Radio Taxi ZTMi─Ödzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Regulamin


REGULAMIN
INTERNETOWEGO SERWISU INFORMACJI MEDYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
ORAZ TELEFONICZNEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ I GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I. WST─śP
01.    Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z ogólnodost─Öpnych Internetowych Serwisów: www.w-lubelskie.pl i www.med.lublin.pl oraz Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej, dzia┼éaj─ůcej pod numerami telefonów 194-34, +48 81 5280398 i +48 81 7498666, których w┼éa┼Ťcicielem i wydawc─ů jest Agencja Promocji Gospodarczej EuroExpo - El┼╝bieta Nied┼║wiadek z siedzib─ů w Lublinie, wyst─Öpuj─ůca pod adresem: 20-358 Lublin, ul. Krasickiego 75/1, tel.: +48 81 7498666, e-mail: osim@w-lubelskie.pl , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, nr NIP: 7121183157, nr REGON: 3647899047, prowadz─ůca us┼éugow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç us┼éugow─ů informacyjn─ů i reklamow─ů na rzecz dzia┼éaj─ůcych instytucji i podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Kontrahentami.

02.    Wy┼╝ej wymienione Serwisy wraz Telefoniczn─ů Informacj─ů Gospodarcz─ů i Medyczn─ů, udost─Öpniaj─ů publicznie informacj─Ö o podmiotach gospodarczych, dzia┼éaj─ůcych na terenie województwa  Lubelskiego, dzi─Öki którym ka┼╝dy ich U┼╝ytkownik mo┼╝e bezp┼éatnie uzyska─ç telefonicznie lub poprzez Internet, opublikowane w formie wpisu informacje o instytucjach i podmiotach gospodarczych, oferowanych przez nie us┼éugach i produktach, a tak┼╝e w przypadku zainteresowania, nawi─ůza─ç z danym podmiotem gospodarczym odpowiedni kontakt.
03.    ┼╣ród┼éami danych prezentowanych we wpisach przedsi─Öbiorstw i instytucji, s─ů Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr S─ůdowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsi─Öbiorstwa i instytucje na ich w┼éasnych stronach internetowych, a przede wszystkim informacje udost─Öpnione przez te podmioty, w oparciu o odpowiednie umowy zawarte z APG EuroExpo.
04.    Ramy prawne przetwarzania przez APG EuroExpo danych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, zwanych dalej Kontrahentami, a korzystaj─ůcych z wy┼╝ej wymienionych mediów, s─ů okre┼Ťlone w nast─Öpuj─ůcych normatywnych aktach prawnych:
04.01.    Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób     fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
04.02.    Ustawa z dnia 18 lipca 202 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů - zwana dalej U┼ÜUDE;
04.03.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
05.    Ramy prawne przetwarzania przez APG EuroExpo informacji i danych osób fizycznych, prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů i zarejestrowanej w CEIDG, opublikowanych i zawartych w Serwisach internetowych APG EuroExpo, s─ů okre┼Ťlone w nast─Öpuj─ůcych normatywnych aktach prawnych:
05.01.    RODO;
05.02.    U┼ÜUDE;
05.03.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

II. DEFINICJE
01.    APG EuroExpo - oznacza podmiot (o którym mowa w tre┼Ťci Rozdz. I. Regulaminu), prowadz─ůcy us┼éugow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç informacyjn─ů i reklamow─ů na rzecz Kontrahenta, w oparciu o zawarte wzajemne Umowy.
02.    Kontrahent - to podmiot posiadaj─ůcy swój w┼éasny Profil wpis lub wizytówk─Ö, prezentuj─ůcy swoje towary lub us┼éugi w ramach opublikowanej Oferty, wspó┼épracuj─ůcy z APG EuroExpo, na podstawie zawartych odpowiednich umów.
03.    U┼╝ytkownik - oznacza ka┼╝d─ů osob─Ö fizyczn─ů, instytucj─Ö i/lub podmiot gospodarczy, która za po┼Ťrednictwem sieci internetowej i/lub telefonicznej, zapoznaje si─Ö z tre┼Ťci─ů informacji prezentowanej w Serwisach Internetowych i Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej APG EuroExpo.
04.    Wpis - to zbiór informacji o Kontrahencie, przygotowany i zatwierdzony przez niego oraz umieszczony przez APG EuroExpo we w┼éasnych Serwisach i Telefonicznej Informacji Gospodarczej i Medycznej, na podstawie zawartych przez obie strony umów.
05.    Baza Danych - oznacza zbiór tre┼Ťci i danych dotycz─ůcych Kontrahenta, to jest instytucji, firm i innych podmiotów prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi elektronicznych, Serwisów i Wyszukiwarek oraz ┼Ťrodków ┼é─ůczno┼Ťci telefonicznej, udost─Öpnionych przez APG EuroExpo dla ka┼╝dego Kontrahenta i U┼╝ytkownika.
06.    Serwis - oznacza stron─Ö internetow─ů o adresie: www.w-lubelskie.pl lub www.med.lublin.pl , umieszczon─ů na serwerze APG EuroExpo, zawieraj─ůc─ů Wyszukiwark─Ö umo┼╝liwiaj─ůc─ů przeszukiwanie Bazy Danych, celem uzyskania informacji dotycz─ůcych poszczególnych Kontrahentów oraz prezentowanych przez nich Ofert, a tak┼╝e umo┼╝liwiaj─ůc─ů przeszukanie opublikowanych przez nich artyku┼éów promocyjnych i informacyjno-reklamowych.
07.    Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dost─Öpne na stronach Serwisów, umo┼╝liwiaj─ůce prezentacj─Ö Kontrahentów, za┼Ť U┼╝ytkownikom pozyskanie odpowiedzi zadane pytanie, w oparciu o zgromadzony w Bazie Danych zbiór informacji.
08.    Oferta - produkt, towar lub us┼éuga oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisach.
09.    Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych - www.w-lubelskie.pl oraz www.med.lublin.pl .

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA RZECZ U┼╗YTKOWNIKÓW
01.    APG EuroExpo w ramach swoich Serwisów ┼Ťwiadczy bezp┼éatnie wszystkim U┼╝ytkownikom nast─Öpuj─ůce us┼éugi:
01.01.    umo┼╝liwia wyszukiwanie i przegl─ůdanie informacji o instytucjach oraz o podmiotach gospodarczych, prezentowanych i     opublikowanych w swoich Serwisach;
01.02.    umo┼╝liwia wyszukiwanie i przegl─ůdanie informacji o zakresie dzia┼éalno┼Ťci prezentowanych i opublikowanych instytucji, jak     równie┼╝ o Ofertach us┼éugowych, handlowych i produkcyjnych, prezentowanych podmiotów gospodarczych;
01.03.    umo┼╝liwia wyszukiwanie i przegl─ůdanie artyku┼éów sponsorowanych przez Kontrahentów i opublikowanych w Serwisach.
02.    APG EuroExpo nie prowadzi sprzeda┼╝y produktów, towarów i/lub us┼éug instytucji i podmiotów gospodarczych prezentowanych i opublikowanych w swoich Serwisach, nie po┼Ťredniczy i nie jest stron─ů transakcji U┼╝ytkowników tych Serwisów i swoich Kontrahentów.
03.    Wszelkie uzgodnienia, umowy i transakcje U┼╝ytkowników tych Serwisów oraz Kontrahentów prezentowanych w tych Serwisach, odbywaj─ů si─Ö na warunkach odr─Öbnie okre┼Ťlonych pomi─Ödzy nimi oraz na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.
04.    APG EuroExpo nie odpowiada za tre┼Ť─ç informacji i Ofert prezentowanych i opublikowanych poprzez Kontrahentów w  Serwisach, które to informacje i Oferty opracowuje, przygotowuje, redaguje i aktualizuje wy┼é─ůcznie Kontrahent, jak równie┼╝ APG EuroExpo nie odpowiada za ich przebieg, rezultaty i skutki tych publikacji, a w szczególno┼Ťci nie odpowiada za:
04.01.    zgodno┼Ť─ç  zawartych przez U┼╝ytkownika z Kontrahentem uzgodnie┼ä, umów i transakcji, z tre┼Ťci─ů prezentowan─ů przez     Kontrahenta w udost─Öpnionych Serwisach;
04.02.    realizacj─Ö uzgodnie┼ä, umów i transakcji, zawartych pomi─Ödzy Kontrahentem a U┼╝ytkownikiem;
04.03.    r─Ökojmi─Ö, gwarancj─Ö lub z tytu┼éu niewykonania czy te┼╝ nienale┼╝ytego wykonania zawartej przez Kontrahenta z U┼╝ytkownikiem,     jakiejkolwiek umowy lub naruszenia przez któr─ůkolwiek ze stron przepisów prawa;
04.04.    jako┼Ť─ç, bezpiecze┼ästwo, legalno┼Ť─ç, dost─Öpno┼Ť─ç us┼éug i/lub towarów, a tak┼╝e za prawdziwo┼Ť─ç i rzetelno┼Ť─ç informacji     prezentowanych i opublikowanych w udost─Öpnionych Serwisach przez Kontrahentów.

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA RZECZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
01.    W ramach Serwisów, APG EuroExpo ┼Ťwiadczy instytucjom i podmiotom gospodarczym nast─Öpuj─ůce us┼éugi:
01.01.    prezentacji podstawowych danych i informacji o instytucji lub o podmiocie gospodarczym, zawartych w formie wpisów i     wizytówek, zawieraj─ůcych ogólnodost─Öpne dane opublikowane w CEIDG lub KRS oraz dodatkowe informacje zamieszczone     na ich w┼éasnych stronach www i/lub na facebooku, albo opracowane i przekazane przez Kontrahenta do APG EuroExpo;
01.02.    mo┼╝liwo┼Ťci aktualizacji prezentowanych i opublikowanych w Serwisach informacji i danych - poprzez nawi─ůzanie kontaktu z     APG EuroExpo - listownie na adres 20-605 Lublin, ul. Gra┼╝yny 13/5, e-mailem na adres: osim@w-lubelskie.pl albo     telefonicznie na numery telefonów: 194-34, +48 81 5280398 i +48 81 7498666;
01.03.    mo┼╝liwo┼Ťci zg┼éoszenia ┼╝─ůdania usuni─Öcia z Serwisów zawartych b┼é─Ödnych informacji i/lub danych, dotycz─ůcych danej instytucji     i/lub podmiotu gospodarczego - poprzez kontakt z APG EuroExpo, na wy┼╝ej wymienione adresy.
02.    Prezentowane i opublikowane w Serwisach informacje i dane dotycz─ůce Kontrahenta, obejmuj─ů w szczególno┼Ťci:
02.01.    nazw─Ö w┼éasn─ů instytucji lub podmiotu gospodarczego;
02.02.    dane teleadresowe miejsca lub miejsc prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci;
02.03.    mapk─Ö lokalizacyjn─ů;
02.04.    aktywny adres e-mail;
02.05.    aktywny link do w┼éasnej strony www i/lub facebooka;
02.06.    dni i godziny pracy;
02.07.    logo lub logotyp;
02.08.    zdj─Öcia lub inne elementy graficzne;
02.09.    informacje o charakterze prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci wraz z Ofert─ů.
03.    Prezentacja i publikacja w Serwisach jakichkolwiek informacji i danych, dotycz─ůcych instytucji lub podmiotu gospodarczego, jest mo┼╝liwa wy┼é─ůcznie na podstawie zawarcia przez APG EuroExpo i danego Kontrahenta, jednej z dwóch umów:
03.01.    Umowy Na Przekaz Bloku Medycznej Informacji Reklamowej;
03.02.    Umowy Na Przekaz Bloku Gospodarczej Informacji Reklamowej;
oraz dodatkowo, gdy Kontrahent nie posiada osobowo┼Ťci prawnej i jako osoba fizyczna, prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů:
03.03.    Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
04.    Wy┼╝ej wymienione umowy, zawieraj─ů i okre┼Ťlaj─ů szczegó┼éowo zasady wzajemnej wspó┼épracy APG EuroExpo i Kontrahenta oraz stanowi─ů jedyn─ů podstaw─Ö okre┼Ťlaj─ůc─ů zakres wzajemnych zobowi─ůza┼ä.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW
01.    APG EuroExpo upowa┼╝nia ka┼╝dego U┼╝ytkownika do korzystania z Serwisów i zapoznawania si─Ö z tre┼Ťci─ů wynikaj─ůc─ů z Bazy Danych, wy┼é─ůcznie w ograniczonym zakresie i wynikaj─ůcym z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
02.    Wszelkie prawa do Bazy Danych przys┼éuguj─ů APG EuroExpo.
03.    U┼╝ytkownik korzystaj─ůc z Serwisów nie nabywa ┼╝adnych praw, w szczególno┼Ťci praw autorskich czy te┼╝ licencji, do tre┼Ťci zawartych w Serwisach, które to pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů APG EuroExpo i jego Kontrahentów.
04.    Dane zamieszczone w Serwisach, nie mog─ů by─ç elektronicznie pobierane przez U┼╝ytkownika, na przyk┼éad w celu tworzenia list wysy┼ékowych s┼éu┼╝─ůcych seryjnemu sk┼éadaniu jakichkolwiek ofert, zarówno w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, jak równie┼╝ w celu tworzenia innych baz danych.
05.    Prawa do utworów, znaków towarowych, jak równie┼╝ udost─Öpnianych w Serwisach informacji i baz danych, przys┼éuguj─ů wy┼é─ůcznie bezpo┼Ťrednio Kontrahentom i po┼Ťrednio APG EuroExpo.
06.    W przypadku gdy wy┼╝ej wymienione prawa przys┼éuguj─ů Kontrahentom, APG EuroExpo prezentuje w Serwisach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych, na podstawie stosownych umów zawartych z Kontrahentami, w szczególno┼Ťci umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw maj─ůtkowych lub na podstawie obowi─ůzuj─ůcych w tym zakresie przepisów prawa.
07.    Zakazanym jest umieszczanie lub ┼╝─ůdanie umieszczenia przez Kontrahentów tre┼Ťci o charakterze bezprawnym - sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszaj─ůcych prawa osób trzecich, w udost─Öpnionych przez APG EuroExpo Serwisach.
08.    Zamieszczone w Serwisach informacje, nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, za┼Ť jedynie stanowi─ů zaproszenie dla U┼╝ytkownika, do z┼éo┼╝enia zapytania ofertowego Kontrahentowi.

VI. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć
01.    APG EuroExpo nie odpowiada za tre┼Ť─ç informacji i Ofert prezentowanych i opublikowanych poprzez Kontrahentów w swoich Serwisach, które to informacje i Oferty opracowuje, przygotowuje i redaguje oraz aktualizuje wy┼é─ůcznie Kontrahent, jak równie┼╝ APG EuroExpo nie odpowiada za ich przebieg, rezultaty i skutki tych publikacji, a w szczególno┼Ťci nie odpowiada za:
01.01.    zgodno┼Ť─ç  zawartych uzgodnie┼ä, umów i transakcji, z tre┼Ťci─ů prezentowan─ů w Serwisach;
01.02.    realizacj─Ö uzgodnie┼ä, umów i transakcji, zawartych pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Kontrahentem;
01.03.    r─Ökojmi─Ö, gwarancj─Ö lub z tytu┼éu niewykonania czy te┼╝ nienale┼╝ytego wykonania zawartej przez U┼╝ytkownika i Kontrahenta     jakiejkolwiek umowy lub naruszenia przez któr─ůkolwiek ze stron przepisów prawa;
01.04.    jako┼Ť─ç, bezpiecze┼ästwo, legalno┼Ť─ç, dost─Öpno┼Ť─ç us┼éug i/lub towarów, a tak┼╝e za prawdziwo┼Ť─ç i rzetelno┼Ť─ç informacji     prezentowanych i opublikowanych w Serwisach przez Kontrahentów.
02.    Ka┼╝dy Kontrahent ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za z┼éamanie prawa b─ůd┼║ szkod─Ö wywo┼éan─ů jego dzia┼éaniami w Serwisach, w szczególno┼Ťci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, bezprawnym ujawnieniem danych osobowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej osób trzecich.
03.    APG EuroExpo nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, w tym w szczególno┼Ťci odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek U┼╝ytkownika za jakiekolwiek straty wynikaj─ůce z nieprawid┼éowo┼Ťci, nieaktualno┼Ťci, jako┼Ťci danych, tre┼Ťci reklam lub og┼éosze┼ä zamieszczonych na stronach Serwisów.
04.    APG EuroExpo w ┼╝adnym wypadku nie jest stron─ů transakcji realizowanych przez U┼╝ytkownika i Kontrahenta albo inny podmiot reklamuj─ůcy lub og┼éaszaj─ůcy si─Ö za po┼Ťrednictwem Serwisów oraz nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éania i zaniechania podmiotów reklamuj─ůcych lub og┼éaszaj─ůcych si─Ö za po┼Ťrednictwem tych Serwisów.
05.    APG EuroExpo nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éania osób trzecich lub jakichkolwiek U┼╝ytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisów, wykorzystuj─ů tre┼Ťci zawarte w tych Serwisach.
06.    APG EuroExpo nie bierze odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mog─ů zainfekowa─ç sprz─Öt jakiegokolwiek u┼╝ytkownika podczas korzystania z Serwisów, a w szczególno┼Ťci z pobieraniem z niego jakichkolwiek materia┼éów, plików, materia┼éów tekstowych, zdj─Öciowych, graficznych, d┼║wi─Ökowych lub filmowych.
07.    APG EuroExpo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia ┼Ťwiadczenia us┼éug, w zwi─ůzku z modernizacj─ů lub przebudow─ů Serwisów albo pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznemu.
08.    APG EuroExpo nie odpowiada za przerwy w ┼Ťwiadczeniu us┼éug, wynikaj─ůce z przyczyn od niego niezale┼╝nych, a w szczególno┼Ťci w wyniku dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
01.     Agencja Promocji Gospodarczej EuroExpo - El┼╝bieta Nied┼║wiadek z siedzib─ů w Lublinie, wyst─Öpuj─ůca pod adresem: 20-605 Lublin, ul. Gra┼╝yny 13/5, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, nr NIP: 7121183157, nr REGON: 3647899047, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych Kontrahentów nie posiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej oraz jako osoba fizyczna, prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů i jest zarejestrowana w CEIDG.
02.    Szczegó┼éowy zakres przetwarzanych przez APG EuroExpo danych osobowych oraz innych danych i informacji dotycz─ůcych Kontrahenta nie posiadaj─ůcego osobowo┼Ťci prawnej, zawarty jest w tre┼Ťci nast─Öpuj─ůcych Umów:
02.01.    Umowy Na Przekaz Bloku Medycznej Informacji Reklamowej;
02.02.    Umowy Na Przekaz Bloku Gospodarczej Informacji Reklamowej;
02.03.    Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
03.    Odbiorcami informacji i danych Kontrahentów s─ů wszyscy U┼╝ytkownicy Serwisów internetowych APG EuroExpo.
04.    APG EuroExpo przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych do których dost─Öp jest ┼Ťci┼Ťle ograniczony, stosuj─ůc ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, maj─ůce na celu zapewnienie bezpiecze┼ästwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisach, w tym ochron─Ö przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym.
05.    Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez APG EuroExpo s─ů regularnie monitorowane w celu wykrycia zagro┼╝e┼ä.
06.    Dane oraz tre┼Ť─ç Wpisów dotycz─ůcych poszczególnych Kontrahentów - nie posiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej, zawartych w Serwisach APG EuroExpo, s─ů przetwarzane w celu:
06.01.    aktywnego rozwoju kontaktów pomi─Ödzy przedsi─Öbiorcami, jak równie┼╝ odbiorcami oferowanych przez nich produktów i us┼éug, w tym prowadzenia dzia┼éa┼ä analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu APG EuroExpo, Kontrahentów i U┼╝ytkowników tych Serwisów, w rozumieniu art. 6. ust. 1 a oraz f. RODO i przepisów UoPWISP, w szczególno┼Ťci art. 5. pkt. 1). tej ustawy (tre┼Ť─ç poni┼╝ej);

RODO Art. 6. ust. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wy┼é─ůcznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunków:
a) osoba, której dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych celów;
(...)
f) przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů, jest dzieckiem.

UoPWISP Art. 5. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udost─Öpnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególno┼Ťci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowi─ůzanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej „centralnym repozytorium” lub w inny sposób;

06.02.    marketingowym, w ramach prawnie uzasadnionego interesu APG EuroExpo i Kontrahentów (nie posiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej) w rozumieniu art. 6. ust. 1 f. RODO, zgodnie z o┼Ťwiadczeniem woli podmiotu dotycz─ůcym przetwarzania danych i komunikacji marketingowej, okre┼Ťlonymi w RODO oraz w U┼ÜUDE i Prawie Telekomunikacyjnym;
06.03.    realizacji obowi─ůzków prawnych APG EuroExpo okre┼Ťlonych w RODO, wobec Kontrahenta którego te dane dotycz─ů, w rozumieniu art. 6. ust. 1 c. RODO (tre┼Ť─ç poni┼╝ej).

RODO Art. 6. ust. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wy┼é─ůcznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunków:
(...)
c) przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze;

07.    Zgody udzielone dla APG EuroExpo w zakresie wy┼╝ej wymienionej komunikacji marketingowej, mog─ů by─ç wycofane przez Kontrahenta w dowolnym czasie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
08.    Dane Kontrahenta nie posiadaj─ůcego osobowo┼Ťci prawnej, s─ů prezentowane w Serwisach APG EuroExpo, do czasu zg┼éoszenia przez niego ┼╝─ůdania usuni─Öcia wpisu lub w przypadku rozwi─ůzania przez nich umowy o ┼Ťwiadczeniu przez APG EuroExpo na rzecz Kontrahenta us┼éug.
09.    W powy┼╝szym przypadku, wszelkie dane i tre┼Ť─ç Wpisu dotycz─ůca danego Kontrahenta, b─Öd─ů przetwarzane przez APG EuroExpo bez ich prezentacji w Serwisach, przez okres w jakim Kontrahent zarejestrowany jest w CEIDG, a po jego wykre┼Ťleniu - do ko┼äca roku kalendarzowego, w którym nast─ůpi┼éo wykre┼Ťlenie, jak równie┼╝ dane Kontrahenta - po zminimalizowaniu ich zakresu - b─Öd─ů przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez APG EuroExpo obowi─ůzków prawnych na┼éo┼╝onych przez RODO wobec Kontrahenta.
10.    Ka┼╝dy Kontrahent, którego dane s─ů administrowane przez APG EuroExpo, ma prawo ┼╝─ůdania od APG EuroExpo dost─Öpu do danych które jego dotycz─ů, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych.
11.    Ka┼╝dy Kontrahent, którego dane administrowane s─ů przez APG EuroExpo, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
12.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych APG EuroExpo: osim@w-lubelskie.pl .

VIII. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE
01.    Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z funkcjonowaniem Serwisów oraz zapytania dotycz─ůce ich u┼╝ytkowania, nale┼╝y sk┼éada─ç listownie lub elektronicznie na wy┼╝ej wymieniony adres APG EuroExpo.
02.    Zg┼éoszenie reklamacyjne, powinno zawiera─ç oznaczenie danych osoby wnosz─ůcej reklamacj─Ö (tj. Kontrahenta), jej adresu i danych kontaktowych oraz uzasadnienie reklamacji.
03.    APG EuroExpo rozpatrzy reklamacj─Ö w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licz─ůc od nast─Öpnego dnia po jej otrzymaniu oraz poinformuje Kontrahenta, za pomoc─ů poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
04.    W sytuacji, gdy podane w tre┼Ťci informacje wymagaj─ů uzupe┼énienia, czas rozpatrzenia reklamacji mo┼╝e ulec zmianie.
05.    Kontrahentowi nie przys┼éuguje prawo odwo┼éania si─Ö od tre┼Ťci odpowiedzi na reklamacj─Ö.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
01.    Ka┼╝dy Kontrahent korzystaj─ůc z Serwisów APG EuroExpo, akceptuje tre┼Ť─ç niniejszego Regulaminu.
02.    APG EuroExpo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowie┼ä niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej jego wersji w swoich Serwisach.
03.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, maj─ů zastosowanie obowi─ůzuj─ůce przepisy polskiego prawa.
04.    Do rozstrzygania sporów wynikaj─ůcych ze ┼Ťwiadczenia Us┼éug okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie, jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca siedziby APG EuroExpo.
05.    Kontrahenci i inni U┼╝ytkownicy Serwisów APG EuroExpo, maj─ů zagwarantowany dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie, za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronach g┼éównych Serwisów.
06.    Niniejszy regulamin obowi─ůzuje od dnia 24.05.2018 roku i wchodzi w ┼╝ycie z dniem jego opublikowania w Serwisach.

Mapa Lublina

Wpisz nazw─Ö szukanej ulicy:

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Mi─Ödzynarodowe targi Lubelskie S.A.
´╗┐
Og├│lnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 5