Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Strzyżewice

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Strzyżewice

Gmina Strzyżewice

Dane podstawowe

Gmina Strzyżewice (dawn. gmina Piotrowice) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Strzyżewice.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 7525 osób.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 20026, gmina Strzyżewice ma obszar 108,84 km², w tym:

  • użytki rolne: 82%
  • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 6,48% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

7525

100

3823

50,8

3702

49,2

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

69,1

35,1

34


Władze samorządowe

Urząd Gminy Strzyżewice
23-107 Strzyżewice
Strzyżewice 109
tel. 81 566-60-25
faks 81 566-60-25

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Ogromne znaczenie ma transport samochodowy, który jest głównym środkiem przewozu ludzi i towaru. W dużym stopniu przyczynia się do ożywienia gospodarki na terenach, na których zostały wytyczone nowe szlaki komunikacyjne.
Gmina Strzyżewice posiada drogi o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz gęstą sieć dróg polnych i leśnych o łącznej długości 591,6 km.

Droga wojewódzka biegnie od Bełżyc przez Niedżwicę Dużą, Strzyżewice do Bychawy. Przy tym trakcie we wsi Bystrzyca Nowa usytuowana jest stacja paliw.

Łączna długość dróg oznaczeniu wojewódzkim wynosi 47 km, z czego 39 km posiada nawierzchnię bitumiczną. Tak jak droga krajowa są one IV klasy i o szerokości 6 m. Przy tych drogach istnieją trzy stacje benzynowe.

Drogi gminne o długości 83,8 km w większości posiadają nawierzchnię gruntową - 86%, natomiast nawierzchnię bitumiczną ma 14% dróg tego znaczenia. Uzupełnieniem sieci dróg gminnych są drogi polne i leśne - 460 km

Gmina Strzyżewice posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć telekomunikacyjną, która wpływa na rozwój turystyczny i ekonomiczny gminy. Do sieci telefonicznej podłączonych jest 841 abonentów indywidualnych. Istnieje również 40 abonentów - instytucji.
Telekomunikacja Polska S.A. planuje rozszerzenie sieci swoich abonentów. Sieć telefoniczna projektowana i realizowana będzie w postaci linii napowietrznych, natomiast w obszarach zwartej zabudowy w wykonaniu kablowym.

Dzięki łączom Telekomunikacji Polskiej S.A. od miesiąca października 2005r. możliwy jest szerokopasmowy dostęp do Internetu na bazie technologi DSL oraz Neostrada.

Planowane jest usprawnienie zaopatrzenia gminy Strzyżewice w energię elektryczną poprzez poprowadzenie podziemnych linii energetycznych.

Gmina Strzyżewice posiada dużą sieć oświetleniową zawierającą 606 punktów świetlnych, z czego 296 to oświetlenie wydzielone. Sieć ta rozmieszczona jest przy głównych traktach komunikacyjnych wzdłuz dróg powiatowych i wojewódzkich. Takie rozmieszczenie oświetlenia służy głównie poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.

Sieć gazowa średniego ciśnienia obejmuje obecnie przeważającą część gminy Strzyżewice.
W pierwszej kolejności gaz doprowadzono do wsi Żabia Wola i Polanówka - 147 przyłącza, następnie do Osmolic - 150 przyłączy, później do Piotrowic - 167 i Iżyc - 15 i dalej do Bystrzycy Starej, Bystrzycy Nowej i części Strzyżewic - 144 przyłącza. Lata 2004-2005 były kolejnym etapem gazyfikacji i objęły wsie: Borkowizna, Dębina, Dębszczyzna, Franciszków, Kiełczewice Dolne, Kolonię Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne oraz pozostałą część Strzyżewic - łącznie 284 przyłącza.

Gmina Strzyżewice posiada własne wysypisko śmieci, które funkcjonuje od 1996 roku. Zajmuje ono powierzchnię 0,23 ha i ma pojemność 4500 m3. Wysypisko miało eksploatowane do 1998 roku, jednak została podjęta decyzja o jego rozbudowie. Obecnie wysypisko zajmuje obszar 46 m na 65 m i otoczone jest ogrodzeniem o wysokości 2,5 m, istnieje również pas zieleni izolacyjnej o szerokości 3 m. Transportem nieczystości w gminie zajmuje się prywatny przewoźnik, firma "TED-BAGS-bis" z Piotrowic. Firma obsługuje, rozlokowane na terenie całej gminy, kontenery - 28 dużych po 8m3 i 10 małych po 3 m3. Pojemniki ustawione we wszystkich wsiach opróżniane są co dwa tygodnie. Gmina walczy ze zjawiskiem dzikich wysypisk i do 1997 roku zostało zlikwidowanych 8 nielegalnych wysypisk. Dąży się do promowania wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji oraz przeznaczenia posegregowanych odpadów do dalszego wykorzystania jako surowców wtórnych.

Gmina Strzyżewice dąży do całkowitego zwodociągowania wszystkich wsi. Gospodarstwa nie posiadające dostępu do sieci wodociągowej, w wodę zaopatrują się ze studni kopanych. Zakłada się powiązanie wodociągów wiejskich z wodociągami lokalnymi zakładowymi dla zapewnienia dostawy wody w warunkach specjalnych.
W gminie działa 5 oczyszczalni ścieków. Planuje się budowę oczyszczalni przy szkołach podstawowych w Rechcie i Strzyżewicach.
Skanalizowane zostały częściowo Piotrowice i Pszczela Wola, a kolejną wsią objętą systemem kanalizacji będzie Żabia Wola.

Bogactwo i różnorodność przyrody i form krajobrazu gminy (potwierdzona badaniami zespołu KUL), przyjęta koncepcja rozwoju zrównoważonego, a ponadto - a może przede wszystkim - położenie gminy w obrębie "zielonego pierścienia" aglomeracji lubelskiej zdeterminowały proponowane w studium kierunki polityki przestrzennej. Istotą tej polityki jest zintegrowany rozwój harmonizujący z przyrodą, racjonalne użytkowanie terenów, w tym zwłaszcza ochrona przed żywiołową urbanizacją - naturalnym, ale niekorzystnym zjawiskiem na terenach podmiejskich "zielonego pierścienia"
Wyrazem takiej polityki jest zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu otwartego krajobrazu gminy - zarówno dolin rzecznych, jak i wierzchowiny, stanowiących jej szczególny walor (bez wycofywania się jednak, ze względów formalnych, z dotychczasowych ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, nie zawsze zgodnych z tą ideą).

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Kultura to jeden z tematów o których mówiąc nie mamy kompleksów, na tym bowiem polu odnosimy znaczące sukcesy i to w wielu dziedzinach życia kulturalnego. Jesteśmy dumni, że posiadamy kilka placówek statutowo powołanych do krzewienia kultury,(dzięki dobrej woli naszych władz samorządowych) nic więc dziwnego że działalność kulturalna naszej gminy wyróżnia nas z pośród innych podobnych nam gmin wiejskich województwa lubelskiego.

Biblioteka w Strzyżewicach swoją działalność na terenie gminy prowadzi od 1964 r. Siedziba biblioteki mieści się w zabytkowym dworku w Strzyżewicach, niegdyś będącym własnością rodziny Kołaczkowskich. Biblioteka nosi imię Ewy Kołaczkowskiej pisarki i tłumaczki angielskiej literatury dziecięcej. W skład placówki wchodzą także filie w Kiełczewicach Górnych, Bystrzycy Starej i Żabiej Woli.

Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 27 tys. woluminów. Z księgozbiorów biblioteki i filii korzysta stale ponad 15000 czytelników.

W Bibliotece znajduje się dział "strzyżewiana" zawierający zbiór publikacji tematycznie związanych z terenem gminy Strzyżewice lub autorstwa osób wywodzących się z terenu gminy. W dziale tym znajdują się także pamiątki i wspomnienia napisane i wydane nie tylko w kraju ale i na całym świecie od Austrii po Wielką Brytanię.

Znajduje się tu stała ekspozycja pamiątek przeszłości związanych z gminą i patronem biblioteki oraz organizowane są wystawy tematyczne.

9 lipca 2003 r. Rada Gminy Strzyżewice podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach. CKiP jest placówką, której głównym celem jest popularyzacja kultury na terenie gminy Strzyżewice.

Z ważniejszych imprez wpisanych na stałe do kalendarza CKiP należy wymienić Gminne Dni Kultury Chrześcijańskiej, Gminny Festiwal Kolędniczy, Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej, Festiwal Śpiewających Dzieci. Ogromnym powodzeniem cieszy się przegląd amatorskich teatrów województwa lubelskiego pod nazwą Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną, także Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Świętojańskie Spotkania w Piotrowicach, Dni Koźmianowskie i Zaduszki Poetyckie.

CKiP jest wydawcą gazetki gminnej ukazującej się raz w miesiącu pod nazwą "KOMPRES" .

Przy ośrodku działa Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych. Członkowie zespołu to dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, są to uczniowie bądź absolwenci szkoły w Kiełczewicach Górnych. 35- osobowa grupa dziewcząt i chłopców korzysta z szansy rozwijania swoich zainteresowań, zdolności a także umiejętności życiowych danej przez radnych, bowiem orkiestra jest finansowana przez Samorząd Gminy Strzyżewice.

Przejdź w górę strony

Sport

Gmina może pochwalić się dobrą bazą sportową, trzema stadionami sportowymi w Piotrowicach, Pszczelej Woli, Strzyżewicach. Przy szkołach w Piotrowicach, Pszczelej Woli i Bystrzycy Starej istnieją duże, jak na warunki wiejskie, sale sportowe. Szkoły w Kiełczewicach Górnych, Żabiej Woli, Osmolicach i Rechcie dysponują salami zastępczymi oraz boiskami przyszkolnymi dostosowanymi do zajęć z wychowania fizycznego.
Na terenie gminy funkcjonuje GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY, który powstał z połaczenia LZS ISKRA Strzyżewice i ZLKS POM Piotrowice. W GLKS działają trzy sekcje piłki nożnej, podnoszenia ciężarów i wędkarstwa. Sekcja piłki nożnej prowadzi szkolenie w grupie seniorów, juniorów i tramkarzy. Drużyny ISKRY i POMU zachowały autonomię, a w rozgrywkach ligowych biorą udział pod własnymi nazwami i na wlasnych boiskach.
Drużyny: POM rozgrywa mecze w V lidze, a zespół ISKRY w gra w klasie B w rozgrywkach prowadzonych przez LOZPN.
Zaznaczyć należy, że zdecydowana większość trenujących i grających zawodników to mieszkańcy naszej gminy.

Sekcja podnoszenia ciężarów może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w skali kraju i na arenie międzynarodowej. Zawodnik Sebastian Żukowski reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy, zdobył złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży ustanawiając przy tym rekord Polski do lat 18. Pozostali zawodnicy tej sekcji z powodzeniem startują w turniejach na terenie całej Polski.
Przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej prowadzi swoją działalność Uczniowski Klub Sportowy TROPS, który uczestniczy w zawodach sportowych oragznizowanych przez Szkolny Związek Sportowy oraz okazjonalnie w różnych turniejach sportowych.

Kilka lat temu powołana została Gminna Rada Rozwoju Kultury Fizycznej, której zadaniem jest koordynowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy. Ze stałych już imprez w gminie należy wymienić; halowe turnieje w piłce nożnej dla młodzieży i dorosłych, mistrzostwa gminy w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych, mistrzostwa gminy sołectw w piłce nożnej, masowy "Bieg Awdańców" na trasie Strzyżewice - Piotrowice, turnieje w piłce siatkowej i koszykówce.

Należy również wspomnieć o dobrych wynikach osiąganych przez nasze szkoły biorące udział w zawodach sprtowych. Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach i Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli systematycznie startują w zawodach organizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz Szkolny Związek Sportowy. Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum w Bystrzycy Starej również pokazują się z dobrej strony w rywalizacji powiatowej i wojewódzkiej.

Gmina Strzyżewice swoją działalność sportową rozpoczęła pod szyldem LZS. Pierwszym trenerem sekcji piłkarskiej LZS "POM" Piotrowice został Marian Wieradzki. Początkowo drużyna mimo ogromnej woli walki nie osiągała zadawalających rezultatów, z powodu braku miejsc do treningu. Dopiero w roku 1968 z inicjatywy Mariana Wieradzkiego powstał stadion z płytą i skocznią. Na rezultaty nie trzeba długo czekać i drużyna zaczyna grać coraz lepiej, ma też godnych przeciwników. W 1972 klub zmienia nazwę na Ludowy Zakładowy Klub Sportowy "POM" Piotrowice. Klub odnosi sukcesy w lidze okręgowej, chociaż nie obce są mu porażki i spadki do klasy "A". Obecnie zespół utrzymuje się na środkowych miejscach tabeli ligi okręgowej, a jego forma jest stała. Pokaźna liczba kibiców, dobra organizacja sprzyja dobrej atmosferze i rozwojowi klubu.
Równolegle z drużyną seniorów od lat prowadzona jest drużyna juniorów. Klub utrzymuje się ze skromnych dotacji wojewódzkich i gminnych. Zarząd uruchomił też kawiarenkę, która dzięki swoim skromnym dochodom wspomaga finansowo budżet klubowy.

Sekcja kolarska powstała w 1976 roku. Jej inicjatorem był Stanisław Płonowski, były zawodnik, wyczynowiec. W 1978 roku na to stanowisko zatrudniono Wacława Janisza, a drużyna otrzymała nowe wyposażenie. Sprawiło to, że sekcja w okresie 1979 - 1984 zaczęła poważnie się liczyć i w rankingu województwa lubelskiego plasowała się na trzecim miejscu. W tym czasie pojawiły się takie talenty jak: Piotr Cnota, Krzysztof Witek, Andrzej Dubielis, Andrzej Wrona.
Sekcję rozwiązano w 1985 roku z powodu wysokich kosztów, które przewyższały możliwości klubu.

W dniach 1-2 października 2005 roku w Tarnowskich Górach odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 23. W kategorii 69 kg Sebastian Żukowski był bezkonkurencyjny. Z wynikiem 287 kg w dwuboju (127 rwanie, 160 podrzut) zdobył złoty medal. W chwili obecnej Sebastian przebywa na zgrupowaniu w Zakopanem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Doha na Katarze.
Sebastian ma bardzo duże szanse na wyjazd, pod warunkiem, że dołoży jeszcze parę kilogramów. Jestem dobrej myśli - bo znam dobrze Sebastiana i wiem, że zrobi wszystko aby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata.

Sztangiści zaczęli ćwiczyć w 1978 roku pod okiem Euzebiusza Sieji, który stworzył również sekcję skoków na batucie, skoków do wody i sekcję akrobatyki sportowej. W 1985 r. drużyna, składająca się z uczniów piotrowickiego Zespołu Szkół, zdobyła drugie miejsce w kraju na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkół Rolniczych i Leśnych. Trzon drużyny w latach 1980 - 1988 tworzą S. Jędruszko, A. Gradek, G. Milanowski, J. Kuśmierz, S. Musik i Krzysztof Siemion, późniejszy zawodnik "Sparty" Opole, srebrny medalista z olimpiady w Seulu i zdobywca III miejsca na mistrzostwach świata w 1994 roku. Po odejściu Stanisława Mańki, następcy Euzebiusza Sieji, ciężarowców trenują Krzysztof Chmielik, Stanisław Cioczek i Zbigniew Niedźwiadek.
Antoni Kawałek obejmuje stanowisko trenera w 1988 roku. Sekcja podnoszenia ciężarów utrzymuje się w III lidze i należy do przodujących zespołów w województwie. Największe sukcesy odnosi Sebastian Żukowski - prowadzony przez trenera Antoniego Kawałka. 

W 1971 roku powstaje sekcja tenisa stołowego przy ZLKS POM Piotrowice. Drużyna początkowo odnosiła sukcesy, w jej kadrze znalazło się wielu utalentowanych pingpongistów. Największym sukcesem drużyny był awans w 1975 roku do klasy międzywojewódzkiej, ale w 1978 sekcja została wycofana z rozgrywek w pionie LZS.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Gmina Strzyżewice jest regionem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo, jak i architektonicznie. Dominującym walorem przyrodniczo - krajobrazowym są doliny rzeczne Bystrzycy wraz z jej dopływami. Obfitują one w rzadką roślinność wodną oraz wiele chronionych gatunków zwierząt. Również czyste wody Bystrzycy są siedliskiem wielu gatunków ryb: pstrągów, szczupaków itp. Coraz częściej w tych wodach spotkać można raki. W wielu lasach na terenie gminy znajdują schronienie przeróżne gatunki ptactwa i dzikiej zwierzyny. Na obszarze gminy są pomniki przyrody podlegające szczególnej ochronie prawnej.

Gmina Strzyżewice jest wymarzonym miejscem dla turystów, ludzi chcących odpocząć i zrelaksować się na łonie natury. Organizowane są wycieczki, spacery oraz zwiedzanie obiektów historycznych.

Zespół parkowy w Tuszowie został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Specyficzny wygląd ma park podworski w Pszczelej Woli. Obecnie teren parku należy do Technikum Pszczelarskiego, przez co obiekt nabrał charakterystycznego stylu. Na terenie parku powstał skansen pszczelarski.

Zgromadzone są tam stare ule, barcie i kłody. Uprawiane są tu również rośliny miododajne. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce.

Przez teren gminy wyznaczone zostały szlaki i trasy dla turystów np. szlak "śladami Kajetana Koźmiana". Trasy te są bardzo malownicze pełne zieleni, krzewów i źródeł.

Dolina rzeczna Bystrzycy wraz z jej dopływani jest rajem dla wędkarzy. Ze względu na czystość wód wędkowanie jest tu bardzo przyjemne. Złowienie pstrąga czy innej wartościowej ryby ni jest rzadkością.
Gmina Strzyżewice dysponuje obiektami sportowymi, co pozwala turystom na aktywne spędzanie wolnego czasu.
Są to:
· 3 stadiony: Strzyżewice, Pszczela Wola, Piotrowice;
· 1 basen: Pszczela Wola;
· 3 hale sportowe: Pszczela Wola, Piotrowice, Bystrzyca Stara;
· 2 siłownie: Piotrowice, Pszczela Wola;
· sauna: Pszczela Wola, Piotrowice.

Przyjezdni nie mają problemów ze znalezieniem miejsc noclegowych. W przyszłości planuje się budowę baz noclegowych w postaci hoteli czy kawiarni

Zlokalizowana jest tu również duża liczba zabytków architektonicznych: dworów, kościołów, zespołów dworsko - pałacowych i dworsko - parkowych.
Do dziś zachowały się stare młyny wodne nad brzegami Bystrzycy, które w kontraście z otaczającą zielenią stwarzają niesamowite widoki.


Występujące tu bogactwo fauny i flory mobilizowało mieszkańców i władze gminne do dbałości o posiadane dobra. Już wcześniej kilkanaście drzew w parkach podworskich, Pszczelej Woli, Osmolic, Piotrowic i Strzyżewic uznane zostało za pomniki przyrody. Zachowanie środowiska przyrodniczego gminy zostało formalnie zapoczątkowane przez uchwałę Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 grudnia 1994 roku o przystšpieniu do tworzenia gminy ekologicznej. Rada Gminy w przyjętej uchwale określiła szereg nakazów i zakazów dotyczšcych między innymi rolniczego użytkowania ziemi itp. Gmina Strzyżewice uczestniczyła w konkursie pod hasłem "Nie chcemy żyć na śmietniku", polegającym na sprzątaniu i likwidacji dzikich wysypisk na terenie województwa lubelskiego. Konkurs został ogłoszony w 1995 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gmina zdobyła główną nagrodę w wysokości 25 000 zł. Nagroda w formie dotacji przeznaczonej na działania i inwestycje ekologiczne.

W późniejszych latach podejmowano wiele różnorodnych działań między innymi z zakresu edukacji ekologicznej efektem, których było opracowanie szeregu dokumentów oraz realizacja inwestycji proekologicznych: - przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza gminy w 1996 roku, - na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym KUL, pod kierunkiem prof. Stefana Kozłowskiego powstało opracowanie "Ekorozwój gminy Strzyżewice", wydane przez Redakcję Wydawnictw KUL w 1999 roku, - opracowany został program gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Bystrzycy, - powstał projekt utworzenie na obszarze gmin Strzyżewice i Bychawa Parku Kulturowego im. Kajetana Koźmiana oraz projektu poszerzenia korytarza ekologicznego wzdłuż doliny Bystrzycy. - od 1995 roku cyklicznie organizowana jest Gminna Olimpiada Ekologiczna. - wybudowano gminne składowisko nieczystości stałych oraz zorganizowano sieć wiejskich punktów gromadzenia nieczystości stałych i ich transport na wysypisko, - zapoczštkowano selektywną zbiórkę surowców wtórnych i segregację odpadów, - zrealizowano wiele inwestycji z zakresu wodocišgów, kanalizacji i ochrony powietrza, - prowadzona jest budowa wiejskiej sieci gazowej i modernizacja kotłowni komunalnych z węglowych na gazowe,

Tak wszechstronna działalność ekologiczna znalazła uznanie organizatorów konkursu "Przyjazna środowisku". Strzyżewice, jako pierwsza gmina w Lubelskiem w 1999 została uhonorowana tytułem "Gminy przyjaznej środowisku" to honorowe wyróżnienie gmina Strzyżewice otrzymała w latach 1999, 2002, 2003.
· Kilka razy w roku Lubelskie Kluby Kajakowe organizują spływy kajakowe rzeką Bystrzycą na trasie Strzyżewice - Zemborzyce
· Działający przy Lubelskim Oddziale PTTK Klub Rowerowy "WIELOCYPED" organizuje szereg rajdów i wycieczek rowerowych miedzy innymi śladami Kajetana Koźmiana

Przejdź w górę strony

Historia

Pochodzenie nazwy wsi Strzyżewice prezentuje się bardzo ciekawie, ponieważ inne dane przynosi miejscowa tradycja, a inne informacje dostarczają badania naukowe. Otóż legenda podaje, że nazwa wsi wzięła swój rodowód od "strzyżenia owiec". Jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ na łąkach nadbystrzyckich od wieków była szeroko rozwinięta hodowla tych zwierząt. Nazwa może również wywodzić od słowa "strzec". Zgodnie z tą hipotezą wieś przed rokiem 1375 nosiła nazwę Długi Bród, od szerokiej przeprawy przez dolinę rzeki Bystrzycy, przecinającej stary szlak handlowy wiodący z Rusi przez Krasnystaw - Bychawę - Strzyżewice - Niedrzwicę - Bełżyce do Kazimierza n. Wisłą. Trasa ta była niebezpieczna ze względu na liczne bandy rozbójników grasujących na szlaku. Na wzgórzu zamkowym zbudowano wysoką wieżę tzw. "widniówkę", z której specjalne straże obserwowały trakt z Bychawy. Ogłaszały one alarm, gdy spostrzegły nieprzyjaciół, a w tamtych czasach często zdarzały się najazdy obcych plemion Tatarów, Jadźwingów, Litwinów oraz Rusinów. Natomiast gdy dostrzegły karawanę kupiecką wyjeżdżały jej naprzeciw i służyły jej za eskortę. Z tej racji z czasem zmieniono nazwę osady z Długiego Brodu na Strzezonicze. Strzezonicze na skutek różnej łacińskiej pisowni zmieniła nazwę na Strzyżowice, później na Strzyżewice. Tę historię potwierdza fakt, że z terenu wzgórza zamkowego widoczny jest bardzo dobrze aż po tzw. Zdrapską Górę, trakt bychawski, a okolice wzgórza zamkowego w miejscowej tradycji nazywane są Widniówką. Poważnym argumentem stojącym za potwierdzeniem tej nazwy jest także analiza jej pierwotnego brzmienia, w tym wypadku "strzeżenie". 

 Rodowy herb Awdańców - Abdank, przedstawia się w postaci dwóch odwróconych krokwi, złączonych w kształcie litery "W". nazwą herbu, tzw. zawołaniem jest "Łękawica". Pierwotnie godło rodu Awdańców było również w kształcie dwóch krokwi, ale nie odwróconych w kształcie litery "M", ponieważ jeden z najstarszych znanych Awdańców - komesa Michał, zwany później Skrobkiem z Góry zaznaczał granice swoich majątków pierwszą literą własnego imienia. Znak ten został przyjęty przez cały ród. Dopiero później herb uległ odwróceniu i otrzymał postać litery "W". Miało to związek usytuowaniem klejnotu, czyli wizerunkiem godła herbowego, który umieszczano na herbie. Ponieważ wizerunek w kształcie litery "W" był ładniejszy i wygodniejszy w umieszczeniu na hełmie, więc postanowiono godło zmienić na dwie odwrócone krokwie. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że herb Abdank jest najstarszym znanym godłem rodowym w Polsce, a zarazem jednym z najstarszych w heraldyce europejskiej.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 11