masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubartowski -> Gmina Serniki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kock miasto Lubartów g. miejska Ostrów Lubelski miasto Jieziorzany Kock Ostrówek Niedźwiada Ostrów Lubelski Uścimów Firlej Michów Abramów Kamionka Lubartów Serniki

Charakterystyka

Gmina Serniki leży w środkowej części województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim, przy jego południowo wschodniej granicy z powiatem łęczyńkim.

Sąsiaduje z pięcioma gminami:

Gmina Serniki należy do najmniejszych jednostek administracyjnych województwa lubelskiego. Ze względu na zajmowaną powierzchnię -7 543 ha- zajmuje 157 pozycją na 173 gmin wiejskich. Gmina podzielona jest na 13 sołectw: Brzostówka I, Brzostówka II, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola I, Nowa Wola II, Serniki Wieś, Serniki Kolonia, Wola Sernicka I, Wola Sernicka II, Wola Sernicka Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka.

W gminie Serniki mieszka około 5000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 66 osób na 1 km2.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna

Wodociągi
Od 1996 roku gmina jest w całości zwodociągowana. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami ma długość 97 km. Gmina posiada 3 ujęcia wody w miejscowościach: Serniki Kolonia, Nowa Wieś, Wólka Zawieprzycka. Liczba przyłączy wynosi 1237.

Drogi
W gminie utwardzono 30 km dróg gruntowych. Teraz do każdego gospodarstwa można dojechać twardą drogą, nawet podczas wiosennych roztopów.

Energia elektryczna
Jest doprowadzona w 100% do gospodarstw domowych

Telefony
Sieć telefoniczna jest doprowadzona do wszystkich gospodarstw domowych. Liczba abonentów wynosi 1034.

Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 8,2 km, a liczba przyłączy 155. Pilną potrzebą jest jej rozwój. Planowane jest przyłączenie 800 gospodarstw domowych.

Oczyszczalnia ścieków
Gmina posiada oddaną w 1999 roku biologiczno-mechaniczną oczyszczalnie ścieków o dobowej przepustowości 250m3. Rocznie kanalizacją doprowadzone jest 5,5 dam3 ścieków.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Rolnictwo
W gospodarce gminy Serniki ważną rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne, należące w większości do IV klasy bonitacyjnej gleb, zajmują 80,7 %.

Niewielką ilość stanowią gleby klasy III. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 1036. Pracujących wyłącznie w gospodarstwach rolnych jest 2070 osób. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,9 ha. Spośród ogólnej liczby gospodarstw:
- 7 ma charakter gospodarstw ekologicznych
- 10 prowadzi działalność na rzecz agroturystyki
- 2 specjalizują się w produkcji bydła
- 6 specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej
- 7 specjalizuje się w produkcji drobiu

Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest uprawa zbóż: żyto - 1383 ha(32,3% ogólnej powierzchni zasiewów), owies - 793 ha (18,6%), ziemniaki - 549 ha (12,9%), pszenica - 444 ha (10,4%). Z pozostałych upraw warto wymienić pszenżyto, truskawki i warzywa gruntowe. Rolnicy z gminy Serniki zajmują się także hodowlą zwierząt gospodarskich. Pogłowie bydła wynosi 2329 sztuk, trzody chlewnej - 4690 sztuk. Liczba ciągników rolniczych wynosi 444 sztuki, co oznacza, że 1 ciągnik przypada na 13,1 ha użytków rolniczych.

Specyficzny dla gminy charakter ma wyrób palm wielkanocnych oraz wianków z suszonych kwiatów wmiejscowościach:Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Wola Sernicka i Wólka Zawieprzycka. Palmy Wielkanocne i wianki z suszonych kwiatów trafiają na rynek ogólnopolski a również na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec. W jednej miejscowości gminy - Brzostówce wytwarzane są także wyroby ze słomy (kozły słomiane), a w Wólce Zawieprzyckiej miotły.

Podmioty gospodarcze
Działalność pozarolniczą na terenie gminy prowadzi 154 podmiotów gospodarczych. Większość przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą na rynku lokalnym, głównie w handlu i usługach budowlano-remontowych. Kilka firm budowlanych świadczy swoje usługi poza regionem: w Lublinie, Warszawie oraz w Niemczech.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Gmina Serniki nie posiada Gminnego Ośrodka Kultury. Nie oznacza to jednak, że w miejscowościach należących do gminy nic się w dziedzinie kultury nie dzieje.

Na terenie gminy znajduje się biblioteka i jej filie, w każdej wsi istnieje i prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, we wsi Brzostówka została urządzona świetlica która jest miejscem spotkań mieszkańców.

W gminie działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które uczestniczą w powiatowych zawodach strażaków, a często także organizują imprezy taneczne czy sportowe dla młodzieży.

Rokrocznie gmina organizuje dożynki na swoim terenie. Ze względu na wieloletnie tradycje wyrobu Palm Wielkanocnych i innych wyrobów ze słomy i suszonych kwiatów, kultywowane wśród mieszkańców gminy, wieńce dożynkowe są tutaj wyjątkowe pod każdym względem.

Władze samorządowe i mieszkańcy nie zapominają również o wydarzeniach historycznych jakie miały miejsce na terenie gminy. W Sernikach organizowane są uroczystości rocznicowe, konkursy wiedzy historycznej z udziałem młodzieży szkolnej, odwiedzane są cmentarze wojenne i miejsca pochówku żołnierzy różnej narodowości.

Gmina Serniki posiada Gminną Bibliotekę Publiczną. W bibliotece jest 3994 woluminów na 1000 mieszkańców. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w księgozbiór podręczny i popularno - naukowy, posiada także bardzo duży wybór lektur szkolnych. Ze zbiorów bibliotecznych korzystają czytelnicy mieszkający na terenie gminy, a także goście mieszkańców przebywający tu czasowo, na 1 czytelnika przypada średnio 21,3 wypożyczonych książek w roku. Dużym powodzeniem cieszą się również czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych prenumerowane przez bibliotekę. Placówka współpracuje ze szkołami, odbywają się tam lekcje biblioteczne z udziałem dzieci i młodzieży. W pomieszczeniach bibliotecznych odbywają się również wystawy i pokazy prac plastycznych, i in.
Biblioteka cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ książki dla niej zakupywane są według zapotrzebowania i zainteresowań czytelników. Pieniądze na ten cel pozyskiwane są z Urzędu Gminy. Dla wygody czytelników utworzono dwie filie biblioteki w Brzostówce i Nowej Woli.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Gmina Serniki leży na Równinie Lubartowskiej, obejmując szeroką dolinę rzeki Wieprza z łąkami i pastwiskami oraz położoną na wschód od niej prawie bezleśną włoszczyznę morenową, zajętą głównie przez grunty orne. Odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Powierzchnia użytków ekologicznych podlegających ochronie prawnej wynosi 3,3 ha.

Klimat
Obszar gminy leży w strefie Klimatu Wielkich Dolin. Gmina jest jednorodna pod względem klimatycznym. Typy pogody na tym obszarze są uwarunkowane przez napływ różnych mas powietrza: mas polarnych morskich (60%) oraz mas polarnych kontynentalnych (40%). Powietrze morskie w lecie przynosi ochłodzenie, w zimie zaś ocieplenie, natomiast powietrze kontynentalne w zimie przynosi znaczne spadki temperatury, a w lecie upały.
Najwyższe temperatury przypadają na lipiec i wynoszą średnio 18,6oC - 19,2oC, najniższe na styczeń, średnio od -2,4oC do -3oC. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 72%.
Okres wegetacyjny trwa 212-216 dni.

Wody


Przez tereny gminy Serniki przepływa rzeka Wieprz. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą. Głębokość rzeki sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10m. Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i w czasie letnich obfitych deszczów, zalanie przez rzekę okolicznych terenów. Na terenie gminy Wieprz nie posiada bezpośrednich dopływów

Wody podziemne
Płytkie wody podziemne na terenie gminy Serniki występują w utworach kredowych trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Na całym obszarze jest niemal jednolite zwierciadło wodne. Jakość wód jest na ogół dobra, są to wody miękkie i niekiedy średnio twarde o dużej zawartości żelaza

Flora i Fauna
Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana. Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbioro
wiska wodne i szuwarowe. W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%. Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.

 

Na terenie gminy występuje 75 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków znajdujących się pod ochroną. Wieprz jest miejscem w którym żyją takie gatunki ryb jak: szczupak, okoń, płoć, jazgarz, leszcz, i in. Z ssaków na uwagę zasługuje występowanie jeża, łasicy, tchórza i sporadycznie wydry.Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki zwinki i zaskrońce. Na terenie gminy występuje wiele gatunków owadów, w tym wiele gatunków owadów wodnych. Na uwagę zasługuje tutaj występowanie rusałki, perłowca, mieniaka, tęcznika liszkarza i in.

Pomniki przyrody

Przejdź w górę strony

Historia

Dzisiejsze Serniki, nazywały się niegdyś "Syrniki", w XV wieku - "Zyrniki", a dopiero w 1676 roku nazwa ich zmieniona została na obecną. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z 1330 roku, kiedy to sernickie dobra wchodziły w skład posiadłości kanonika krakowskiego, a król Władysław Łokietek zmienił dla nich prawo osadnictwa.
Nazwa miejscowości związana jest prawdopodobnie z serami dobrej jakości, jakie były wytwarzane przez tutejszych mieszkańców.
Serniki znajdowały się między innymi we władaniu Osmólskich, Siennickich i Potockich.
Potocki ufundował zaprojektowany przez Jakuba Fontanę, stojący do dziś, późnobarokowy kościół, wybudowany na miejsce starego spalonego w 1736 roku.
Kolejny właściciel Leon Popławski zbudował na terenie miejscowości przędzalnię bawełny, ale fabryka nie została uruchomiona, a maszyny sprzedano.
Dobra Sernickie przez kilkadziesiąt lat należały do rodziny Grabowskich. Mieli oni w Sernikach wspaniałą stajnię wyścigową. 22 czerwca 1870 roku ówczesny "Kurier Lubelski" pisał o niej tak:
Otrzymaliśmy wiadomość ze W. Grabowski, dziedzic dóbr Łęczna i Serniki w tutejszej guberni, na odbytych w Wilnie wyścigach wszystkie prawie stawki i premie wygrał, pobiwszy i zdynsawszowawszy wszystkie konie - z końmi z jego stadniny rywalizujące.
W dawnych czasach Serniki były wsią, jak byśmy to dziś powiedzieli, uprzemysłowioną. Aż trudno uwierzyć, że znajdowała się tu fabryka guzików, garncarnia, cukrownia (powstała w 1841 roku), gorzelnia, papiernia i inne drobne zakłady. W okolicach Woli Sernickiej znajdowały się duże pokłady torfu (115 morgów pow.), wydobywanego jednak tylko dla miejscowych potrzeb.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Cmentarze wojenne

Pomnik ku pamięci we wsi Serniki
Pomnik ku pamięci zabitych podczas powrotu z manifestacji I majowej z Lubartowa przez AK lub ZWZ. Treść napisu, powyżej nazwisk poległych, głosi: "Pamięci ZWM - owców poległych 1 maja 1947 roku w walce o utrzymanie władzy ludowej."
Pomnik marmurowy stoi przy drodze wojewódzkiej Serniki - Klechowice na wschodniej stronie przy ogrodzeniu cmentarza parafialnego w Sernikach.

Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwanie św. Marii Magdaleny w Sernikach
Kościół murowany
Został wybudowany na miejsce wbudowanego w 1600 roku starego kościoła, który spłonął w 1736 roku. Budowa kościoła przypada na rok 1758- 1766.
Późnobarokowy kościół został zaprojektowany przez Jakuba Fontanę. Konsekrowany w 1776 roku.
- dzwonnica murowana , z drugiej połowy XIX wieku
- ogrodzenie z bramą i czterema kapliczkami, z drugiej połowy XIX wieku


Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 36