masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Jastków

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Jastków

Gmina Jastków

Dane podstawowe

Gmina Jastków to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.


Według danych z roku 2002, gmina Jastków ma obszar 113,76 km², w tym:

  • użytki rolne: 86%

  • użytki leśne: 5%

Gmina stanowi 6,77% powierzchni powiatu.


Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

11 999

100

6091

50,8

5908

49,2

gęstość zaludnienia

(mieszk./km²)

105,5

53,5

51,9


Władze samorządowe

Urząd Gminy Jastktów
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
tel. (0-81) 50 20 425
email: poczta@jastkow.pl

Wójt Gminy Jastków    tel. 502-04-25 p.18a

 Zbigniew Samoń

                                                 

                                                   

 Zastępca Wójta Gminy    tel. 502-31-62 p.23

 Beata Woroszyło

Skarbnik Gminy Jastków    tel. 502-01-40 p.8

 Zofia Ostańska

Sekretarz Gminy Jastków    tel. 502-01-41 p.18b

 Andrzej Krak

Przewodniczący Rady  Gminy    tel. 50-20-141

 Roman Chudzik

 

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina położona jest w środkowej części województwa lubelskiego, w powiecie lubelskim, w północno - wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, będącego częścią Wyżyny Lubelskiej.
Przepływają tędy rzeki Ciemięga i Czechówka, będące dopływami Bystrzycy.
Siedzibą gminy jest Jastków, położony w części północnej w odległości 11 km od Lublina, przy drodze Warszawa - Lublin.

Gmina podzielona jest na 25 sołectw, z których największe terytorialnie to Moszna, Panieńszczyzna i Ługów.
Nasza Gmina od zachodu graniczy z gminami Garbów i Nałęczów, od południa z Konopnicą, od wschodu z Lublinem, od północy z gminą Niemce.
Powierzchnia gminy wynosi 11 376 ha i zamieszkuje ją 12 tys. osób.
Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem.
Od roku 1993 przyjęto status gminy ekologicznej, a w 1995 roku gmina Jastków otrzymała III nagrodę w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce.
Wiele miejsc pracy znajduje się na terenie gminy ( liczba podmiotów gospodarczych przekroczyła 600 ).

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

DROGI
Sieć drogowa Gminy Jastków to ponad 120 km dróg publicznych. W ostatnich latach infrastruktura drogowa Gminy Jastków przeżywa znaczny rozwój. Corocznie na ten cel przeznacza się znaczne środki finansowe z czego buduje się, bądź remontuje wiele kilometrów dróg. W latach 2000-2006 wybudowano prawie 20 km dróg o nawierzchni bitumicznej co stawie naszą gminę na jednym z czołowych miejsc w Powiecie Lubelskim, pod względem ilości dróg o nawierzchni bitumicznej.
Wartym podkreślenia jest fakt że jeszcze 15 lat temu, na terenie gminy Jastków, istniały prawie wyłącznie drogi o nawierzchni gruntowej. Przez ten okres, corocznie, Rada Gminy Jastków starała się przeznaczyć możliwie duże środki na budowę bądź remonty dróg, gdyż rozwój infrastruktury drogowej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy.
Gmina Jastków od wielu lat stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji z zakresu drogownictwa. Corocznie uzyskujemy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środki na modernizację dróg rolniczych, a w latach 2002-2006 z pomocą środków pozyskanych z Unii Europejskiej, funduszu Phare 2000 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, udało się nam wybudować ponad 4,4 km dróg o nawierzchni bitumicznej.


Droga gminna Majdan Snopkowski - Smugi. Koszt inwestycji 0,18mln EURO. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu PHARE


Droga gminna Jastków Kol. Podleśna - Smugi - Helenów. Koszt inwestycji 2,2mln zł. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu ZPORR.

GAZYFIKACJA
Do roku 2002 gazyfikacja była wykonywana przez Gminę, w tym okresie wielkość sieci wzrosła 120 krotnie (!!!). W chwili obecnej inwestycje gazowe w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi wykonywane są przez Zakład Gazowniczy i jest to czynnik niezależny od władz gminy.

WODOCIĄGI
Budowa sieci wodociągowej była jednym z pierwszych priorytetów władz gminy. Prace była na tyle intensywne, że już w 1995 znaczna część gminy była zwodociągowania. Inwestycje ostatnich lat skupiają się głównie na indywidualnym doprowadzaniu wody do poszczególnych domostw oraz unowocześniania stacji uzdatniania wody. Stan przyłączy wodociągowych w roku 2006 wynosi 3453szt. W chwili obecnej na terenie Gminy Jastków nie ma miejscowości do której nie byłaby doprowadzona bieżąca woda.

KANALIZACJA
Prace nad koncepcją kanalizacji i oczyszczania ścieków trwały od połowy lat 90tych. System kanalizacji miał się skupić wokół dwóch dolin rzecznych - Czechówki i Ciemięgi. Znaczącym krokiem w tym kierunku była budowa w 2000 roku oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach (przepustowość 220m3/dobę) z 1km kanalizacji.
W 2004 roku Urząd Gminy zlecił wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej obejmującej znaczący obszar gminy. Teren podzielono na 5 zlewni, ścieki z 3 zlewni będą kierowane do oczyszczalni w Snopkowie, z 2 do sieci kanalizacyjnej miasta Lublina.
Wielkim sukcesem gminy na drodze do powszechnej kanalizacji było przyznanie w 2004 roku dotacji z Unii Europejskiej z programu PHARE na budowę kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Ciemięgi (Marysin, Natalin, Kol. Sopków) oraz oczyszczalni w Snopkowie o przepustowości ścieków 1200m3/dobę. O efektach inwestycji można się przekonać naocznie - 11,9km sieci kanalizacyjnej w 2005, nowoczesna oczyszczalnia oraz kolejne 18,3km sieci w 2006 roku.


Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (Marysin, Natalin, Snopków). Koszt inwestycji 2mln EURO. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu PHARE
                                


Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowicach. Koszt inwestycji 1,5mln zł. Współfinasowanie WFOŚiGW, ARiMR

Mapa struktury funkcjonalno - przestrzennej

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie z/s w Dąbrowicy działa Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica", utworzony w roku 1970. Ma na swym koncie duży dorobek.

Występował w kraju i zagranicą, m.in. w Norwegii, w Dani, w Niemczech i na Litwie, zdobywając liczne nagrody. Zespół liczy 100 tancerzy i siedmioosobową kapelę ludową. Podczas swojej działalności dał 1000 koncertów. GOKiS proponuje szkołom szeroką ofertę zajęć: zajęcia plastyczne, lekcje tańca ludowego i towarzyskiego, naukę śpiewu i gry na różnych instrumentach, rytmikę i inne.

Warto dodać, że w gminie od 70 lat aktywnie działa Koło Gospodyń wiejskich w Dąbrowicy.

Od roku 1995 w Dąbrowicy organizowane są Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne sprowadzające do naszej gminy i regionu uzdolnioną muzycznie młodzież z całego świata.


Na terenie gminy Jastków działa również Gminna Biblioteka Publiczna, która działa od roku 1949. Ma trzy filie: w Dąbrowicy, Ożarowie i Tomaszowicach.


W roku 2001 zarejestrowano 1689 czytelników.
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, staramy się, aby nasi czytelnicy mogli korzystać z najnowszych wydawnictw. W każdej naszej bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Podejmujemy działania zmierzające do pozyskania nowych czytelników, takie jak dostarczanie książek starszym osobom, lekcje biblioteczne i konkursy dla dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca ze szkołami z terenu naszej gminy .

Przejdź w górę strony

Sport

Na terenie gminy Jastków działają trzy kluby sportowe. Największym i najbardziej zasłużonym jest JKS Legion Tomaszowice. Został on założony w roku 1967. r. Ostatni okres dla Legionu to czas dynamicznego rozwoju. W klubie działa jedna sekcja piłkarska, skupiająca aż siedem drużyn. Wizytówką klubu jest zespół seniorów występujący w rozgrywkach V ligi, który obecnie wystepuje pod nazwą Legion - Koziołek. Ponadto chlubę przynoszą drużyny młodzieżowe, które wiodą prym na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej a także międzynarodowej (udział i zwycięstwa w licznych turniejach w Chorwacji, w Czechach, we Włoszech), promując w ten sposób gminę Jastków.

Ponadto na stadionie w Tomaszowicach za sprawą działaczy Legionu w ciągu roku odbywa się mnóstwo imprez rekreacyjno-sportowych. Niektóre z nich, jak np. Turniej Piłki Nożnej Partii Politycznych, na stałe zadomowiły się w kalendarzu imprez. Działalność klubu to także organizacja obozów sportowych i zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych oraz wakacji. Stabilizacja, rozsądne posunięcia działaczy i perspektywiczne myślenie to podstawa do sukcesów, jakimi może pochwalić się Legion Tomaszowice.

Prężnie działa Szkolno-Parafialny Klub Sportowy z Dąbrowicy, którego drużyna piłkarska występuje na boiskach lubelskiej VI ligi.

Oprócz drużyn piłkarskich w gminie Jastków w sposób wyjątkowo dynamiczny rozwija się szachowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tempo" Ożarów. Główny organizator zajęć pan Jan Błaszczak (radny obecnej kadencji RG) prowadzi z dużymi sukcesami zajęcia szachowe z dziećmi, czego dowodem są wysokie miejsca zajmowane w licznych turniejach przez jego podopiecznych.

`               

Przejdź w górę strony

Szlaki turystyczne

SZLAK ROWEROWY (nieoznakowany)

I Etap (niebieski kolor)
Snopków - Snopków południowy - przez Lisi Dół - dawny filwark Józefów - do szosy Warszawskiej w Panieńszczyźnie - wzdłuż szosy Warszawskiej do Baraku ( chodnikiem ). W Baraku przejazd przez szosę warszawską do Dąbrowicy. W Dąbrowicy - - wzdłż rzeki Łazęgi - do Dębowego Dołu - Kopanina - do dębu na rozstajach dróg - asfaltową szosą do pałacu w Jastkowie.

II Etap ( fioletowy kolor )
Jastków - Sierpawice ( do budynku dawnej szkoły) - przy szkole przez mostek na Ciemiędze - Zofijówka - Sługocin ( wzdłuż rzeki Ciemięgi ) - Moszenki. Dalej Moszenki - Sługocin - Wysokie - Ługów ( pałac ) Ługów - szosa do Ożarowa - mostkiem przez rzekę Ciemięgę do wsi Moszna ( Remiza ) - Moszna ( pałac ) - Tomaszowice Kol - szosą nałęczowską do Tomaszowic ( pałac )

SZLAK ROWEROWY (oznakowany)
Szlak prowadzi południową częścią Gminy. Tworzy pętlę o długości ok. 25 km. Szlak główny oznakowany został kolorem żółtym. W m. Stawka odchodzi od niego ok. 2- kilometrowy szlak łącznikowy (kolor czarny) do m. Dąbrowica. Przez Dąbrowicę prowadzi szlak rowerowy koloru czerwonego którym można dojechać do Lublina (Muzeum Wsi Lubelskiej) lub w przeciwnym kierunku
do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.

 


Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 13