5

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

8

Pośrednictwo finansowe

1

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

3

Pozostała działalność

3

Wymienione powyżej podmioty zatrudniają łącznie 115 osób. Do większych zakładów usługowo-produkcyjnych należą: piekarnia GS "SCh" w Ostrówku, Cegielnia w Jeleniu, tartaki w Ostrówku i Zawadzie, kopalnia piasku w Antoniówce, firma transportowa w Cegielni i młyn w Leszkowicach.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Na warunki klimatyczne gminy wpływają w dominujący sposób dwa rodzaje mas powietrza: polarno-morskie i polarno-kotynentalne. Obszar gminy znajduje się także pod okresowym wpływem powietrza arktycznego i tropikalnego.
Średnie roczne ciśnienie wynosi 1016 mb.
Wiatry wieją głównie z sektora zachodniego ze średnią prędkością 3 - 3,5 m/s. Najsilniejsze wiatry występują zimą, najsłabsze - latem.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3°C

Pora roku Średnia temperatura Czas trwania
Wiosna 7,5°C 94 dni
Lato 18,7°C 100 dni
Jesień 8,6°C 65 dni
zima -1,4°C 107 dni

Zachmurzenie nieba charakteryzuje wartość 63%.
Wilgotność względna przyjmuje wartość 69%.
Średnia liczba dni z opadem wynosi ok. 250 dni. Najobfitsze opady są latem (czerwiec, lipiec, sierpień), najniższe wstępują natomiast w styczniu, lutym i marcu.
Średnio 5 razy w roku spada tu grad.

Przez gminę Ostrówek przepływa rzeka Wieprz, która jest prawym dopływem Wisły. Poza tym do gminy należy krótki odcinek Tyśmienicy - dopływu Wieprza, oraz Wieprzysko uchodzące do Tyśmienicy. Rzekom towarzyszą liczne starorzecza będące często zbiornikami wody stojącej.
Rzeką szczególnie interesującą jest Wieprzysko, które co najmniej do 1843 roku było głównym korytem Wieprza, zaś punkt obecnego ujścia Wieprzyska do Tyśmienicy był miejscem, w którym Tyśmienica kończyła swój bieg wpadając do Wieprza. Zmiana koryta Wieprza dokonała się najprawdopodobniej w wyniku powodzi.
Średni roczny przepływ Wieprza wynosi ok. 20 m3/s, natomiast Tyśmienicy 5-10 m3/s. Wieprzysko pełni rolę odwadniającą, jest zbiornikiem wody stojącej, jedynie okresowo płynącej.
Na terenie gminy, w dolinie Wieprza, występują również liczne podmokłości i zabagnienia. Wiążą się one najczęściej ze starorzeczami lub nisko położonymi terenami.

Na obszarze gminy Ostrówek występuje 7 typów gleb: piaskowe, pseudobielicowe, brunatne, czarne, mady, murszowo-mineralne, murszowo-torfowe.
Gleby piaskowe pokrywają przeważającą część gminy. Są glebami kwaśnymi, o słabej zasobności w składniki pokarmowe oraz niskim udziale próchnicy.
Gleby pseudobielicowe powstały z gliny oraz piasków. Są dobrze przewiewne i o dobrej wilgotności (niektóre nadmiernie nawilgotnione, a nawet podmokłe). Występują głównie w części północnej gminy na niewielkich powierzchniach.
Gleby brunatne są łatwo przewiewne i przepuszczalne, lekkie w uprawie. Występują w centralnej części gminy.
Czarne ziemie są nadmiernie nawilgotnione lub okresowo podmokłe. Występują na niewielkich powierzchniach na terenie całej gminy.
Mady zawierają próchnicę (2-4%). Są dosyć zasobne w fosfor i potas. Występują w zachodniej części gminy w dolinie Wieprza.
Gleby murszowo-mineralne powstały z podmokłych gleb na terenach o znacznych wahaniach zwierciadła wód gruntowych. Charakteryzują się zmiennymi stosunkami wodnymi. Wiosna są podmokłe, latem wykazują niedobory wody. Występują w zachodniej części gminy.
Gleby torfowe występują w dolinach wieprza i Tyśmienicy. Są to gleby w różnym stopniu namulone i okresowo nadmiernie nawilgocone. Wykorzystywane głównie pod użytki zielone.

Szata roślinna gminy jest dość zróżnicowana. Bogatsza i bardziej interesująca pod tym względem jest zachodnia część gminy. Na terenie gminy stwierdzono 43 gatunki roślin chronionych i rzadkich w skali kraju. W gminie występuje 7 zbiorowisk roślin w których występują między innymi:

Typ zbiorowiska Miejsce występowania Przedstawiciele
Zbiorowiska wodne starorzecza Wieprza i Tyśmienicy
doły potorfowe
oczka wodne
rowy melioracyjne
stawy
Rzęsa drobna
Grążel żółty
Okrężnica bagienna
Moczarka kanadyjska
Rdestnica
Osoka aloesowata
Zbiorowiska szuwarowe wzdłuż brzegów Wieprza i Tyśmienicy,
na obrzeżach stawów, torfinek, rowów melioracyjnych
Trzcina pospolita
Pałka szerokolistna
Oczeret jeziorny
Skrzyp bagienny
Kosaciec żółty
Turzca - różne gatunki
Zbiorowiska torfowiskowe stare wyrobisko torfu n/Wieprzyskiem
lokalne obniżenia terenu w Dębicy, Żurawińcu, Zabagniu, Ostrówku
Turzyca nitkowata, pospolita i prosowa
Mchy - torfowce
Zbiorowiska
łąk i pastwisk
doliny Wieprza i Tyśmienicy Trawy: wechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, rajgras wynisły, wyczyniec łąkowy, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, tymotka łąkowa
Zioła
Turzyce
Zbiorowiska leśne i zaroślowe Lasy k/Leszkowic
Las na S od Antoniówki
Las ostrowski
Las ?uszawski
Las Mitros
Lasy Dębickie
Drzewa: sosna, dąb, brzoza, świerk, jesion, olcha, wierzba, topola,
Podszycie: czeremcha, bez czarny, jałowiec, jeżyna, malina,
Runo: borówki, konwalia majowa, gwiazdnica, wrzos
Mchy i porosty
Zbiorowiska muraw napiaskowych Skarpa w Bindudze Tarnina, smółka pospolita, macierzanka piaskowa, szczotlicha siwa
Zbiorowiska synantropijne Obszar całej gminy Chwasty polne: szczaw polny, sporek polny, perz właściwy, miotła zbożowa, muchotrzew polny, żółtlica, włośnica, chwastnica, uczep, rdest

Obszar gminy Ostrówek należy do typowo rolniczych, co decydująco wpływa na charakter występującej tutaj fauny.
Na zachodzie granicę gminy stanowi rzeka Wieprz oraz pas łąk różne szerokości pomiędzy rzeką a krawędzią doliny. Na tych łąkach znajdują się starorzecza oraz skupiska krzewów i zadrzewień, które powiększają atrakcyjność środowiska dla fauny. W rejonie miejscowości Żurawiniec dolinę zajmuje Wieprzysko - dawne koryto wieprza, a łąki są nieco węższe, aż do miejscowości Tarkawica. Cały ten pas uznany został za korytarz ekologiczny środkowego Wieprza. Występująca tutaj fauna jest charakterystyczna dla całej doliny objętej ochroną. Spotkano na tym terenie następujące gatunki: kos, kwiczoł, pierwiosnek, trznadel, remiz, pliszka żółta i siwa, grzywacz, sierpówka, szpak, zaganiacz, dzwoniec, sikora modra i bogatka, świergotek drzewny, skowronek polny, jaskółki brzegówki, strzyżyk, dziwonia, gąsiorek, srokosz, pustółka, myszołów zwyczajny, zimorodek. W okresie zimowym na Wieprzu spotkać można łabędzia krzykliwego i niemego.
Podobne gatunki spotkać można na terenach łąkowych należących do gminy.
Lasy znajdujące się na terenie gminy reprezentowane są przez następujące gatunki: sikora modra i bogatka, drozd śpiewak, trznadel, dzwoniec, kos, pierwiosnek, zięba, wilga, kukułka, dzięcioł duży, myszołów zwyczajny.
Z gatunków związanych z obszarami związanymi z polami uprawnymi spotykano tutaj: pokląskwę, pliszkę żółtą, szczygła, skowronka polnego, świergotka polnego, dzwońca, gąsiorka, pokrzewkę cierniówkę i trznadla.

 

Przejdź w górę strony

Historia

Najstarsze dzieje gminy Ostrówek sięgają już 1512 r., kiedy o król Zygmunt Stary zgodził się na zmianę nazwy " Kock " na Królewskie Miasto. W ten sposób i przynależne do niego wsie przeszły na własność króla.

W 1515 r. król zezwolił Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy - wojewodzie sandomierskiemu i hetmanowi wielkiemu koronnemu wykupić miasto z okolicznymi wsiami. Transakcji dokonano 26 marca 1518 r. wKrakowie.

Wieść głosi, że w 1658 r. na wieś Ostrówek najechali Kotowscy z Siemienia. Pomagali im Tatarzy i Wołosi. Zagrabiono zboże dworskie i chłopskie, uprowadzono 15 wołów. Rabusie złupili majętność na sumę 20 tys. zł polskich.

W latach 1800 - 1840 dziedzicem dóbr siemieńskich był hrabia Józef Nałęcz Małachowski i jego żona Marianna z Turskich. Były to wsie Ostrówek, Czemierniki Dębica, Tarkawica, Zawada, Antoniówka Luszawa, Kamiennowola.
W 1829 roku 22- letni syn - hrabia Napoleon Nałęcz Małachowski, zawarł małżeństwo z rozwiedzioną i dużo starszą od siebie hrabiną Ostrowską, córką księcia Janusza Sanguszki. Po ślubie hrabina Małachowska kieruje mężem uważając że jest młodzikiem oddanym jej w opiekę. Ojciec, hrabia Józef Małachowski zapisał synowi wsie: Ostrówek z Tyńcem, Tarkawicę, Zawadę, Kamienowolę, Luszawę, Dębicę, Antoniówkę, i Żurawiniec. 5 marca 1838 r. wWiedniu hrabia Napoleon Małachowski zmarł. Hrabina Małachowska również zachorowała i musiała wyjechać za granicę, sprzedając Lubartowszczyznę kuzynowi hrabiemu ?ubieńskiemu, prezesowi Banku Polskiego.

Czasy współczesne

 

Gmina w pierwotnym kształcie administracyjnym przetrwała do 1950 roku. Po tym czasie funkcjonowały dwie gromadzkie rady narodowe z których 1 stycznia 1973 roku utworzona została gmina Ostrówek. Powojenny Ostrówek to drewniane chaty kryte słomą, przy drodze drewniana remiza strażacka. Niewielki drewniany budynek Gminnej Spółdzielni "SCh" mieszczący biura, sklepy spożywczy i tekstylny, obok budynku skup mleka i mała obórka przeznaczona na skup żywca. Szkoła, a także urząd gminy znajdowały się w budynkach prywatnych. Dopiero w latach 60-tych gmina Ostrówek rozwijała się, powstały nowe budynki państwowe:

Na początku lat siedemdziesiątych powstała w Ostrówku Kolonii nowa baza GS "SCh" z biurowcem, magazynami, piekarnią, sklepami, bazy kółek rolniczych w Tarkawicy i Luszawie. Wybudowano wiele dróg łączących poszczególne wsie z gminą. We wsiach powstają Koła Gospodyń Wiejskich w tym Koło w Ostrówku. Założycielką Koła była Pani Wanda Gadzała, która aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-gospodarczym wsi. Wniosła duży wkład w rozwój gminy. Wspólnie z siostrą Marią Abramek bezinteresownie przekazały teren pod budowę wielu instytucji gminnych. Jest w tym duża zasługa ich brata sławnego biochemika prof. dr. hab. med. Mariana Szymony, któremu na sercu leżał rozwój rodzinnej wsi. W latach osiemdziesiątych  wybudowane i oddane do użytku zostały szkoły w Antoniówce, Tarkawicy oraz Dębicy. Przekazano do użytku remizy OSP w Dębicy i Antoniówce. Wybudowano drogę utwardzoną do Żurawińca Wsi, rozpoczęto budowę drogi Kamienowola-Antoniówka. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło przyśpieszenie rozwoju gminy. W roku 1991 rozpoczęto budowę trzech budynków świetlico-remiz w Ostrówku Kolonii, Leszkowicach i Tarkawicy, budowy zakończono w 1993 roku. Powstaje też remiza w Kamienowoli. Kontynuowana jest budowa drogi Kamienowola-Antoniówka, zakończona w 1996 roku, efekt - 3 km. na rzece Wieprz zbudowano 2 nowe mosty w Leszkowicach i Luszawie. W 1993 roku rozpoczęto powszechną telefonizację 6-ciu wsi, prowadzoną z udziałem ich mieszkańców, w latach następnych telefonizowane sa kolejne miejscowości. Zakończenie telefonizacji następuje w w1999 roku. W latach 1994-1997 - wykonano we wszystkich wsiach wodociągi z 3 stacjami uzdatniania wody. W roku 1999 -oddano do użytku Szkołę Podstawową w Leszkowicach, a w roku 2001 - budynek Gimnazjum w Ostrówku. Połączono też ostatnią wieś Żurawiniec Kolonię drogą bitą z sąsiednią gminą - efekt - 2,5 km.   

Przejdź w górę strony

Zabytki

Kościół parafialny p.w. Świętego Józefa w Leszkowicach z początku XX wieku

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku Kolonii z początku XX wieku

Zabytkowa kapliczka przydrożna

Zabytkowa Aleja Lipowa w Kolonii Ostrówek

Park podworski w Dębicy

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 17