masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat rycki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kołczew Nowodwór Ułęż Ryki Ryki miasto Dęblin Stężyca

Województwo Lubelskie - Powiat rycki

Powiat rycki

Dane podstawowe

STAROSTWO RYKI
ul. 22-Go Lipca 29
08-500 Ryki
pow. Rycki
tel. 081 8651966
081 8652552
Fax 081 8651966

www.ryki.powiat.pl
tarpstwo@ryki.powiat.pl


Charakterystyka

Powiat Rycki jest usytuowany w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z powiatami: łukowskim, lubartowskim i puławskim. Od zachodu powiat graniczy z województwem mazowieckim. W skład Powiatu Ryckiego wchodzą : Miasto i Gmina Ryki, Miasto Dęblin oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż. Obszar powiatu obejmuje 616 km2, na którym zamieszkuje 64 000 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto Ryki, które jest oddalone o 100 kilometrów od Warszawy i 65 km od Lublina.

Geograficznie teren Powiatu Ryckiego położony jest w południowo-wschodniej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie trzech mezoregionów: Doliny Środkowej Wisły, Wysoczyzny Żelechowskiej oraz Pradoliny Wieprza. W literaturze geograficznej teren ten określany jest także jako Małe Mazowsze, a niektórzy włączali go do Mazowsza. W obrębie Powiatu Ryckiego można wyodrębnić dwie jednostki fizycznogeograficzne o odmiennych wielu cechach, głównie krajobrazu. Południową część tworzą Pradolina Wisły i Dolina Wieprza, północną lekkofalista, porozcinana ciekami równina Wysoczyzny Żelechowskiej, odgraniczone stromą krawędzią erozyjną.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze. Położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu ze względu na przebiegające ważne linie komunikacyjne drogowe i kolejowe. Zakłady o dużej renomie to np. w Rykach: Spółdzielnia Mleczarska - producent doskonałych serów, JUWENT - znany w kraju producent urządzeń termowentylacyjnych, drzwi antywłamaniowych, okien PCV, Pumar - producent stolarki okiennej a w Dęblinie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne czy też Wojskowe Zakłady Lotnicze. Dotychczas funkcjonuje także w Rykach zakład Hortex - producent soków i mrożonek. W Stężycy działa Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosława i Marii Ptaszek - największy w Polsce producent anturium i jeden z najnowocześniejszych na świecie producentów róż. Na obszarze powiatu /gmina Stężyca/ występują duże zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz niewielkie złoża węgla brunatnego. Stwarza to realną szansę rozwoju tego obszaru umożliwiającego wzrost zatrudnienia i poprawy dochodów mieszkańców. Ponadto na terenie powiatu występują zasoby piasku budowlanego /Stężyca/ oraz żwiru /Nowodwór i Kłoczew/.

W Rykach zlokalizowano istotne dla mieszkańców i przedsiębiorców instytucje administracyjne, wymiaru sprawiedliwości, ubezpieczeń społecznych. W Rykach i Dęblinie działają oddziały największych banków o zasięgu krajowym.

Powiat odgrywa ważną rolę w układzie komunikacyjnym województwa. Ryki stanowią węzeł drogowy ze względu na drogę ekspresową Nr 17 relacji Warszawa-Ryki-Lublin-Zamość-Hrebenne /granica państwa/ oraz łączącą dwie drogi ekspresowe drogę krajową Nr 48 Opactwo-Dęblin-Moszczanka-Kock. Przez Dęblin przebiegają linie kolejowe w kierunku Warszawy, Lublina, Radomia i Łukowa. Dotychczas nie określono zasad możliwego cywilnego wykorzystania lotniska Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Tuż przed zmianami systemowymi w Polsce /1988 r./ na obszarze Powiatu Ryckiego było łącznie 500 podmiotów gospodarczych osób fizycznych i spółek cywilnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych nowe, sprzyjające warunki formalno-prawne spowodowały rozwój zakładów i przedsiębiorstw osób fizycznych, których liczba szybko wzrastała: w 1995 ponad dwukrotnie, w 1996 - trzykrotnie. W ostatnich dwóch latach obserwujemy dalszy, aczkolwiek niewielki, wzrost podmiotów gospodarczych.

Przejdź w górę strony

Historia

Udokumentowane i bogate tradycje historyczne naszego regionu sięgają XIV w. ale wykopaliska archeologiczne potwierdzają obecność ludzi już w okresie neolitu. W Drążgowie i Sobieszynie odnotowano znaleziska z II w. p.n.e. należące do tzw.kultury przeworskiej. W okresie IX - X w. w okolicy Dęblina rozwijały się osady związane ze szlakiem bursztynowym, wiodącym od Morza Czarnego nad Bałtyk. Niektóre z tych osad przekształciły się w wiekach następnych w miasta / Stężyca / i odgrywały ważną rolę w ówczesnym Państwie Polskim.

Obszar dzisiejszego powiatu ryckiego w czasach staropolskich leżał na terenie ziemi stężyckiej, która wywiodła się z wczesnośredniowiecznej kasztelanii sieciechowskiej. Wchodziła ona w skład staropolskiego województwa sandomierskiego. Niezależnie od wciąż niewyjaśnionych do końca kolei losów tej jednostki podziału administracyjnego, która w pewnych okresach traciła swe funkcje na rzecz ziemi radomskiej, nie ulega wątpliwości, że do upadku l Rzeczypospolitej terytorium dzisiejszego powiatu ryckiego należało do ziemi stężyckiej województwa sandomierskiego. Oczywiście obszar dawnej ziemi stężyckiej, działającej na zasadach powiatu, był większy niż dzisiejszy powiat rycki. Obejmował też część terytorium dzisiejszego powiatu łukowskiego w województwie lubelskim, jak również powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim. Trzeba jednak podkreślić, że tylko powiat rycki leży w całości na terenie dawnej ziemi stężyckiej.

Ryki w okresie od 1793 do 1796 były stolicą ziemi stężyckiej i należały do województwa lubelskiego. W czasach Królestwa Polskiego po roku 1815 Ryki należały do województwa podlaskiego (po 1837: guberni podlaskiej) i powiatu łukowskiego. Potem należały do guberni siedleckiej. W czasach II Rzeczypospolitej Ryki należały do województwa lubelskiego, co zmieniło się dopiero w 1939, kiedy przeszły do województwa warszawskiego, co trwało do 1975 r., kiedy to wraz z likwidacją powiatów, Ryki weszły do województwa lubelskiego, pozostając w jego ramach do dzisiaj, a w 1999 r. stając na czele odrodzonego powiatu.

Przejdź w górę strony

Zabytki

JAGODNE
- DAWNY DWÓR zbudowany w 2 poł XVIII wieku dla Cieciszowskich, zapewne dla Antoniego, kasztelana połanieckiego. W XIX i XX w. w rękach Szydłowskich. Obecnie mieszczący szkołę. Przebudowywany w latach 1830-40 oraz 1860-74, m.in. zmiana dachu mansardowego na czterospadowy, dobudowa drewnianego ganku od frontu, ryzalitu od ogrodu oraz oficyn bocznych. Uszkodzony w 1944 roku, następnie odrestaurowany. Remontowany w latach 1956-7. Zwrócony frontem na południowy-wschód. Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany. Parterowy, na planie prostokąta, pięcioosiowy. Układ wnętrz dwu- i trzytraktowy, z sienią i salonem na osi. We wnętrzach ślady kominków, wnęk na piece oraz resztki wzorzystych parkietów. W sieni przy wejściu dwie kolumny toskańskie. Od ogrodu trzyosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem. Dach czterospadowy z dymnikami, kryty gontem.
- Resztki PARKU założonego w XVIII wieku, o częściowo regularnym układzie, ze szpalerami grabowymi, okazami lip i czerwonych buków. Od frontu podjazd z gazonem pośrodku, na którym resztki zegara słonecznego, na niskiej kolumnie z piaskowca, pierwotnie z datą 1973 i cyfrą Stanisława Augusta.

PODOBŁOCIE
Dawny DWOREK zbudowany w 1 poł w. XIX. Przebudowany w. XX (zmiana dachu). Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany. Parterowy, sześcioosiowy, od frontu z gankiem, o czterech słupach. Układ wnętrz dwutraktowy. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.

TROJANÓW
PARK krajobrazowy, założony w. XVIII/XIX dla Mędrzeckich, wokół dworu wzniesionego 1868 roku dla Ordęgów, być może wg projektu architekta Bolesława Podczaszyńskiego. Od południa na osi dworu tarasowo opadające polany; od południowego-zachodu ciąg stawów. Od frontu przed dworem obmurowana fosa z mostkiem 1 poł. w. XIX, być może wykorzystująca elementy układu wcześniejszego dworu obronnego (?) Chomętowskich. W pobliżu dworu okaz kilkusetletniej lipy.

WOLA ŻYCKA
DOM MŁYNARZA Nr 18. Zbudowany w początkach w. XIX. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Parterowy, na rzucie prostokąta, trzyosiowy. Układ wnętrz dwurtaktowy. Dach czterospadowy, stromy, kryty gontem i papą.

ZADYBIE STARE
DAWNY DWÓR wzniesiony w 1 poł. lub ok. poł. w. XIX, rozbudowany zapewne 2 poł. w. XIX. Wnętrza całkowicie przekształcone w 1960 roku. Obecnie mieszczący szkołę. Zwrócony frontem na pd-wsch. Murowany z cegły, tynkowany. Parterowy, z późniejszą częścią dwukondygnacjową. Część starsza prostokątna z ryzalitami na osi krótkiej, kryta dachem dwuspadowym z naczółkami.
W otoczeniu dworu resztki parku krajobrazowego, założonego 1 poł. w. XIX, z okazami starych jesionów.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 10