masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat świdnicki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Piaski miasto Świdnik Mełgiew Piaski Trawniki Rybczewice

Województwo Lubelskie - Powiat świdnicki

Powiat świdnicki

Dane podstawowe

Powiat świdnicki - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Świdnik.

W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejskie: Świdnik
  • gminy miejsko-wiejskie: Piaski
  • gminy wiejskie: Mełgiew, Rybczewice, Trawniki
  • miasta: Świdnik, Piaski

Demografia
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

 

osób

 %

osób

 %

osób

 %

ogółem

72 282

100

37 245

51,5

35 037

48,5

miasto

42 685

100

22 130

51,8

20 555

48,2

wieś

29 597

100

15 115

51,1

14 482

48,9


Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe
21-047 Świdnik
ul. Niepodległości 13;
tel. (0-81) 468 71 00
fax. (0-81) 468 71 12

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Powiat Świdnicki według nowego podziału administracyjnego kraju, ustanowionego decyzją Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 1998 roku, powstał i jako jeden z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Powiat skupia gminę
miejską Świdnik oraz gminę miejsko-wiejską Piaski i gminy wiejskie: Mełgiew, Rybczewice i Trawniki. Jest on
jednym z najpiękniejszych powiatów Województwa Lubelskiego, atrakcyjnie położony geograficznie przy
drodze krajowej łączącej Lublin z granicą, co daje duże możliwości inwestowania. Posiada szereg walorów
przyrodniczo krajobrazowych, które wyrażają się poprzez lasy pełne jagód i grzybów oraz rzekę Giełczew, która
wije sie wśród łąk i pól przez trzy gminy: Rybczewice, Piaski i Trawniki. Środowisko w naszym powiecie jest
czystei nieskażone. Mamy również dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Powiat jest dobrze
zurbanizowany, posiada dobre tereny budowlane, wszystkie niezbędne media.


 

Położenie geograficzne
Powiat Świdnicki połozony jest w centralnej części województwa lubelskiego.Graniczy z następującymi powiatami:
lubelskim grodzkim, lubelskim ziemskim, łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim.
Stolica powiatu - Świdnik, położona jest 10 km na wschód od Lublina, przy trasie międzynarodowej Warszawa-
Kijów, Warszawa-Lwów. Powiat Świdnicki położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych (bliskość
Ukrainy i Białorusi)

Biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obszar powiatu jest położony
nastepująco:
Makroregion-Wyżyna Lubelska
Mezoregiony-Płaskowyż Świdnicki, zwany też Równiną Łuszczowską (część północno-zachodnia powiatu)
Wyniosłość Giełczewska (część południowo-wschodnia)

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Komunikacja
Podstawową sieć komunikacyjną w Powiecie Świdnickim tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz
zelektryfikowana linia kolejowa o dużej przepustowości Warszawa-Kijów. Przez teren powiatu przebiegają drogi
krajowe relacji:Warszawa-Lublin-Kijów oraz Piaski-Chełm.
Istotne znaczenie w sieci dróg regionu lubelskiego odgrywają Piaski, gdzie rozwidlają się drogi wiodące z
Warszawy i Lublina na Chełm-Dorohusk i Zamość-Hrebenne-Lwów. Na obu trasach występuje duże natężenie
ruchu pojazdówi są one traktowane jako drogi ekspresowe. Dlatego też w 2003 roku ruszy budowa obwodnicy
w Piaskach, którabędzie przedłużeniem dwupasmówki Lublin-Piaski, a następnie północnym łukiem ominie
miasto kierując tranzyt w kierunku Chełma.
Miasto Świdnik posiada przyfabryczne lotnisko o trawiastej nawierzchni przystosowane do eksploatacji przez
lotnictwo sportowe oraz małe samoloty dyspozycyjne i transportowe. Wcelu rozbudowy i przystosowania
lotniska dla potrzeb regionu powstała spółka “Port Lotniczy Lublin” z siedzibą w Świdniku.


 

Rolnictwo
Naturalne warunki rozwoju rolnictwa w Powiecie Świdnickim są dobre, dzięki dużemu udziałowi gleb o wysokich
klasach bonitacyjnych (I-III klasa) w ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie powiatu istnieją korzystne warunki
do rozwoju produkcji roślinnej. Dominują uprawy zbóż, roślin okopowych i strączkowych. W Koloni Stryjno
i Stryjnie duży udział stanowi produkcja sadownicza i uprawa czarnej porzeczki.
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych jest źródłem utrzymania znacznej liczby ludności naszego
powiatu. Ponad połowę powierzchni powiatu stanowią grunty orne. Znaczne powierzchnie zajmują także łąki
i pastwiska. Wynika to z naturalnych warunkow przyrodniczych tego regionu. Dzięki dobrym glebom
występującym na tym terenie oraz wypracowanej specjalizacji sadowniczej w produkcji rolnej istnieje
w Powiecie Świdnickim znaczny potencjał rozwoju rolnictwa.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Uwarunkowania przyrodnicze
Ukształtowanie terenu omawianego obszaru jest zróżnicowane, co wynika z położenia geograficznego w obrębie
wyżej wymienionych mezoregionów. Tereny Płaskowyżu Świdnickiego stanowi dość płaska równina denudacyjna
wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy lessowej. Wysokości obniżają się od 230-240 m na
południu do 200m n.p.m. na północy. Miasto Świdnik położone jest na wysokości 215 m n.p.m. na Płaskowyżu
Świdnickim. Na Wyniosłości Giełczewskiej, po lewej stronie Wieprza, wysokości bezwzględne przekraczają nawet
300 m n.p.m. Na znacznej części Wyniosłości Giełczewskiej występują formy trzeciorzędowe. W strefie działu
wodnego pomiędzy Wieprzem i Bystrzycą odnaleźć można resztki osadów mioceńskich. Sieć wodna ma tu układ
promienisty, a doliny są przeważnie asymetryczne.
Opisywany obszar ma teren falisty, urozmaicony dolinkami i garbami, przechodzacy ku północy w monotonną
równinę. Na powierzchni występują margle, które w obrębie wzniesień nadbudowane są gezami i opokami.
Spotyka się pylasto-piaszczyste pokrywy zwietrzelinowe, a w dnach dolin utwory czwartorzędowe.


 

Cechy krajobrazu i walory środowiska przyrodniczego
W Powiecie Świdnickim objęto ochroną 6967,0 ha, co stanowi 14,9% powierzchni ogólnej powiatu, w tym:
· Parki krajobrazowe - 5407 ha,
· Rezerwaty przyrody - 24,5 ha,
· Obszary chronionego krajobrazu - 1285,5 ha,
· Liczba pomników przyrody - 27
Omawiany obszar znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadwieprzańskiego
Parku Krajobrazowego.
Do ciekawych form morfologicznych wystepujących w okolicach Świdnika należy zaliczyć dolinę Stawka oraz
liczne zagłębienia krasowe zgrupowane w obniżeniu Świdnik-Krępiec-Minkowice. Najpowszechniejszym typem
form krasowych występujących na omawianym obszarze są zagłębienia bezodpływowe.
Przez teren Powiatu przepływa rzeka Giełczew, Stawek-Stoki, Młynówka, Skawaka Radomirka i Wieprz oraz
występują zwarte kompleksy leśne iglasto-liściaste o łącznej powierzchni 5069 ha, które podnoszą walory
przyrodniczo-krajobrazowe Powiatu. W Lasach Świdnickich żyją unikalne gatunki ptaków, m. in:kobusy i kruki.
Dotrasy atrakcyjnej krajobrazowo należy zaliczyć drogę doliną Giełczwi o długości 50 km, od Woli Sobieskiej do
Siostrzytowa poprzez Pilaszkowice, Rybczweice, Gardzienice, Piaski.

Na obszarze naszych gmin wystepują nastepujące tereny atrakcyjne krajobrazowo:
· Piaski - dolina rzeki Giełczew i Sierotki wzdłuż których przebiegają korytarze ekologiczne łączące
· Krzczonowski i Nadwieprzański Park Krajobrazowy;
· Rybczewice - dolina rzeki Giełczew, południowe krańce gminy znajdują się w strefie ochronnej
· Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego;
· Trawniki - kompleksy leśne w północnej części gminy i dolina rzeki Wieprz, z projektowaną budową zbiornika
· wodnego;
· Mełgiew - dolina rzeki Stawel-Stoki z kompleksami podmokłych łąk.

Przejdź w górę strony

Historia

Na terenie Powiatu Świdnickiego znajdują się zabytki architektury, co stanowi obok walorów środowiska
dodatkową atrakcję turystyczną.
Najcenniejsze zabytki powiatu:
- Kościół w Piaskach z 1720r;
- Ruiny barokowo-klasycystycznego zboru kalwińskiego z końca XVIII wieku (gmina Piaski)
- Zespoły dworsko-folwarfczne w Kawęczynie, Brzezicach i Gardzienicach (gmina Piaski)
- Zespoły dworsko-parkowe w Pilaszkowicach, Stryjnie i Wygnanowicach (gmina Rybczewice)
- Zespół kocioła parafialnego z końca XVIII wieku w Częstoborowicach (gmina Rybczewice)
- Dwór, budynki gospodarcze i kompleks folwarczny z I połowy XIX wieku w Rybczewicach
- Kaplica i cmentarz parafialny (gmina Mełgiew)
- Kościół neogotycki w Mełgwi (1906-10)
- Dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku (gmina Mełgiew)
- Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena (gmina Mełgiew)
- Zespół pałacowo-parkowy w Krzesimowie (gmina Mełgiew)
- Kościół o cechach barokowych w Biskupicach zbudowany w latach 1712-27 (gmina Trawniki)
- Kaplica i cmentarz parafialny w Biskupicach (gmina Trawniki)
- Zabudowa małomiasteczkowa Biskupic
- Pozostałość cmentarza żydowskiego w Biskupicach

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 6