Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Głusk

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Głusk

Gmina Głusk

Dane podstawowe

Gmina Głusk to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.

Siedziba gminy to Lublin (dzielnica Głusk).

Do 1988 roku siedzibą gminy był Głusk. Po zmianach administracyjnych w 1988 roku rozszerzono granice miasta Lublin, a tym samym teren wsi Głusk (oraz wieś Abramowice) stał się dzielnicą Lublina. Jednak na tym terenie nadal funkcjonuje urząd gminy, bank oraz poczta na potrzeby mieszkańców gminy Głusk. Inaczej - sam Głusk jest siedzibą gminy, z której jest wykluczony.


Charakterystyka

Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej przy dwóch drogach wylotowych z Lublina: krajowej w stronę Chełma i granicy wschodniej oraz wojewódzkiej w kierunku Biłgoraja. Graniczy z gminami: Lublin, Świdnik, Piaski, Jabłonna, Strzyżewice i Niedrzwica. Przez teren gminy przepływa naturalnie wijąca się rzeka Czerniejówka.

Powierzchnia gminy wynosi ogółem - 6 400 ha, większość obszaru gminy to użytki rolne.

Struktura użytkowania gruntów:

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Na terenie gminy znajduje się jedna droga krajowa nr 17, jedna droga wojewódzka nr 835 o długości 30 km, 9 dróg powiatowych o łącznej długości 32 km oraz 25 dróg gminnych o długości 45 km, z czego 5 o twardej nawierzchni o długości 13 km. Przez gminę nie przebiegają linie kolejowe.

Gazyfikację gminy rozpoczęto w 1989 roku. Obecnie zgazyfikowane jest 93% gminy. Długość sieci gazowej wynosi 85,4 km, zaś długość przyłączy 39,4 km.

Około 90% gminy jest stelefonizowana. Telefony w przeliczeniu na 100 mieszkańców to około 12. W najbliższym czasie planuje się dalszą rozbudowę sieci telefonicznej.

Długość sieci wodociągowej wynosi 116 km, zaś długość przyłączy 84 km.

Na terenie gminy planuje się budowę oczyszczalni ścieków, poprawienie gospodarowania odpadami oraz budowę sieci kanalizacyjnej.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gmina Głusk jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 
5 552 ha. Grunty orne obejmują 86,75% powierzchni gminy. 
Na terenie gminy przeważa gospodarka indywidualna oparta na gospodarstwach rodzinnych.

W uprawach na terenie gminy przeważają: pszenica, jęczmień, owies, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. W pobliżu Głuska uprawia się dużo warzyw. W latach ostatnich zauważalny jest spadek pogłowia bydła i trzody chlewnej. 

Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. Są to gleby średnio dobre.

Działalność gospodarczą prowadzi 280 podmiotów, z tego:

 

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Na terenie gminy istnieje i działa od 1983 roku Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk". W ciągu 15 lat swojego istnienia Zespół koncertował 385 razy w kraj i poza jego granicami Od 1989 roku prowadzi stałą wymianę kulturalną z zagranicznymi grupami folkującymi i z dużym powodzeniem występował w Szwajcarii, Księstwie Lichtenstein, w Danii, we Włoszech, oraz kilkakrotnie w Niemczech i na Węgrzech. 

Od 1996 roku Zespół jest członkiem Europejskiej Folklorystyczno - Kulturalnej Organizacji w Strassburgu. "Mały Głusk" brał udział w wielu konkursach i festiwalach tanecznych, gdzie otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia.

Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk" prowadzi działalność kulturalną mającą za zadanie:
- naukę tańca i prowadzenie zajęć rytmicznych z elementami tańca ludowego
- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłości do folkloru
- rozbudzenie wrażliwości dzieci i młodzieży na wszelkie przejawy muzyki, estetyki ruchu,gestu i słowa oraz umiejętności współżycia, pomocy i koleżeńskości w grupie
- upowszechnianie polskiej kultury ludowej w kraju z za granicą.

Zadania te mogą być realizowane między innymi dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Głusk. Środki finansowe otrzymane z Urzędu Gminy wykorzystywane są na :
- działalność Zespołu Tańca Ludowego Szkoły Podstawowej w Mętowie
- zajęcia rytmiczno - taneczne w Szkole Podstawowej w Mętowie
- zajęcia taneczno - wokalne w Szkole Podstawowej w Kalinówce

W ciągu 4 lat zajęciach taneczno - rytmicznych wzięło udział 772 dzieci i młodzieży . Zajęcia prowadzą instruktorzy Stowarzyszenia Zespół Tańca Ludowego " Mały Głusk"
- muzycy : Andrzej Gościło, Henryk Skórski ,
- instruktorzy tańca: Urszula Obara , Edyta Urban.

Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk" bierze udział jako oprawa artystyczna na wszystkich festynach organizowanych na terenie gminy Głusk / zostało wykonanych w ciągu 4 lat 14 koncertów /

Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk" reprezentował nasz region na 6 Międzynarodowych Festiwalach folklorystycznych rozsławiając i promując naszą gminę i Kraj.

W gminie działają jeszcze:

Gminna Biblioteka Publiczna w Głusku powstała w 1948 roku. Ówczesny lokal biblioteki znajdował się w budynku Gminnej Rady narodowej . Bibliotekarką w tamtych latach była nauczycielka Szkoły Podstawowej Aniela Milczanowska. Było zarejestrowanych 25 czytelników , księgozbiór był bardzo skromny.

W latach sześćdziesiątych bibliotekę przeniesiono do nowowybudowanego Domu Kultury, gdzie jest do dzisiaj. Zajmuje jedno 80- metrowe pomieszczenie. Bibliotekę prowadzą dwie bibliotekarki : Zofia Wojtyła i Celina Chmura. One też obsługują czytelników Filii Bibliotecznej w Wilczopolu.

Księgozbiór biblioteki liczy 13 700 woluminów. Zarejestrowanych czytelników jest 740. W ciągu roku wypożyczanych jest około 16 000 tysięcy książek.

Biblioteka prowadzi również wypożyczanie czasopism oraz działalność informacyjną i promującą upowszechnianie czytelnictwa w naszym środowisku. Współpracuje ze szkołami , przedszkolem i Akademią Młodzieżową.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Łączna powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 472 ha. Lesistość gminy utrzymuje się na poziomie 7,26%.

Na terenie gminy występują lasy państwowe (wschodnia i południowa część Lasu Dąbrowa oraz fragmenty lasu na południe i zachód od Majdanu Mętowskiego), a także lasy prywatne będące własnością mieszkańców okolicznych wsi. Lasy państwowe zajmują 240 ha co stanowi 50,8% zalesionej powierzchni gminy, a prywatne 232 ha (49,2%). Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Świdnik, Leśnictwo Zemborzyce i Skrzynice.

Głównymi kompleksami leśnymi są: południowa część Lasu Dąbrowa zwana lasem Mętowskim oraz las w pobliżu Majdanu Mętowskiego. Głównym gatunkiem drzew w lasach państwowych jest sosna zwyczajna, z domieszką dębu szypułkowego. W lasach prywatnych miejscami przeważa dąb, a poza tym występują: brzoza brodawkowata, topola, osika, grab, lipa drobnolistna oraz czereśnia. Warstwę podszycia tworzy podrost drzew oraz leszczyna, trzmielina brodawkowata i jarzębina. W runie uwagę zwraca duży udział jeżyn.

Największe walory przyrodnicze posiadają lasy chłopskie, w których zachowały się stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz łąki i szuwary w dolinie Czerniejówki. 

Gmina Głusk położona jest prawie w całości w zlewni dolnego biegu Bystrzycy oraz jej prawobrzeżnego dopływu Czerniejówki. 

Doliny rzek pokrywają malownicze łąki i pastwiska. Dolina naturalnie wijącej się Czerniejówki na wielu odcinkach jest podmokła i często porośnięta drzewami oraz krzewami. Wzdłuż jej biegu nierzadko występują zgrupowania naturalnych zbiorowisk wodnych. Brzegom rzeki niemal na całej długości towarzyszą drzewa i krzewy umacniające koryto. Koryto rzeki przerzuca się raz z lewej, raz z prawej strony doliny, podmywając czasem strome stoki, tworząc w ten sposób urozmaiconą rzeźbę.

Na terenie gminy zauważyć można także sztuczne zbiorniki wodne, czy niewielkie sadzawki będące efektem wypływów podziemnych

Wykaz Pomników PrzyDoliny rzek pokrywają malownicze łąki i pastwiska. Dolina naturalnie wijącej się Czerniejówki na wielu odcinkach jest podmokła i często porośnięta drzewami oraz krzewami. Wzdłuż jej biegu nierzadko występują zgrupowania naturalnych zbiorowisk wodnych. Brzegom rzeki niemal na całej długości towarzyszą drzewa i krzewy umacniające koryto. Koryto rzeki przerzuca się raz z lewej, raz z prawej strony doliny, podmywając czasem strome stoki, tworząc w ten sposób urozmaiconą rzeźbę.

Na terenie gminy zauważyć można także sztuczne zbiorniki wodne, czy niewielkie sadzawki będące efektem wypływów podziemnych

Krajobraz gminy bogaty jest w lasy, łąki i pastwiska występujące w dolinach  Bystrzycy i Czerniejówki, kępy śródpolnych zadrzewień i zrośli, sady oraz pojedyncze drzewa. W lasach występują przeróżne gatunki drzew i krzewów. Są tu także śródpolne laski.

W krajobrazie dominują pospolite rośliny naczyniowe, chociaż spotkać tu można gatunki chronione i rzadkie (łącznie stwierdzono 29 takich gatunków). Duży udział w budowie zbiorowisk roślinnych mają gatunki synantropijne, również obcego pochodzenia. 

Do zbiorowisk roślinnych na terenie gminy należą: ols (dolina Czerniejówki, powyżej stawów w Dominowie), łęgi (dolina Czerniejówki i Bystrzycy), grąd, dąbrowa świetlista (Majdan Mętowski, w kompleksie Dąbrowa oraz w lasach chłopskich Głuszczyzna i Kol. Prawiedniki), kontynentalny bór mieszany, zbiorowiska kserotermiczne (kompleks Dąbrowa, Ćmiłów i Kol. Prawiedniki), zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk, zbiorowiska wodne i szuwarowe (zakola Czerniejówki i Bystrzycy, stawy, rowy melioracyjne), zbiorowiska synantropijne 
Na terenie gminy Głusk stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin prawie chronionych, w tym 4 gatunków podlegających ochronie ścisłej, a 7 - częściowej. 

Najliczniejsza i najciekawsza grupa zwierząt należy do fauny leśnej. Są to miedzy innymi 3 gatunki dzięciołów (w tym jedno stanowisko rzadkiego dzięcioła czarnego), 6 gatunków sikor, kowalika, pełzacza leśnego i 2 gatunki muchołówek - szara i żałobna. W okresie wędrówki wiosennej można zaobserwować samca muchołówki białoszyjej. Trudne do zaobserwowania są ptaki drapieżne, jednakże na terenie gminy widziano polujące pustułki, odnaleziona również ślady pobytu krogulca. Rzadkim gatunkiem jest puszczyk. 
Ze względu na rolniczy charakter gminy wiele zwierząt polnych znajduje schronienie w okolicznych lasach. Obserwuje się żerujące sarny i myszołowy, a także miejscami występują śpiewające samce ortolana, który tak jak potrzeszcz i przepiórka należy do gatunków zagrożonych wyginięciem w Europie Zachodniej. 

Największe walory przyrodnicze posiada dolina Czerniejówki. W tym rejonie stwierdzono 9 gatunków płazów (w tym rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, ropuchę zieloną). Na terenach podmokłych znajdują się liczne gatunki ptaków: czajka, krzyżówka, strumieniówka, potrzos, dziwonia, perkoz, kokoszka, łyska, brzęczek.

Pomniki przyrody

Przejdź w górę strony

Historia

Przez tereny położone na południowy - wschód od granic Lublina oraz obecnej gminy Głusk, przebiegał w średniowieczu uczęszczany trakt ruski vel lubelski. W okresie nowożytnym został on zastąpiony "traktem skrzyneckim" biegnącym od Lublina przez Abramowice do Rawy Ruskiej. Najstarsze wsie gminy jak Wilczopole, Mętów i Ćmiłów - wzmiankowane już od XIV, XV wieku - należały pierwotnie do drobnej szlachty zagrodowej.

W 2 poł. XVII wieku nastąpił proces kumulacji małych majątków w jednych rękach. Tak stało się w przypadku Tomasza Kazimierza Głuskiego z Drzewic, który posiadł Dominów, Abramowice, część Wilczopola, Ćmiłów i Skrzynice(poza gminą). Jako ukoronowanie działalności założył w 1688 r. rolnicze miasteczko Głusko, późniejszy Głusk. Następni już XVIII - wieczni właściciele klucz dóbr, zabiegali o pozyskanie kolejnych terenów. 

O tym, że Głusk był niegdyś samodzielnym miastem świadczy zachowany do dzisiaj zabytkowy układ urbanistyczny i klika ciekawych zabytków.

W latach 20 - tych XIX wieku dobra przeszły w ręce Grabowskich. Jednocześnie zaczęła spadać ranga Głuska jako centrum i głównej siedziby właścicieli. Sparaliżowany sąsiedztwem wielkich aglomeracji, nękany pożarami i epidemiami, odsunięty od ruchu turystycznego wskutek poprowadzenia nowej strategicznej szosy Lublin - Piaski, w latach 1869/70 utracił prawa miejskie. 

Po reformie w 1973 roku Głusk stał się siedzibą gminy w woj. Lubelskim. W 1987 roku włączono w granice Lublina płn. Obszar gminy wraz z Głuskiem i Abramowicami.


Przejdź w górę strony

Zabytki

Gmina Głusk jest terenem bogatym pod względem zabytków i ciekawych konstrukcji architektonicznych.

Najstarsze ślady kulturowe odnotowuje się w Mętowie, gdzie przechowały się relikty ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego z przełomu IX/X wieku. Tutaj zachowały się również drewniane domy z okresu międzywojennego. Na uwagę zasługuje także młyn wodny z początku XX wieku. 

Okresu staropolskiego sięga tradycja młyna w Prawiednikach. Obecnie elektryczny młyn, pochodzący z 1918 roku, został odbudowany po pożarze w 1979 roku. W pobliżu młyna znajduje się drewniany dom z około 1918 roku. 

W Dominowie na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko - pałacowy i folwarczny obejmujący: 

Najcenniejszym elementem parku dworskiego w Dominowie są szpalery grabowe oraz pomnikowe drzewa. Najciekawszym budynkiem w zespole dworsko - pałacowym Dominów, jest brama - wieża ciśnień. Obiekt obecnie służy za zakład poprawczy dla nieletnich.

W Dominowie znajduje się zabytkowa kapliczka domkowa z figurą św. Jana Nepomucena oraz jedyna na terenie gminy drewniana kapliczka słupowa. 

W Kazimierzówce obiektem godnym uwagi jest pięknie usytuowany elektryczny młyn z kamieni wapiennego, postawiony w okresie międzywojennym.

Zabytki kultury na terenie gminy Głusk ujęte w ewidencji Zabytków:

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 16