Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat parczewski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Parczew miasto Siemień Milanów Parczew Jabłoń Podedworze Dębowa Kłoda Sosnowica

Województwo Lubelskie - Powiat parczewski

Powiat parczewski

Dane podstawowe

Powiat parczewski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Parczew.

Podział administracyjny
W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejsko-wiejskie: Parczew
  • gminy wiejskie: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica
  • miasta: Parczew

Demografia
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

 

osób

 %

osób

 %

osób

 %

ogółem

36 644

100

18 579

50,7

18 065

49,3

miasto

10 342

100

5381

52

4961

48

wieś

26 302

100

13 198

50,2

13 104

49,8


Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe w Parczewie
ul. Warszawska 24,
21-200 Parczew
Telefon: (083) 355 14 70
Fax: (083) 355 06 73

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Obszar Powiatu Parczewskiego wyróżnia się niezwykłymi walorami krajobrazowymi. Niemal 16,5% powierzchni powiatu stanowią obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody. Ochrona środowiska przejawia się poprzez tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, otulin. Na południu powiatu znajduje się część Poleskiego Parku Narodowego, który obejmuje rozległe obszary łąk, lasotundry i torfowisk.

Teren ten charakteryzuje się ponadto dużym zalesieniem (24% ogółu powierzchni) oraz licznymi zbiornikami wodnymi należącymi do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Ze względu na czyste środowisko i mało przekształcony krajobraz, w powiecie panują dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji oraz produkcji zdrowej żywności.

Na terenie powiatu znajduje się wiele miejsc godnych polecenia zwiedzającym.

Wspaniałe warunki stwarzają zróżnicowane pod względem przyrodniczym Lasy Parczewskie, po których można wędrować Szlakiem Partyzanckim (kolor czerwony) i Szlakiem Leśnym (kolor zielony).

Kolejnym ciekawym miejscem są lasy w gminie Milanów, obfitujące w jagody, grzyby oraz zwierzynę łowną. Szczególną atrakcją jest rezerwat "Czarny Las", obejmujący fragmenty wielogatunkowego lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia z rzadkimi, chronionymi gatunkami roślin. Drzewostan rezerwatu charakteryzuje znaczna ilość drzew o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów drzew pomnikowych. Rezerwat otaczają podmokłe łąki i torfowiska.

Doskonałe warunki łowieckie panują także w lasach gminy Podedwórze, gdzie można spotkać łosie, jelenie, sarny, a także dziki, piżmaki i dzikie ptactwo wodne. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Warzewo", w którym jest wykształconych 14 typów zbiorowisk roślinnych. Ponadto występują tu płytkie, rozległe powierzchnie nasłonecznionej wody, stwarzające dogodne warunki lęgowe dla wielu interesujących gatunków ptaków. Natomiast w Hołownie (gm. Podedwórze) znajduje się jeden z dwóch w Polsce magazynów odwiertów geologicznych.

Wyjątkowo wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi charakteryzuje się gmina Sosnowica. Wpływa na to mozaikowy układ terenów bagiennych, wodnych, torfowiskowych i leśnych, a także niezwykłe bogactwo flory i fauny. Najbardziej wartościowe przyrodniczo tereny gminy objęto ochroną w formie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH). Na terenie tejże gminy, ESOCH tworzą: Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu. Uzupełniają go rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i parki podworskie. Obszary podlegające ochronie prawnej zajmują ponad 68 % powierzchni gminy.

Poleski Park Narodowy obejmuje unikalny w skali kraju krajobraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego z dużym udziałem terenów wodno-torfowiskowych i leśnych. Obszar parku przypomina miniaturę europejskiej tundry i lasotundry. Poleski Park Krajobrazowy utworzony w 1983 r. obejmuje cenne przyrodniczo obszary leżące wokół PPN, tworząc kilka enklaw pełniących funkcje ochronną w stosunku do PPN. Najcenniejszy przyrodniczo teren stanowią: rejon Jeziora Czarnego z rezerwatem przyrody, jezioro Skomelno, kompleks stawów sosnowickich i okolice jeziora Zagłębocze.

Ochronie ścisłej podlega torfowisko wysokie położone przy południowym brzegu Jeziora Czarnego. Bogata jest fauna rezerwatu. Spotyka się żurawia, bociana czarnego, trzmielojada, perkoza dwuczubego. Przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie prowadzi Szlak Pojezierzy Północny (kolor niebieski).

Na uwagę zasługuje także zespół kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Milanowie. Składa się on z kościoła wzniesionego w latach 1858-61 przez architekta Henryka Marconiego oraz XIX-wiecznych budynków plebanii, szpitala (obecnie ośrodek zdrowia) i pralni szpitalnej (obecnie budynek mieszkalny). Kościół został wzniesiony w stylu neoklasycystycznym.

Część lasów gminy o łącznej powierzchni 684,42 ha uznano za lasy ochronne grupy pierwszej (lasy masowego wypoczynku i turystyki). Przy wyjątkowo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, dużej ilości jezior i lasów gmina Sosnowica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Przez gminę Sosnowica prowadzi czarny szlak turystyczny "Nałęcz". Niezwykle atrakcyjna jest ścieżka przyrodnicza "Perehod" wiodąca do schronu ornitologicznego. Spotkać tu można ponad 150 gatunków ptaków np. wodniczkę, gęś gęgawą, bąka, żurawia, bociana czarnego, orła bielika.

Przejdź w górę strony

Szlaki turystyczne

Szlak „Partyzancki”
Zwany czerwonym. O długości 30 km. Trasa ma początek na Stacji Kolejowej Parczew, dalej wiedzie przez Laski, rezerwat „Jezioro Obradowskie”, przez Lasy Parczewskie przechodząc przez rezerwaty „Królowa Droga”, „Lasy Parczewskie”, miejscowości: Ochożę, Gościniec aż do Ostrowa Lubelskiego. Celem stworzenia szlaku było poznanie walorów przyrodniczych oraz miejsc związanych z walkami partyzanckimi prowadzonymi w czasie II wojny światowej .

Szlak „Leśny”
Zwany zielonym. O długości 20 km, prowadzi z Parczewa, od dworca PKS przez miasto, drogą polną zwaną „Gościńcem” do Lasów Parczewskich koło Makoszki, następnie do Ochoży przez rezerwat „Lasy Parczewskie” do Białki, gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim przy Jeziorze Bialskim. Szlak pozwala na poznanie zbiorowisk leśnych i podziwianie krajobrazu odwiedzanych terenów.

Szlak „Centralny”
Zwany niebieskim. Prowadzi z Urszulina do Włodawy i wychodzi po za granice gminy oraz powiatu. Na terenie Ziemi Parczewskiej szlak ciągnie się na długości 30 km. Wchodzi na teren powiatu przy ośrodku wypoczynkowym nad Jez. Zagłębocze i dalej przebiega przez Komarówkę, Lejno, Orzechów Stary, Białkę, Libiszów, Sosnowicę, Pieszowolę do Wytyczna. Szlak przebiega niedaleko jezior: Skomielno, Czarne Sosnowickie, Bialskie, Białe Sosnowickie, stawów, rezerwatu „Torfowisko nad Jez. Czarnym”, przez lasy otuliny Poleskiego Parku Narodowego.

Szlak „Nałęcz”
Zwany czarnym. Szlak historyczno-przyrodniczy, łącznikowy o długości 10 km. Prowadzi z Sosnowicy do Jamnik. Przebiega przez lasy i łąki otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Występują tu wspaniałe okazy dębów, rożne typy lasów, stare cmentarze, kurhan koło Zienek, pomniki w miejscach bitew i potyczek z czasów powstania styczniowego, I i II wojny światowej.

Przejdź w górę strony

Historia

Powiat parczewski został powołany dnia 13 listopada 1954 roku w województwie lubelskim, jako jeden z pierwszych powiatów utworzonych tuż po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat parczewski złożyły się 1 miasto i 15 gromad, które wyłączono z dwóch ościennych powiatów w tymże województwie:

1 stycznia 1957 roku z powiatu włodawskiego wyłączono gromady Orzechów Nowy i Uścimów i włączono je do powiatu parczewskiego. 1 stycznia 1959 roku z gromady Huta w powiecie włodawskim wyłączono wsie Kropiwki i Turno oraz PGR Turno i włączono je do gromady Sosnowica w powiecie parczewskim.

W 1961 roku powołano nową gromadę Parczew a zlikwidowano gromady Gęś (włączono do do gromady Jabłoń) i Jezioro (włączono do gromady Siemień). 31 grudnia 1961 roku z miasta Parczewa wyłączono wsie Jasionka (I, II i III), Koczergi, Królewski Dwór, Laski, Michałówka, Siedliki, Sowin i Wierzbówka i włączono je do gromady Parczew. Tego samego dnia przełączono też kilka miejscowości z powiatu włodawskiego do powiatu parczewskiego:
 - wieś i PGR Kalinka (z gromady Podedwórze) - do gromady Przewłoka
 - wieś i PGR Zienki (z gromady Wola Wereszczyńska) - do gromady Sosnowica
 - wieś Krzywowierzba, kolonie Łaskarzyzna i osadę Sytyta (z gromady Horostyta) - do gromady Kodeniec

W 1968 roku zlikwidowano gromady Działyń (włączono w granice gromad Siemień i Tyśmienica), Rudno (włączono do gromady Milanów) i Przewłoka. 1 stycznia 1969 roku z gromady Wołoskowola w powiecie włodawskim wyłączono wsie Hola i Pieszowola i włączono je do gromady Sosnowica w powiecie parczewskim.

Po zniesieniu gromad i reaktywacji gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku powiat parczewski podzielono na 1 miasto i 7 gmin:
 - miasto Parczew
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień, Sosnowica i Uścimów

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu parczewskiego włączono głównie do nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego, oprócz gminy Sosnowica, którą włączono do województwa chełmskiego i gminy Uścimów, która weszła w skład województwa lubelskiego .

Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w województwie lubelskim powiat parczewski o kształcie i podziale administracyjnym zbliżonym do wyglądu z 1975 roku; jedynie gminę Uścimów przyłączono do powiatu lubartowskiego a miasto i gminę Parczew połączono 1 stycznia 1992 roku we wspólną gminę miejsko-wiejską Parczew . Porównując obszar dzisiejszego powiatu parczewskiego z obszarem z 1954 roku można zauważyć że niektóre tereny znajdują się obecnie w powiecie lubartowskim.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Zabytkiem jest także neogotyckim, pochodzący z początku XX wieku, kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela, któremu 26 kwietnia 1989 roku Ojciec Święty Jan Paweł II nadał tytuł Bazyliki Mniejszej. W ołtarzu głównym Bazyliki znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin (Matki Bożej „z gruszką”), koronowany papieskimi koronami, dzięki czemu kościół ten zaliczany jest do sanktuariów maryjnych.


Począwszy od gminy Parczew najstarszym zabytkiem jest drewniana dzwonnica,
pochodząca z 1675 roku, obecnie znajdująca się na placu kościelnym.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 10