Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Konopnica

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Konopnica

Gmina Konopnica

Dane podstawowe


Gmina Konopnica to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.
Siedziba gminy to Kozubszczyzna.
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwały 10 712 osoby.

Struktura powierzchni:
Według danych z roku 20026, gmina Konopnica ma obszar 92,75 km², w tym:

  • użytki rolne: 90%
  • użytki leśne: 5%

Gmina stanowi 5,52% powierzchni powiatu.

Demografia:
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

10 712

100

5477

51,1

5235

48,9

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

115,5

59,1

56,4


Charakterystyka

Konopnica jest podmiejska gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina, ściśle związana z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Krajobraz wielkiego miasta zmienia się tu na obraz osiedli domów jednorodzinnych i przechodzi w typowo wiejskie polskie obszary pól, łąk i gospodarstw.

Gmina Konopnica ze względu na swoje podmiejskie położenie ma szczególnie dobre warunki do rozwoju przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, handlu i usług oraz agroturystyki i bazy wypoczynkowo - rekreacyjnej.

Gmina Konopnica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 90 % gleb mieści się w II i III klasie bonitacyjnej. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 2/3 ogólnej powierzchni gminy.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gmina Konopnica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 90 % gleb mieści się w II i III klasie bonitacyjnej. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 2/3 ogólnej powierzchni gminy. Liczba gospodarstw w gminie ogółem wynosi 3175. W gminie Konopnica przeważają gospodarstwa o powierzchni poniżej 5 ha, niewielki procent stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha. Działalność rolnicza jest źródłem zarobkowania dla ponad połowy mieszkańców gminy. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa pretendują gminę do dostosowania produkcji na potrzeby miasta Lublina. Przy czym proces urbanizacji i nasilający się ruch budowlany wyłącza z użytkowania coraz większe areały bardzo dobrych gleb.

Struktura użytkowania ziemi w gminie Konopnica

Użytki rolne

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

Powierzchnia ogółem

9275

100

Użytki rolne razem, w tym:

7947

85,7

Grunty orne

7166

77,3

Sady

338

3,6

Łąki i pastwiska

443

4,8

Lasy

461

4,9

Pozostałe

867

9,3


Struktura gospodarstw indywidualnych w gminie Konopnica

Grupy obszarowe w ha

Liczba gospodarstw w szt.

do 2

1829

2 - 5

1014

5 - 7

180

7 - 10

90

10 - 15

47

powyżej 15

13

razem

339


Budynki gospodarcze w gminie Konopnica

Wyszczególnienie

Powierzchnia w m2

Obory

66 963

Stajnie

119

Chlewnie

9 450

Stodoły

145 553

Budynki wielofunkcyjne

78 117

Tunele foliowe

10 365

Szklarnie

10 943

 
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Na terenie gminy rozwija się sadownictwo. Do rejonów o silnych tradycjach sadowniczych należą miejscowości: Motycz i Motycz-Józefin. Znaczną powierzchnię zajmuje również uprawa warzyw, zwłaszcza brokuł i fasolki szparagowej. Część produkcji owocowo-warzywnej jest produkowana na potrzeby miejscowej Chłodni "Agram" z siedzibą w Motyczu. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych, która prowadzi obsługę gospodarstw w zakresie usług produkcyjnych. W gminie działa zarejestrowana jedna grupa producencka, zrzeszająca około 30 producentów rolnych.

Struktura zasiewów w gminie Konopnica

Rodzaj zasiewu

Powierzchnia zasiewów w ha

Powierzchnia zasiewów w %

Zboża, w tym:

3852

63

pszenica

1499

24,5

jęczmień

1380

22,3

Ziemniaki

985

16,1

Buraki Cukrowe

236

3,9

Pastewne

629

10,3

Warzywa

235

3,8

 
Stan pogłowia zwierząt w gminie Konopnica

Grupa zwierząt hodowlanych

Pogłowie zwierząt w sztukach

Bydło ogółem

2775

w tym: krowy

1662

Trzoda chlewna

8254

w tym: lochy

633

Owce

107

Konie

309

Kozy

98

Króliki

605

Drób

32866

Futerkowe

198

W gminie Konopnica zarejestrowanych jest 634 podmiotów gospodarczych, z przewagą małych firm usługowych i handlowych na potrzeby lokalne oraz produkcyjnych. Większość działających podmiotów to firmy jednoosobowe lub kilkuosobowe. Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przestawia się następująco:

· Handel i gastronomia - 45 

· Usługi budowlane - 82 

· Zakłady rzemieślnicze - 377 

· Stolarstwo - 22 

· Transport samochodowy - 32 

· Handel obwoźny - 45 

· Instalatorstwo elektryczne - 12

· Działalność rozrywkowa - 1 

· Usługi lekarskie - 1 

· Lecznice dla zwierząt - 2 

· Pozostałe - 15

 

 
Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców gminy. Handel i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym. Sklepy wielobranżowe i inne usługi społeczne zlokalizowane są głównie w miejscowościach Konopnica, Motycz i Kozubszczyzna.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Gmina Konopnica pełni rolę szybko rozwijającej się strefy podmiejskiej, powiązanej komunikacyjnie i przestrzennie z miastem Lublinem. Widoczny jest stopniowy proces wypierania krajobrazu typowo rolniczego przez krajobraz jednorodzinnych osiedli podmiejskich o charakterze willowym. Elementem najbardziej różnicującym krajobraz gminy jest ukształtowanie terenu i sieć osadnicza. Bliskość położenia gminy w stosunku do miasta Lublina oraz urozmaicona rzeźba i nieskażone środowisko decyduje o jej atrakcyjności dla rozwoju turystyki.

Do terenów zróżnicowanych przyrodniczo i krajobrazowo na terenie gminy Konopnica należą:

Teren gminy Konopnica nie jest objęty Systemem Chronionego Krajobrazu. Tereny bardziej zróżnicowane krajobrazowo mają lokalną rangą przyrodniczą. Najcenniejsze tereny wskazuje się do ochrony prawnej. Są to: dno doliny Ciemięgi pomiędzy Motyczem Leśnym i Kolonią Miłocin oraz drzewostan olsowy w Motyczu. Szczególnje ochrony wymaga również obszar źródlowiskowy rzek i potoków znajdujących się w zlewni chronionej Bystrzycy i Czechówki. 

Na terenie gminy Konopnica istnieje kilka prywatnych stawów rybnych (Konopnica, Uniszowice, Motycz, Kozubszczyzna). W dolinach rzek i na terenach bagnistych w rejonie Konopnicy, Radawca i Motycza powstaną w przyszłości zbiorniki wodne z niezbędną infrastrukturą rekreacyjną. Istotne znaczenie dla rozwoju rekreacji mają te tereny gminy Konopnica, które sąsiadują z Zalewem Zemborzyckim i Starym Lasem. Walory letniskowe mają wsie oparte o kompleksy leśne: Zemborzyce, Stasin, Motycz Leśny i Sporniak. Mogą one stanowić bazę dla wypoczynku weekendowego i codziennego mieszkańców miasta Lublina. Również walory krajobrazowe posiadają wsie wkomponowane w krajobraz zboczy wysokich brzegów dolin rzecznych (część wsi Konopnica, Radawiec, Motycz).

Przejdź w górę strony

Historia

Wykopaliska archeologiczne świadczą, że już we wczesnym średniowieczu, między VI a X wiekiem, na terenie gminy były słowiańskie osady. Motycz leżał wtedy na głównym szlaku handlowym na Ruś. Jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku Motycz był dominującą miejscowością na tym terenie. Dwukrotnie, w 1317 i w 1330 r., król Władysław Łokietek przenosił Motycz na prawa średzkie. W średniowieczu (do połowy XV stulecia) rzeka Czechówka nosiła nazwę Motyczanka. Warto przypomnieć też piękny drewniany kościółek w Motyczu, o proweniencji barokowej z XVIII stulecia. Został spalony przez bezmyślnych podpalaczy w połowie lat 90. XX wieku. Część uratowanego wyposażenia, m. in. stylowe ołtarze, po konserwacji znalazły miejsce w nowej świątyni. 

Od połowy XIV wieku zaczyna rosnąć ranga Konopnicy. Pierwsza znana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1342 r., wówczas była wsią królewską. Ten stan rzeczy potwierdzają królewskie dokumenty przez następne sto lat -z jednego z nich wynika, że wójt Konopnicy posługiwał się wówczas pieczęcią z "pół-kozłem". Do tej tradycji nawiązuje dzisiejszy herb gminy. W 1453 roku Kazimierz Jagiellończyk wyraził zgodę na sprzedaż Konopnicy na rzecz szpitala lubelskiego. Wówczas już od pewnego czasu Konopnica stanowiła centrum życia gospodarczego i religijnego na tym terenie. Z 1400 roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele w tej miejscowości, z późniejszych dokumentów (1428 r.) dowiadujemy się, że drewniana świątynia była pod wezwaniem św. Katarzyny. Od 1453 roku notowana jest szkoła parafialna w Konopnicy. 

Dziś na miejscu starego kościoła znajduje się murowana świątynia wzniesiona w początkach naszego stulecia. Starsze są ruiny kościelnej dzwonnicy pochodzące z końca XVIII wieku, a z wcześniejszych budowli na tym miejscu zachowały się fragmenty murowanych fundamentów kościoła, pochodzące z połowy XVII stulecia.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 15